English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shaolin

Probably related with:
English Vietnamese
shaolin
của thiếu lâm ; lâm tự rồi ; lâm tự ; lâm ; phái thiếu lâm ; thiếu lâm ta ; thiếu lâm tự chính ; thiếu lâm tự ; thiếu lâm ; ̣ i thiê ́ u lâm ha ; ̣ i thiê ́ u lâm ;
shaolin
của thiếu lâm ; lâm tự rồi ; lâm tự ; lâm ; phái thiếu lâm ; thiếu lâm ta ; thiếu lâm tự chính ; thiếu lâm tự ; thiếu lâm ;

May related with:
English Vietnamese
shaolin
của thiếu lâm ; lâm tự rồi ; lâm tự ; lâm ; phái thiếu lâm ; thiếu lâm ta ; thiếu lâm tự chính ; thiếu lâm tự ; thiếu lâm ; ̣ i thiê ́ u lâm ha ; ̣ i thiê ́ u lâm ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: