English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: haddock

Best translation match:
English Vietnamese
haddock
* danh từ
- (động vật học) cá êfin (một loại cá tuyết)

Probably related with:
English Vietnamese
haddock
của haddock ; haddock thì ; người họ haddock ; người nhà haddock mới ; người nhà haddock ;
haddock
của haddock ; haddock thì ; người họ haddock ; người nhà haddock mới ; người nhà haddock ;

May be synonymous with:
English English
haddock; melanogrammus aeglefinus
important food fish on both sides of the Atlantic; related to cod but usually smaller

May related with:
English Vietnamese
haddock
* danh từ
- (động vật học) cá êfin (một loại cá tuyết)
haddock
của haddock ; haddock thì ; người họ haddock ; người nhà haddock mới ; người nhà haddock ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: