English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: yuck

Best translation match:
English Vietnamese
yuck
- interj
- kinh quá! khiếp quá!

Probably related with:
English Vietnamese
yuck
chưa từng thấy ; cái tên đó xấu ; eo ; eo ôi ; ghê quá ; hay đấy ; khiếp quá ; khiếp ; thâ ́ y ơ ́ n ; thật ghê tởm ; ôi trời ; ặc ;
yuck
chưa từng thấy ; cái tên đó xấu ; eo ; eo ôi ; ghê quá ; hay đấy ; khiếp quá ; khiếp ; thật ghê tởm ; ôi trời ; ặc ;

May related with:
English Vietnamese
yuck
- interj
- kinh quá! khiếp quá!
yuck
chưa từng thấy ; cái tên đó xấu ; eo ; eo ôi ; ghê quá ; hay đấy ; khiếp quá ; khiếp ; thâ ́ y ơ ́ n ; thật ghê tởm ; ôi trời ; ặc ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: