English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: girlfriends

Probably related with:
English Vietnamese
girlfriends
bạn gái của ; bạn gái ; bồ ; cô bạn gái ; gái cùng cùng ; gái ; mối quan hệ ; người bạn gái ; người yêu của ; những người bạn gái ; rồi ; thực sự không phải ; yêu ; ́ ba ̣ n ga ́ i ;
girlfriends
bạn gái của ; bạn gái ; bạn ; bồ ; cô bạn gái ; gái cùng cùng ; gái ; mối quan hệ ; người bạn gái ; người yêu của ; những người bạn gái ; rồi ; thực sự không phải ; yêu ;

May related with:
English Vietnamese
girlfriend
ba ̣ n ga ́ i cu ; ba ̣ n ga ́ i câ ; ba ̣ n ga ́ i ; bè ; bạn gái anh ; bạn gái của ; bạn gái ; bồ ; cô bạn gái của cậu ; cô bạn gái ; cô bạn ; cô bồ ; cô gái ; của cậu ; gái cậu ; gái khác ; gái mà ; gái mới ; gái ; gái đó ; hôn thê ; i ba ̣ n ga ́ i ; là bồ ; mấy cô em ; người bạn gái mà ; người bạn gái ; người yêu ; rừng ; yêu nhau ; yêu ; ́ ba ̣ n ga ́ i ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: