English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: derry

Best translation match:
English Vietnamese
derry
* danh từ
- thành kiến; điều không thích

May related with:
English Vietnamese
derris
* danh từ
- (thực vật học) giống cây dây mật
- (thuộc) dây mật (chế từ cây dây mật, dùng trừ sâu)
derry
* danh từ
- thành kiến; điều không thích
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: