English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: egregiousness

Best translation match:
English Vietnamese
egregiousness
* danh từ
- tính quá xá

May related with:
English Vietnamese
egregious
* tính từ
- quá xá, đại, chí
=egregious blander+ sai lầm quá xá
=an egregious idiot+ người chí ngu
- (từ cổ,nghĩa cổ) tuyệt vời, xuất sắc
egregiousness
* danh từ
- tính quá xá
egregiously
* phó từ
- quá xá, quá đỗi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: