English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: món hàng

Probably related with:
Vietnamese English
món hàng
a package ; commodity ; good ; goods ; item ; items ; package ; product ; purchase ; seller ; supplies ; that stuff ; the item ; the items ; the package ; wares ;
món hàng
a package ; a stuff ; commodity ; good ; goods ; item for the ; item ; items ; merchandise ; package ; product ; purchase ; seller ; supplies ; that stuff ; the item ; the items ; the package ; wares ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: