English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: bác cổ

Best translation match:
Vietnamese English
bác cổ
* adj
- Archaeologic
=viện bác cổ+museum

Probably related with:
Vietnamese English
bác cổ
are you ; can you ; could ; did you ; do you have ; do ; i don ; i have ; i ; so you have ; were ; will you ; you don ; you had ; you have a ; you have any ; you have ;
bác cổ
are you ; can you ; could ; did you ; do you have ; do ; i don ; i have ; i ; so you have ; will you ; you don ; you had ; you have a ; you have any ; you have ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: