English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: aerobatics

Best translation match:
English Vietnamese
aerobatics
* danh từ, số nhiều (dùng như số ít)
- sự nhào lộn trên không (của máy bay)

May be synonymous with:
English English
aerobatics; acrobatics; stunt flying; stunting
the performance of stunts while in flight in an aircraft

May related with:
English Vietnamese
aerobatics
* danh từ, số nhiều (dùng như số ít)
- sự nhào lộn trên không (của máy bay)
aerobatic
* tính từ
- (nói về máy bay) nhào lộn trên không
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: