English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mới hay

Best translation match:
Vietnamese English
mới hay
- như cho hay

Probably related with:
Vietnamese English
mới hay
good part ; iooks good ; is wonderful ; or ; real ; the good part ; was committed ; bond or ;
mới hay
bond or ; good part ; iooks good ; is wonderful ; or ; real ; the good part ; was committed ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: