English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: quá bán

Best translation match:
Vietnamese English
quá bán
- More than [a] half
=Quá bán số phiếu bầu+More than half of the votes

Probably related with:
Vietnamese English
quá bán
past you ; through the ; are too busy ; is too busy ; too busy ; was busy ; was too busy working ; was too busy ; were too cooi ; now you ; result you ; what you ; across this table ; through the sale ;
quá bán
across this table ; are too busy ; is too busy ; now you ; past you ; result you ; through the sale ; through the ; too busy ; was busy ; was too busy working ; was too busy ; were too cooi ; what you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: