English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: irrecoverable

Best translation match:
English Vietnamese
irrecoverable
* tính từ
- không thể lấy lại được
- không thể cứu chữa được

May be synonymous with:
English English
irrecoverable; lost; unrecoverable
incapable of being recovered or regained

May related with:
English Vietnamese
irrecoverable
* tính từ
- không thể lấy lại được
- không thể cứu chữa được
irrecoverableness
* danh từ
- tính không thể lấy lại được
- tính không thể cứu chữa được
irrecoverably
* phó từ
- không thể thu hồi được
- không thể cứu chữa được
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: