English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: cà nhom

Probably related with:
Vietnamese English
cà nhom
the squad ; the team ; the troops ; the whole gang ; the whole group ; the whole team just ; the whole ; a whole group of people ; before the group ; gang ; party people ; squad ; team ; the crew ; the group ;
cà nhom
a whole group of people ; before the group ; gang ; party people ; squad ; team ; the crew ; the group ; the squad ; the team ; the troops ; the whole gang ; the whole group ; the whole team just ; the whole ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: