English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: kalends

Best translation match:
English Vietnamese
kalends
* danh từ
- ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
!on (at) the Greek calends
- không khi nào, không bao giờ, không đời nào

May related with:
English Vietnamese
kalends
* danh từ
- ngày đầu tháng ngay sóc (trong lịch La mã cũ)
!on (at) the Greek calends
- không khi nào, không bao giờ, không đời nào
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: