English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mòn mỏi

Best translation match:
Vietnamese English
mòn mỏi
- Wear out gradually, decline gradually.
="Ngày xuân mòn mỏi má hồng phôi pha " (Nguyễn Du)
-Her youth had gradually declined and her looks had lost their freshness

Probably related with:
Vietnamese English
mòn mỏi
fail ; faint ; is faint ; pine and dream ; weary ; is this new ;
mòn mỏi
fail ; faint ; is faint ; is this new ; pine and dream ; weary ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: