English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: library

Best translation match:
English Vietnamese
library
* danh từ
- thư viện, phòng đọc sách
=circulating library+ thư viện lưu động
=free library public library+ thư viện công cộng
=reference library+ thư viện tra cứu
- tủ sách
- loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)

Probably related with:
English Vietnamese
library
chọn ; da ̣ ng thư viện ; n bô ̣ thư viê ̣ n ; sách thư viện ; sách ; thư viê ; thư viê ̣ n ; thư viện ; thư ; trường ; tàn thư ; viện ; vơ ; đọc ;
library
chọn ; da ̣ ng thư viện ; sách thư viện ; sách ; thư viê ; thư viê ̣ n ; thư viện ; thư ; trường ; trữ ; tàn thư ; viện ; vơ ; đọc ;

May be synonymous with:
English English
library; depository library
a depository built to contain books and other materials for reading and study
library; program library; subroutine library
(computing) a collection of standard programs and subroutines that are stored and available for immediate use

May related with:
English Vietnamese
circulating library
* danh từ
- thư viện cho mượn (cho mượn sách về nhà)
lending-library
* danh từ
- thư viện (cho) mượn (sách về nhà)
library
* danh từ
- thư viện, phòng đọc sách
=circulating library+ thư viện lưu động
=free library public library+ thư viện công cộng
=reference library+ thư viện tra cứu
- tủ sách
- loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)
library science
* danh từ
- khoa học thư viện
library steps
* danh từ
- thang xếp
rental library
* danh từ
- thư viện cho thuê sách
automatic library call
- (Tech) gọi thư viện tự động
development support library
- (Tech) thư viện yểm trợ phát triển
disk library
- (Tech) thư viện đĩa
dynamic link library (dll)
- (Tech) thư viện liên kết năng động
reference library
* danh từ
- thư viện tra cứu (không được mượn về)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: