English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: sifted

Probably related with:
English Vietnamese
sifted
rải tan ;
sifted
rải tan ;

May related with:
English Vietnamese
siftings
* danh từ số nhiều
- phần sảy ra (như sạn, trấu...)
well-sifted
* tính từ
- được chọn lọc (sự kiện, chứng cớ)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: