English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bỏ hoang

Best translation match:
Vietnamese English
bỏ hoang
- Leave (land) uncultivated
=Đất bỏ hoang+Uncultivated land, waste land

Probably related with:
Vietnamese English
bỏ hoang
wild bulls ; abandon ; abandoned ; derelict ; desert ; deserted ; desolate ; empty ; forsaken ; ghost ; idle ; lay desolate ; wild ;
bỏ hoang
abandon ; abandoned ; derelict ; desert ; deserted ; desolate ; empty ; forsaken ; ghost ; idle ; lay desolate ; wild bulls ; wild ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: