English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: libraries

Probably related with:
English Vietnamese
libraries
các thư viện ; cái thư viện ; như thư viện ; những những thư viện ; những thư viện mới ; những thư viện ; thư viện ; viện ;
libraries
các thư viện ; cái thư viện ; như thư viện ; những những thư viện ; những thư viện mới ; những thư viện ; thư viện ; viện ;

May related with:
English Vietnamese
library
* danh từ
- thư viện, phòng đọc sách
=circulating library+ thư viện lưu động
=free library public library+ thư viện công cộng
=reference library+ thư viện tra cứu
- tủ sách
- loại sách (có liên quan về nội dung, đóng bìa giống nhau)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: