English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: irreconcilably

Best translation match:
English Vietnamese
irreconcilably
* phó từ
- không hoà giải được, không hoà hợp được

May related with:
English Vietnamese
irreconcilable
* tính từ
- không thể hoà giải được
- không thể hoà hợp với nhau được, không thể đồng ý với nhau được, không thể nhân nhượng nhau được
irreconcilableness
* danh từ
- sự không thể hoà giải được
- sự không thể hoà hợp với nhau được, sự không thể đồng ý với nhau được, sự không thể nhân nhượng nhau được
irreconcilability
* danh từ
- sự không thể hoà giải được
- sự không thể hoà hợp với nhau được, sự không thể đồng ý với nhau được, sự không thể nhân nhượng nhau được
irreconcilably
* phó từ
- không hoà giải được, không hoà hợp được
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: