English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gigolo

Best translation match:
English Vietnamese
gigolo
* danh từ, số nhiều gigolos
- người đàn ông chuyên đi nhảy thuê với phụ nữ; đĩ đực

Probably related with:
English Vietnamese
gigolo
đĩ đực ; đực ;
gigolo
đĩ đực ; đực ;

May related with:
English Vietnamese
gigolo
* danh từ, số nhiều gigolos
- người đàn ông chuyên đi nhảy thuê với phụ nữ; đĩ đực
gigolo
đĩ đực ; đực ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: