English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: passenger

Best translation match:
English Vietnamese
passenger
* danh từ
- hành khách (đi tàu xe...)
- (thông tục) thành viên không có khả năng làm được trò trống gì; thành viên kém không đóng góp đóng góp được gì (cho tổ, đội...)
- (định ngữ) (thuộc) hành khách; để chở hành khách
=a passenger boat+ tàu thuỷ chở hành khách
=a passenger train+ xe lửa chở hành khách

Probably related with:
English Vietnamese
passenger
chỗ hành khách ; chở hành khách ; chở khách ; của hành khách ; ghế hành khách ; hành khác ; hành khách ; khách ; lượng hành khách ; viễn khách sẽ bay lượn trên ; viễn khách ; vị khách ;
passenger
chỗ hành khách ; chở hành khách ; chở khách ; của hành khách ; ghế hành khách ; hành khác ; hành khách ; khách ; lượng hành khách ; viễn khách ; vị khách ;

May be synonymous with:
English English
passenger; rider
a traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or plane or train etc) who is not operating it

May related with:
English Vietnamese
deck-passenger
* danh từ
- hành khách trên boong
fellow-passenger
* danh từ
- bạn đi đường ((cũng) fellow-traveller)
foot-passenger
* danh từ
- người đi bộ
passenger
* danh từ
- hành khách (đi tàu xe...)
- (thông tục) thành viên không có khả năng làm được trò trống gì; thành viên kém không đóng góp đóng góp được gì (cho tổ, đội...)
- (định ngữ) (thuộc) hành khách; để chở hành khách
=a passenger boat+ tàu thuỷ chở hành khách
=a passenger train+ xe lửa chở hành khách
passenger-boat
* danh từ
- thuyền/ tàu chở khách
passenger-pigeon
* danh từ
- (động vật học) chim bồ câu di cư theo mùa
passenger-train
* danh từ
- tàu hoả chở khách
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: