English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: áo tơi

Best translation match:
Vietnamese English
áo tơi
* noun
- Palm-leaf raincoat
- leaf-dress

Probably related with:
Vietnamese English
áo tơi
my blouse ; my coat ; my dress ; my jacket ; my outfit ; my shirt ; my shirts ; shirt that i ; the suit i ; cloth ; garment ; his vesture ; mantle ;
áo tơi
cloth ; garment ; mantle ; my blouse ; my coat ; my dress ; my jacket ; my shirt ; my shirts ; shirt that i ; the suit i ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: