English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: em út

Best translation match:
Vietnamese English
em út
- Youngest sibling, youngest sister, youngest brother
-Greenhorn
=Chấp gì hạng em út+Never mind such greenhorns

Probably related with:
Vietnamese English
em út
fetch your brother ; the youngest ; youngest brother ; youngest ; your brother ; your youngest brother ;
em út
except your youngest brother ; the youngest ; youngest brother ; youngest ; your brother ; your youngest brother ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: