English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: môi giới

Best translation match:
Vietnamese English
môi giới
* noun
- agency; medium ; intermediatery

Probably related with:
Vietnamese English
môi giới
found the ; all races ; each sex ; a broker ; agency ; banker ; broker side ; broker ; brokerage ; middleman ;
môi giới
a broker ; agency ; all races ; banker ; broker side ; broker ; brokerage ; each sex ; found the ; middleman ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: