English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: paladin

Best translation match:
English Vietnamese
paladin
* danh từ
- (sử học) lạc hầu (triều vua Sác-lơ-ma-nhơ)
- (sử học) hiệp sĩ
- người bênh vực, người đấu tranh (cho chính nghĩa...)

May be synonymous with:
English English
paladin; champion; fighter; hero
someone who fights for a cause

May related with:
English Vietnamese
paladin
* danh từ
- (sử học) lạc hầu (triều vua Sác-lơ-ma-nhơ)
- (sử học) hiệp sĩ
- người bênh vực, người đấu tranh (cho chính nghĩa...)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: