English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sai trái

Best translation match:
Vietnamese English
sai trái
* adj
- wrong
=thái độ sai trái+wrong attitude

Probably related with:
Vietnamese English
sai trái
bad choices ; bad ; done ; evil ; false assumption ; false step ; false ; finger on ; misconduct ; not right ; nothing ; the fruitful ; the wrong ; was wrong ; wrong that ; wrong to ; wrong ;
sai trái
bad choices ; bad ; done ; evil ; false assumption ; false step ; false ; finger on ; misconduct ; not right ; nothing ; the fruitful ; the wrong ; was wrong ; wrong that ; wrong to ; wrong ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: