English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: quack

Best translation match:
English Vietnamese
quack
* danh từ
- tiếng kêu cạc cạc (vịt)
* nội động từ
- kêu cạc cạc (vịt)
- toang toác, nói quang quác
* danh từ
- lang băm
- kẻ bất tài nhưng làm bộ giỏi giang
- (định ngữ) (thuộc) lang băm; có tính chất lang băm
=quack remedies+ thuốc lang băm
=quack doctor+ lang băm
* ngoại động từ
- quảng cáo khoác lác (một vị thuốc...)

Probably related with:
English Vietnamese
quack
khốn ; quạc ;
quack
khốn ; quạc ;

May related with:
English Vietnamese
quack-quack
* danh từ
- khuấy con vịt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: