English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: sai sót

Best translation match:
Vietnamese English
sai sót
* noun
- error, mistake, shortcoming
=những sai sót này lẽ ra không nên có+these shortcomings should not have been made

Probably related with:
Vietnamese English
sai sót
faults ; flaws ; gone wrong ; had gone wrong ; lapse ; missteps ; mistake ; mistakes ; mistaking ; shortcomings ; wrong ; deviant ; error steps ; error ; errors ; everything right ; fails ; false ;
sai sót
deviant ; errant ; error steps ; error ; errors ; everything right ; fails ; false ; faults ; flaws ; gone wrong ; had gone wrong ; lapse ; missteps ; mistake ; mistakes ; mistaking ; shortcomings ; wrong ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: