English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quản cơ

Best translation match:
Vietnamese English
quản cơ
- (từ cũ) Sergeant-major

Probably related with:
Vietnamese English
quản cơ
elite ; hearts are ; gambit ; pawns ; wrap her ; wrap it ; districts have ; captain ; chief captain ; so the chief captain then ; the chief captain ; then the chief captain ; her panties ;
quản cơ
chief captain ; districts have ; districts ; gambit ; hearts are ; her panties ; pawns ; so the chief captain then ; the chief captain ; then the chief captain ; wrap her ; wrap it ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: