English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: macrocephalic

Best translation match:
English Vietnamese
macrocephalic
* tính từ
- to đầu

May be synonymous with:
English English
macrocephalic; macrocephalous
having an exceptionally large head and brain

May related with:
English Vietnamese
macrocephalic
* tính từ
- to đầu
macrocephalous
* tính từ
- to đầu
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: