English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ rẻ

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ rẻ
* khẩu ngữ
- At the lowest
=mỗi sào bỏ rẻ cũng được vài trăm cân thóc+each sao at the lowest will yield several hundred kilos of paddy

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ rẻ
of the root apparatus ; root system ; root ; roots sink ; roots ; the roots ;
bỏ rẻ
of the root apparatus ; root system ; root ; roots sink ; roots ; the roots ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: