English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aerobiology

Best translation match:
English Vietnamese
aerobiology
* danh từ
- khoa sinh vật không khí (nghiên cứu các vi sinh vật và bào tử trong không khí)

May related with:
English Vietnamese
aerobiology
* danh từ
- khoa sinh vật không khí (nghiên cứu các vi sinh vật và bào tử trong không khí)
aerobiological
- xem aerobiology
aerobiologically
- xem aerobiology
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: