English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bắc cực

Best translation match:
Vietnamese English
bắc cực
* noun
- North pole
=khí hậu miền Bắc cực+the North pole climate
=sao Bắc cực+the pole-star

Probably related with:
Vietnamese English
bắc cực
an arctic ; arctic explorer ; arctic icecap ; arctic ; north polar ; north pole ; north ; ocean arctic ; polar ; the arctic circle ; the arctic lands ; the arctic ; the artic ; the first ; the north pole ; the place ; was an arctic ;
bắc cực
an arctic ; arctic explorer ; arctic icecap ; arctic ; north polar ; north pole ; north ; ocean arctic ; polar ; the arctic circle ; the arctic lands ; the arctic ; the artic ; the first ; the north pole ; the place ; was an arctic ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: