English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: lachrymatory

Best translation match:
English Vietnamese
lachrymatory
* danh từ
- bình lệ (bình tìm thấy ở mộ cổ La mâ, có giả thuyết là để đựng nước mắt của những người dự lễ tang))
* tính từ
- làm chảy nước mắt
=lachrymatory bomb+ bom làm chảy nước mắt

May be synonymous with:
English English
lachrymatory; lacrimatory
relating to or prompting tears

May related with:
English Vietnamese
lachrymatory
* danh từ
- bình lệ (bình tìm thấy ở mộ cổ La mâ, có giả thuyết là để đựng nước mắt của những người dự lễ tang))
* tính từ
- làm chảy nước mắt
=lachrymatory bomb+ bom làm chảy nước mắt
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: