English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: you

Best translation match:
English Vietnamese
you
* đại từ
- anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
=you all know that...+ tất cả các anh đều biết rằng...
=he spoke of you+ hắn ta nói về anh
=if I were you+ nếu tôi là anh
=you there what is your name?+ anh kia, tên anh là gì?
- ai, người ta
=you never can tell+ ai biết đâu được

Probably related with:
English Vietnamese
you
a anh ; a có ; a cô ; a cậu ; a cứ ; a huynh ; a la ; a ra ; a ; a ông ; a ̣ ; agenor ; ah ; ai bắt ngươi ; ai cậu ; ai không ; ai là ; ai lại ; ai ma ; ai ta ; ai ; ai đó ; an toàn nhưng ông thì ; an ; ang ; anh a ; anh anh ; anh ba ; anh ba ̣ n ; anh ba ̣ ; anh biết anh ; anh biết em ; anh biết ; anh bạn ; anh c ; anh ca ; anh ca ̉ ; anh cha ; anh cha ̉ ; anh cha ̣ ; anh chi ; anh chi ̉ ; anh chi ̣ ; anh cho ; anh chàng này ; anh chàng ; anh chính ; anh chắc ; anh chỉ ; anh chị em ; anh chị thì ; anh chị ; anh chịu ; anh co ; anh co ́ ; anh con ; anh câ ; anh câ ̀ n ; anh câ ̀ ; anh còn gì ; anh còn ; anh có thể ; anh có ; anh cũng chơi ; anh cũng ; anh cậu ; anh cứ ; anh em biết ; anh em con ; anh em cái ; anh em là như ; anh em là ; anh em mà ; anh em mày ; anh em thì ; anh em thể ; anh em vậy ; anh em ; anh em được ; anh giờ này ; anh giờ ; anh gặp em ; anh hai ; anh hay nhưng không phải lúc này ; anh hay nhưng không phải lúc ; anh hay ; anh hãy ; anh không có ; anh không thể ; anh không thể ở ; anh không ; anh không được ; anh la ; anh la ̀ ; anh luôn ; anh là ai ; anh là một ; anh là ngươi ; anh là người ; anh là thật ; anh là ; anh làm ; anh lên ; anh lại làm bạn ; anh lại làm ; anh lại ; anh lắm ; anh ma ; anh ma ̀ ; anh muốn ; anh mà cũng ; anh mà ; anh mày ; anh một ; anh mới chính là người ; anh mới ; anh ngay ; anh nghe ; anh nghĩ ; anh ngồi ; anh nhiều ; anh nhé ; anh nhìn ; anh như ; anh này ; anh nè ; anh nên ; anh nói là anh ; anh nói mà ; anh nói vậy ; anh nói ; anh nếu anh cứ ; anh nếu anh ; anh nữa mà ; anh nữa ; anh phải ; anh quá ; anh ra ; anh rồi ; anh sao cho ; anh sao ; anh sau ; anh sẽ có ; anh sẽ ; anh sự ; anh t ; anh ta là ; anh ta mà ; anh ta ; anh thi ; anh thâ ; anh thì không ; anh thì ; anh thì được ; anh thì đừng ; anh thích ; anh thôi ; anh thấy ; anh thật ; anh thế nào ; anh thế này thì ; anh thế này ; anh thế ; anh thể ; anh tôi ; anh tư ; anh tư ̀ ; anh tưởng em ; anh tự cho ; anh tự ; anh va ; anh và cô ; anh và nghe anh ; anh và tôi ; anh và ; anh vâ ; anh vâ ̃ n ; anh vâ ̃ ; anh vâng ; anh vì anh bay nguy ; anh vẫn ; anh vậy ; anh về ; anh vừa ; anh yêu ; anh ; anh à ; anh àh ; anh đa ; anh đa ̃ ; anh đang ; anh đi ; anh đi đâu ; anh đi đâu đó ; anh điều ; anh đâu ; anh đây là một ; anh đây là ; anh đây ; anh đã nói là anh ; anh đã ; anh đó ; anh đúng là ; anh đúng ; anh được không ; anh được ; anh đấy ; anh đến ; anh đừng ; anh ơn ; anh ấy ; anh ở ; anh ừ ; ank ; are ; ba chúng ; ba con ; ba không có con ; ba trò ; ba vị ; ba ; ba ̀ cô ; ba ̀ không ; ba ̀ ; ba ́ t ; ba ́ ; ba ̉ ; ba ̣ n ba ; ba ̣ n ba ̉ ; ba ̣ n ; ba ̣ ; ban có ; ban ; bao giờ anh ; bao giờ em ; bao ; bay ; bay đâu ; biến ; biết anh ; biết bạn ; biết con ; biết các bạn ; biết huynh ; biết mình ; biết vậy ; biết ; biết ông ; biết đâu anh ; biệt ; blanche ; bo ; buổi ; bà biết gì ; bà biết ; bà chắc ; bà chị không ; bà chị ; bà chọn ; bà con ; bà còn ; bà có ; bà cô ; bà cũng ; bà cậu ; bà không ; bà là ; bà lại ; bà mà ; bà một mình ; bà mới phải ; bà như ; bà nói ; bà sẽ ; bà thì ; bà về ; bà ; bà à ; bà ông ; bà đi ; bà đã ; bà đó ; bà được ; bà ấy ; bày ; bác bạn ; bác coi ; bác là ; bác mà ; bác ; báo ; bây giờ anh ; bây giờ cậu ; bây giờ em ; bây giờ ngươi ; bây giờ thì anh ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây giờ ông ; bây ; bên ; bình ; bô ; bô ̀ câ ; bô ̀ câ ̣ ; bô ́ ; bô ́ đa ; bô ̣ anh ; bô ̣ ; băng ; bước ; bạn anh ; bạn biết ; bạn bác ; bạn bạn có ; bạn bạn ; bạn bị ; bạn chi ; bạn cho biết ; bạn cho ; bạn chính ; bạn chưa ; bạn chắc ; bạn chỉ ; bạn co ; bạn các ; bạn còn ; bạn có thể ; bạn có ; bạn có được ; bạn cô ; bạn cũng có ; bạn cũng sẽ ; bạn cũng ; bạn cả ; bạn cảm ; bạn cậu ; bạn của chúng ; bạn của ; bạn hay ; bạn hãy ; bạn khi ; bạn không ; bạn luôn ; bạn là ; bạn làm ; bạn lại ; bạn mà anh ; bạn mà ; bạn mày ; bạn mới ; bạn nghe ; bạn người ; bạn nhìn ; bạn như ; bạn nào ; bạn này ; bạn nên ; bạn nói ; bạn nữa ; bạn phải ; bạn sẽ ; bạn thì lại ; bạn thì ; bạn thấy ; bạn thật ; bạn thế nào ; bạn thế ; bạn thể ; bạn tự ; bạn và con ; bạn vì ; bạn vì điều ; bạn vì điều đó ; bạn ; bạn đang ; bạn đi ; bạn điều này ; bạn điều ; bạn đây ; bạn đã ; bạn đó ; bạn đúng ; bạn được ; bạn để ; bạn ở ; bạn ở đây ; bản có ; bản thân ; bản ; bảo bạn ; bảo cậu ; bảo ; bậy ; bắn ; bắt ; bằng ; bệ hạ ; bệ ; bệnh ; bị các ông ; bị ; bọn anh ; bọn bay ; bọn bây ; bọn con ; bọn cô ; bọn em sẽ ; bọn em ; bọn họ ; bọn mi ; bọn mày nhiều ; bọn mày ; bọn mình ; bọn ngươi ; bọn này ; bọn ; bỏ ; bố biết con ; bố cháu ; bố con anh ; bố con ; bố còn ; bố còn đi ; bố có thể ; bố có ; bố cũng ; bố cả ; bố của ; bố không ; bố là ; bố me ; bố mà ; bố mày ; bố mẹ có ; bố mẹ ; bố phải ; bố sẽ ; bố tao ; bố ; bố đã ; bồ ; bồ đó ; bộ anh ; bộ câu ; bộ mày ; bộ ngươi ; bộ ; bởi ; bởi đó mới phải trốn họ con ; bức ; c anh ; c ba ; c ba ̣ n ; c ba ̣ ; c bà ; c bạn ; c cha ; c cha ́ ; c câ ; c câ ̣ u ; c câ ̣ ; c cô câ ; c em ; c la ̀ câ ̣ u ; c nga ; c nga ̀ ; c ngươi ; c ; c ­ ; c ái ; ca ; ca ̀ c anh ; ca ̀ i ; ca ̀ ; ca ́ c anh ; ca ́ c ba ; ca ́ c ba ̣ n ; ca ́ c ba ̣ ; ca ́ c cha ́ u ; ca ́ c con ; ca ́ c câ ; ca ́ c câ ̣ u ; ca ́ c câ ̣ ; ca ́ c cô ; ca ́ c em ; ca ́ c ngươ ; ca ́ c ngươ ̀ i ; ca ́ c ngươ ̀ ; ca ́ c ngươi ; ca ́ c người ; ca ́ c ; ca ́ c ông ; ca ́ i ; ca ́ ; ca ̉ m ; ca ̉ ; cao ; cha c ; cha chính ; cha chúng ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cũng ; cha em ; cha không ; cha m ; cha mà ; cha mày ; cha mẹ ; cha ra ; cha thì ; cha ; cha được ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; cha ́ u ; cha ́ ; cha ̣ ; chaú ; chi bà ; chi cậu ; chi ; chi ́ nh ba ; chi ́ nh ba ̀ ; chi ́ ; chi ̉ ; chi ̣ câ ́ m ; chi ̣ ; chiến ; chiếu ; cho anh em ; cho anh hai ; cho anh ; cho biết ; cho bạn biết ; cho bạn ; cho bố ; cho cháu ; cho chúng ; cho con ; cho các bạn ; cho các em ; cho các ngươi ; cho cô mà ; cho cô ; cho cả ; cho cậu ; cho em ; cho ma ; cho mi ; cho mày ; cho mẹ ; cho ngài ; cho ngươi ; cho người ; cho thấy cô ; cho thầy ; cho tôi câu ; cho tôi ; cho ; cho ông chứ ; cho ông ; chu ; chu ́ ma ; chu ́ ma ̀ ; chu ́ ng ma ; chu ́ ng ma ̀ ; chu ́ ng ta ; chu ́ ng ; chu ́ ; chu ̉ ng ; chu ̉ ; chuyê ̣ n ; chuyê ̣ ; chuyện bạn ; chuyện em ; chuyện này ; chuyện ; chuyện ông ; chuyện đó thì anh ; chuyện đó ; chuẩn ; chàng làm ; chàng sao ; chàng ; chào ; chào ông ; cháu cháu ; cháu có ; cháu cũng ; cháu của ; cháu là ; cháu lại ; cháu lắm ; cháu mà ; cháu nghe ; cháu nhé ; cháu như ; cháu nhất ; cháu này ; cháu nè ; cháu phải ; cháu ra ; cháu rồi ; cháu sẽ ; cháu thôi ; cháu vậy ; cháu ; cháu à ; cháu đã ; cháu đó ; cháu được ; cháu đấy ; cháuc ; chë ; chính anh là người ; chính anh ; chính bà ; chính bạn ; chính bố ; chính cháu ; chính chị ; chính các anh ; chính các bạn ; chính cô ; chính cậu ; chính em ; chính hai ; chính là cô ; chính là ông ; chính mày ; chính mình ; chính ngài ; chính ngươi ; chính người ; chính ; chính ông ; chî ; chó ; chú có ; chú em ; chú là ; chú lại ; chú mày không ; chú mày là ; chú mày ; chú tao thì ; chú tao ; chú thì ; chú ; chú ý ; chú đã ; chúa công ; chúa ; chúc ; chúng bây ; chúng bạn ; chúng em ; chúng mày ; chúng sẽ ; chúng ta chỉ ; chúng ta có ; chúng ta là ; chúng ta ; chúng ta đã ; chúng tôi ; chúng tôi đến với anh ; chúng ; chút ; chă ́ c chi ; chă ́ c chi ̣ ; chĩ ; chơi ; chư vị ; chư ; chư ́ ; chưa bao ; chưa ; chảy ; chấp ; chắc anh cũng ; chắc anh ; chắc bà ; chắc bạn ; chắc cháu ; chắc chú ; chắc chị ; chắc con ; chắc các bạn ; chắc cô ; chắc cô đã biết ; chắc cô đã ; chắc cậu ; chắc em ; chắc hai cô ; chắc huynh ; chắc là anh ; chắc là ; chắc mày ; chắc mẹ ; chắc mọi ; chắc ngài ; chắc ; chắc ông ; chẳng phải là ; chẳng phải ; chẳng ; chết ; chỉ anh ; chỉ có anh ; chỉ có em thôi ; chỉ có ; chỉ cô ; chỉ cần ; chỉ cậu ; chỉ là ; chỉ mày ; chỉ mấy người các ngươi ; chỉ tại em ; chỉ ; chỉ ông ; chị biết ; chị con ; chị còn ; chị có thể làm ; chị có thể ; chị có ; chị cũng ; chị cậu ; chị em cô ; chị em ; chị mọi ; chị mời ; chị sau ; chị thì ; chị thật ; chị tôi ; chị và ; chị về ; chị yêu anh ta ; chị ; chị đã ; chị đấy ; chịu ; chổ ; chỗ ngay ; chỗ ; chờ ; chờ đã ; chờ ở ; chờ ở đó ; chứ anh ; chứ ; chừ ; chửi ; co ; co ̀ n ; co ̀ ; co ́ anh ; co ́ nga ; co ́ nga ̀ ; co ́ ; coi mấy người ; coi như ; coi ; con anh ; con bạn ; con c ; con cha ; con cha ̣ ; con cháu ; con chưa ; con coi ; con con ; con các ; con câ ; con câ ̀ ; con còn ; con có thể ; con có ; con cũng ; con cơ ; con em ; con hai ; con hả ; con không ; con là con ; con là ; con làm ; con lại ; con mà ; con mình ; con một ; con người bạn ; con người con ; con người cô ; con người em ; con người mình ; con người ngài ; con người ; con nhân ; con nhé ; con như ; con này ; con nè ; con nói ; con nữa ; con phải ; con ra ; con rồi ; con rồi đó ; con sẽ ; con sẽ được ; con thì ; con thôi ; con thật ; con tránh ; con tưởng ; con và ; con vẫn ; con vậy ; con ; con à ; con đi ; con đâu ; con đây ; con đã ; con đó ; con được ; con đấy ; cu ; cà ; cá bạn ; cá cô ; cá người ; cá ; các anh biết ; các anh bạn ; các anh chị ; các anh có thể ; các anh có ; các anh kia ; các anh là ; các anh này ; các anh phải ; các anh sẽ ; các anh thì phải ; các anh thì sao ; các anh thì ; các anh ; các anh đang ; các anh được ; các ban ; các bà ; các bác ; các bạn biết ; các bạn chỉ ; các bạn có ; các bạn cũng sẽ ; các bạn cũng ; các bạn không còn ; các bạn không ; các bạn là ; các bạn làm ; các bạn lại ; các bạn một ; các bạn mới ; các bạn ngày ; các bạn như ; các bạn này ; các bạn sẽ ; các bạn thì ; các bạn thấy ; các bạn thế này ; các bạn thế ; các bạn về ; các bạn ; các bạn điều này ; các bạn điều ; các bạn đã ; các bạn đó ; các bạn được ; các bạn ở ; các cha ; các chàng ; các cháu ; các chú ; các chị ; các con có ; các con ; các con được ; các cô cậu ; các cô không ; các cô ; các cưng ; các cậu có ; các cậu cũng ; các cậu thế nào ; các cậu thế ; các cậu ; các cậu đã ; các cậu được ; các em cũng ; các em ; các em đang ; các em đã ; các hạ ; các mẹ con ; các ng ; các ngài ; các ngươi biết ; các ngươi cho ; các ngươi là ; các ngươi mà ; các ngươi như ; các ngươi nữa ; các ngươi phải ; các ngươi thì ; các ngươi thể nào ; các ngươi thể ; các ngươi y ; các ngươi ; các ngươi đang ; các ngươi đi ; các ngươi đâu ; các ngươi được ; các ngươi đến ; các người còn ; các người có ; các người không ; các người là ; các người lại ; các người lắm ; các người sẽ ; các người ; các người đã ; các người đó ; các nhà ; các nàng ; các quý ; các thầy ; các trò ; các vị ; các vị đi ; các ; các ông anh ; các ông bà ; các ông có ; các ông ngài ; các ông ; các đệ ; cái anh ; cái con ; cái gì ; cái gì đây ; cái mà chúng ta ; cái này xem ; cái ; cái ông ; cái ông ấy ; cám ơn anh anh ; cám ơn ; câ ; câ ̀ n ; câ ̀ ; câ ́ ; câ ̉ ; câ ̣ u cha ; câ ̣ u co ; câ ̣ u co ́ ; câ ̣ u em ; câ ̣ u la ; câ ̣ u la ̀ ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u đa ; câ ̣ u đa ̃ ; câ ̣ ; câu ta ; câu vui ; câu ; câu đâu ; còn ai ; còn anh là ; còn anh thì ; còn anh ; còn bà ; còn bác ; còn cháu thì ; còn cháu ; còn chúng ; còn chị ; còn con ; còn các ; còn có ; còn cô lại ; còn cô thì ; còn cô ; còn cậu ; còn em là ; còn em ; còn gì ; còn không ; còn lại ; còn mày thì ; còn mày ; còn mình ông ; còn mẹ ; còn ngươi ; còn nhìn ; còn này ; còn nếu bạn ; còn nếu ; còn ; còn ông ; còn đi ; có ai trông đáng ; có ai ; có ai đó ; có anh ; có con ; có các bạn thấy ; có các bạn ; có cô ; có cần ; có cậu ; có em ; có gì anh ; có gì ; có khi ; có lẽ cậu ; có muốn ; có mà cậu ; có mày ; có một ; có nghĩ là em ; có ngươi ; có nàng ; có phải anh ; có phải con ; có phải em ; có phải ; có phải ông bà ; có phải ông ; có sao ; có thề cô ; có thể em ; có thể ; có thể ông ; có tớ ; có ; có ông ; có điều gì anh ; cô anh ; cô biết ; cô bị ; cô cho ; cô chính ; cô chú ; cô chắc mình ; cô chắc ; cô chỉ ; cô chị ; cô co ; cô co ́ ; cô con ; cô câ ; cô câ ̀ ; cô còn ; cô có hiểu khi cô ; cô có thể ; cô có ; cô cô ; cô cũng ; cô cả ; cô cậu ; cô của cậu ; cô cứ ; cô em ; cô giờ ; cô gặp ; cô hai ; cô hãy ; cô hả cô ; cô hả ; cô hẳn ; cô khi cô ; cô khi ; cô không biết ; cô không ; cô la ; cô la ̣ ; cô luôn ; cô luôn đó ; cô là ai ; cô là chị ; cô là cô ; cô là ; cô làm việc ; cô làm việc đó ; cô làm ; cô làm được rồi ; cô lên ; cô lúc này ; cô lúc ; cô lại ; cô ma ; cô ma ̀ ; cô muốn nói ; cô muốn ; cô mà cậu ; cô mà ; cô mấy ; cô một ; cô mới ; cô nghe ; cô như ; cô nàng ; cô nào ; cô này ; cô nè ; cô nên ; cô phải ; cô ra ; cô ra đây ; cô rồi ; cô sao ; cô sau ; cô sẽ là người ; cô sẽ phải ; cô sẽ ; cô ta bị ; cô ta ; cô ta ở ; cô thâ ; cô thì ; cô thôi ; cô thấy ; cô thật ; cô thực sự có ; cô thực sự ; cô thực ; cô trông ; cô tốt ; cô vẫn ; cô vậy ; cô về ; cô ; cô à ; cô ông có nghe thấy ; cô đây ; cô đã ; cô đó ; cô đúng không ; cô đúng ; cô được ; cô đấy ; cô đến ; cô đừng ; cô ́ ; cô ̉ ; cô ̣ ; cô ấy ; cô ở ; côn ; công rồi ; công việc ; công ; cùng anh ; cú ; căm ; cũng có ; cũng không ; cũng phải ; cũng thấy vậy ; cũng ; cũng đừng ; cơ thể bạn ; cơ thể ; cơ ; cư ; cưng phải ; cưng ; cạu ; cả anh nữa ; cả anh ; cả bà ; cả bạn và bố ; cả bạn ; cả chú ; cả chứ ; cả con ; cả các anh ; cả các ; cả có ; cả cô ; cả cậu ; cả em ; cả hai chúng ta ; cả hai ; cả mày ; cả mọi ; cả ngươi ; cả người ; cả ; cả ông ; cảm thấy cô ấy anh ; cảm ; cấp ; cầm ; cần anh ; cần phải ; cần ; cậu bạn ; cậu bảo ; cậu chi ; cậu cho ; cậu chắc ; cậu chỉ ; cậu còn ; cậu có bao ; cậu có thể ; cậu có ; cậu cũng ; cậu cậu có biết không ; cậu cậu có biết ; cậu cậu có ; cậu cậu ; cậu em của ; cậu em ; cậu giờ ; cậu gặp ; cậu không ; cậu là hãy ; cậu là người ; cậu là ; cậu làm ; cậu lúc nào ; cậu lúc ; cậu lại ; cậu lắm ; cậu mà nói ; cậu mà ; cậu một ; cậu mới ; cậu ngay ; cậu nhé ; cậu nhìn ; cậu như vậy ; cậu như ; cậu nhận ; cậu này ; cậu nè ; cậu phải ; cậu ra ; cậu rất ; cậu rồi ; cậu sao ; cậu sau ; cậu sẽ ; cậu ta lên ; cậu ta ; cậu theo ; cậu thì biết gì ; cậu thì biết ; cậu thì không ; cậu thì làm ; cậu thì ; cậu thôi ; cậu thật sự ; cậu thật ; cậu thế này thì ; cậu thế này ; cậu thế ; cậu trong ; cậu tôi ; cậu tự ; cậu vào ; cậu vào đó ; cậu vẫn ; cậu vậy ; cậu ; cậu đang ; cậu đây cậu ; cậu đây ; cậu đã ; cậu đã đã ; cậu đó ; cậu được ; cậu đấy chứ ; cậu đấy ; cậu đừng ; cậu ấy ; cậy ; cố con ; cố ; cổ ; củ ; của anh anh ; của anh ta ; của anh và ; của anh ; của anh đó ; của bà ; của bác ; của bạn ; của cháu ; của chị ; của con ; của các anh ; của các bạn ; của các ; của các ông ; của cô ; của cậu ; của em cho ; của em mình ; của em ; của hai ; của mi ; của mày ; của mình ; của ngài ; của ngươi ; của nhau ; của nàng ; của nó ; của ta ; của tao ; của tôi anh ; của tôi là ; của tôi ; của tụi ; của ông là ; của ông ; cứ như cô ; cứ phải ; cứ thế này ; cứ thế ; cứ ; cứ để tôi ; cứu ; cực ; dam ; dau ; di ; di ̀ ; doug ; dám ; dì có ; dì ; dù ; dùng ; dĩ ; dạo này ; dụng ; em anh ; em biết anh ; em biết chị ; em biết nhưng em không ; em biết ; em bà ; em cha ; em cha ̣ ; em cho ; em chính ; em chưa ; em chỉ ; em chứ ; em co ; em co ́ ; em câ ; em còn ; em có ; em cô ; em cả ; em cần ; em cứ ; em em không ; em em ; em i ; em khi ; em không ; em la ; em la ̣ i ; em la ̣ ; em là ; em làm ; em lúc ; em lại ; em mà anh có ; em mà ; em mình ; em mới là người ; em ngay ; em nhiều ; em nhé ; em như ; em nhưng ; em này ; em nè ; em nữa ; em phải ; em ra ; em rồi ; em sau ; em sẽ ; em t ; em thì ; em thôi ; em thấy ; em thật rõ ; em thế ; em tôi ; em vui ; em vâ ; em vâ ̃ n ; em vâ ̃ ; em vậy ; em về ; em yêu ; em ; em à ; em đang ; em đi ; em đâu ; em đây ; em đã ; em đó ; em được ; em đấy ; em đến ; em ở ; emmeline ; frank ; gia ; giãy ; giúp ; giơ ̀ ; giải ; giấy ; giết ; giỏi ; giống ; giờ anh lại ; giờ anh ; giờ bà ; giờ bạn ; giờ bệ ; giờ cháu ; giờ chú ; giờ con ; giờ cô ; giờ cậu ; giờ của anh ; giờ của con ; giờ em ; giờ mày ; giờ mấy ; giờ ngài ; giờ ngươi ; giờ này ; giờ nó ; giờ thì anh ; giờ thì bạn ; giờ thì ; giờ ; giờ ông lại ; giờ ông ; giữ ; gì anh ; gì bạn ; gì cho anh ; gì các anh ; gì cô ; gì cậu ; gì em ; gì hả ; gì không ; gì mi ; gì mi ̀ ; gì mà cậu ; gì mày ; gì mình ; gì ta ; gì thì anh ; gì thì bạn ; gì thế ; gì tôi ; gì tụi ; gì ; gì ông ; gì đó ; gần ; gần đây ; gặp anh ; gặp cô ; gặp cậu ; gặp em ; gặp lại anh ; gặp ; gặp ông ; gọi ; gửi ; ha ; ha ̃ y ; ha ̃ ; hai anh chi ; hai anh có ; hai anh em ; hai anh ; hai bạn ; hai bố mẹ ; hai cháu ; hai con ; hai cô ; hai cậu ; hai em ; hai ngươ ; hai ngươ ̀ i ; hai ngươ ̀ ; hai ngươi ; hai người ; hai người đó ; hai ta ; hai vị ; hai ; hai ông ; hai đứa ; hay anh ; hay cô ; hay em ; hay là ; hay sao ; hay ; hay ông ; hey ; hiểm ; hiểu ; horcrux ; hoàng ; hoặc ; huynh lại ; huynh một ; huynh ra ; huynh thì ; huynh ; huynh đã ; hân ; hãm ; hãy nói ; hãy ; hãy đi ; hình ; hít ; hòng ; hôm nay ; hôm nay đến ; hôm ; hă ; hơn anh ; hơn ; hư ; hạ ; hạnh ; hả ; hắn câu ; hắn lại ; hắn lần ; hắn mới ; hắn ta trông ; hắn ta ; hắn ; hắn ông ; hẳn bạn ; hẳn các bạn ; hẳn cô ; hẳn em ; hẳn ngài ; hẳn ông ; hẹn ; hết anh ta ; hết vậy ; hết ; họ sẽ ; họ thấy ; họ ; hồi ; i anh ; i ba ; i ba ̣ n ; i ba ̣ ; i bây ; i bô ; i bô ̣ ; i bạn ; i ca ; i ca ́ c câ ; i ca ́ ; i co ; i co ́ ; i con ; i câ ; i câ ̣ u ; i câ ̣ ; i cô ; i cậu ; i em ; i la ; i ma ; i ma ̀ ; i ma ́ ; i mi ; i mày ; i ngươ ; i ngươ ̀ ; i ngươi ; i sao ; i sau ; i u ; i u ̉ ng ; i u ̉ ; i ; i ông nhưng ; i ông ; isabella ; joe ; khi anh ; khi bạn ; khi chú ; khi chúng ta ; khi chúng ; khi con ; khi cô ; khi cậu còn ; khi cậu ; khi em ; khi gặp cậu ; khi mà anh ; khi mày ; khi ngài ; khi ngươi ; khi ta ; khi ; khi ông ; khi đã ; khoẻ ; không ai nhìn thấy cháu ; không ai ; không anh ; không bao giờ em ; không biết ; không bạn ; không bị ; không bố ; không chỉ ; không con ; không cái gì ; không cái ; không có gì anh ; không có nghĩ là em ; không có ; không có ông ; không cậu ; không muốn gặp ; không ngài ; không nào ; không phải anh ; không phải cậu ; không sơ ; không thì cháu ; không thằng ; không thể ; không tốt hả ; không ; không đó ; không được ; khẩn ; khỏe ; khốn ; kia ; kiếm ; ko hả ; ko nhìn ; ko phải ; ko vậy ; ko ; kìa ; kẻo ; kết ; kể ; la ; la ̀ anh ; la ̀ chu ; la ̀ chu ́ ; la ̀ cô ; la ̀ em ; la ̀ tôi ; la ̀ ; la ̣ i sau ; la ̣ i ; la ̣ ; liệu anh ; liệu cậu ; liệu tôi ; liệu ; luôn có ; luôn ; ly ; là anh ; là bà ; là bây ; là bạn anh ; là bạn cũng ; là bạn ; là bố ; là cha ; là cháu ; là chính ; là chú ; là chúng ta ; là chúng ; là chắc anh ; là chị ; là con không ; là con ; là các anh ; là các bạn ; là các cậu ; là các người ; là các ; là các ông ; là có ; là cô ; là cậu có ; là cậu thì cậu ; là cậu ; là của anh ; là của cậu ; là của em ; là của tôi ; là em ; là em đấy ; là gì anh ; là khi ; là không ; là lúc anh ; là lúc bạn ; là lại ; là mày ; là mình ; là mấy ; là mẹ ; là một người ; là mụ ; là ngài ; là ngươi ; là người bạn ; là người ; là nàng ; là nó ; là nếu ; là quý ; là sẽ ; là tao ; là thầy ; là trông ; là tụi mày ; là vì bạn ; là vậy ; là ; là ông không ; là ông ; là ông ông ; là đã ; là đúng ; làm anh ; làm bạn ; làm các ; làm cô ; làm em ; làm lại ; làm sao con ; làm sao ; làm thế ; làm ; làm đi ; làm ơn ; lãng ; lão ; lên ; lòng trông ; lòng ; lúc anh ; lúc bạn ; lúc cô ; lúc nào cũng ; lúc nào ; lúc này anh ; lúc này cậu ; lúc nãy ; lúc ; lúc đó cô ; lúc đó cậu ; lúc đó mày ; lúc đó ; lúc đó ông ; lũ các ; lũ ; lại anh ; lại bạn ; lại cho anh ; lại cho bạn ; lại con ; lại các anh ; lại còn ; lại có ; lại cô ; lại em ; lại hai ; lại là anh ; lại là ; lại là ông ; lại mi ; lại muốn ; lại mẹ ; lại mọi ; lại một mình ; lại nói ; lại sau ; lại thích ; lại ; lại ông ; lại đây ; lại đúng ; lấn ; lấy ; lần ; lần ông ; lắm các ; lắm cậu ; lắm ; lắng ; lằng ; lẽ bạn ; lẽ cậu ; lẽ ra ; lẽ ; lỗi ; lời ; lừa ; m ba ; m ba ̣ n ; m ba ̣ ; m ; m ¹ ; ma ; ma ̀ ba ; ma ̀ ba ̣ n ; ma ̀ ba ̣ ; ma ̀ bô ; ma ̀ con ; ma ̀ câ ; ma ̀ cô ; ma ̀ tao ; ma ̀ u ; ma ̀ y thi ; ma ̀ y thi ̀ ; ma ̀ y ; ma ̀ y đi ; ma ̀ ; ma ́ ; ma ̣ ; mai ; makunga ta ; mang ; mau ra ; mau ; maverick ; may la ; may la ̀ ; may ; me ; me ̣ co ; me ̣ ; mi không ; mi là ; mi lại ; mi mà ; mi nữa ; mi ; mi đã ; mi đó ; mi ̀ nh ; mi ̀ ; mi ̃ ; mike ; mo ; mo ́ ; mo ̣ i ngươ ; mo ̣ i ngươ ̀ i ; mo ̣ i ngươ ̀ ; mo ̣ i ; mo ̣ ; mong anh ; mong cô ; mong ; mua ; muốn cậu ; muốn gặp ; muốn nói em ; muốn ; muội ; mà ai ; mà anh chị ; mà anh ; mà biết ; mà bà ; mà bạn có ; mà bạn luôn ; mà bạn lại ; mà bạn phải ; mà bạn và con ; mà bạn ; mà bố ; mà cha ; mà cháu ra ; mà cháu ; mà chính là cậu ; mà chú ; mà chúng mày ; mà chúng ta ; mà chúng ; mà chị ; mà con ; mà các anh ; mà các bạn ; mà các cô cậu ; mà các cậu ; mà các em ; mà các ngươi ; mà các người ; mà các vị ; mà các ; mà các ông ; mà còn ; mà có anh ; mà cô ; mà cô đã ; mà cả ngươi ; mà cậu ; mà em ; mà họ ; mà luôn ; mà là họ ; mà là ; mà là ông ; mà lại ; mà mày ; mà mình ; mà mẹ ; mà mọi ; mà nghe ; mà ngài ; mà ngươi vẫn ; mà ngươi ; mà người ta ; mà người ; mà nhớ ; mà nếu em ; mà quen ; mà quí vị ; mà quí ; mà quý ; mà sơ ; mà ta ; mà tôi ; mà tớ ; mà vẫn ; mà ; mà ông có ; mà ông ; mày bạn ; mày c ; mày chỉ ; mày chứ ; mày con ; mày còn ; mày có thể ; mày có ; mày cũng ; mày cần ; mày giờ ; mày hãy ; mày hả ; mày không có ; mày không ; mày không được ra ; mày không được ; mày luôn ; mày là ; mày làm ; mày lại ; mày lắm ; mày mà không ; mày mà ra ; mày mà ; mày một ; mày như ; mày này ; mày nói là ; mày nói ; mày nữa ; mày phải ; mày quá ; mày ra ; mày rồi ; mày sao ; mày sẽ ; mày thì ; mày thì được ; mày thôi ; mày trong ; mày trông ; mày tự ; mày vậy ; mày với ; mày ; mày à ; mày đây ; mày đã ; mày đó ; mày được ; mày đấy ; má ; máy ; mã ; mãi ; mình bạn ; mình cháu ; mình con ; mình có ; mình cô ; mình cậu ; mình em ; mình không ; mình là bạn ; mình là như ; mình là ; mình mi ; mình mày ; mình như ; mình phải ; mình sẽ ; mình thì ; mình vậy ; mình ; mình đi ; mình đã ; míi ng ; míi ; móc ; món ; mô ; mô ̣ t ; mô ̣ ; mất ; mấy anh ; mấy bạn ; mấy bồ ; mấy cháu ; mấy con ; mấy cô ; mấy cưng ; mấy cậu ; mấy em ; mấy người ; mấy người đã ; mấy nhóc ; mấy vị ; mấy ; mấy ông ; mấy đứa ; mập ; mặt ; mẹ anh ; mẹ con ; mẹ còn ; mẹ có ; mẹ cậu ; mẹ giờ ; mẹ quá ; mẹ rồi ; mẹ ; mẹ được ; mẹ đấy ; mọi chuyện ; mọi khi cha ; mọi ngày ; mọi người có ; mọi người lại ; mọi người phải ; mọi người ; mọi người ở ; mọi ; một chàng ; một chút ; một chỗ ; một con ; một cái ; một cậu ; một lúc ; một lần ; một mình cô ; một mình ; một người bạn ; một người ; một thằng ; một tin ; một ; mới mình ; mời anh ra ; mời anh ; mời cô ; mời cậu ; mời ; mời ông ; mở ; mụ ta ; mụ ; n anh ; n ba ; n ba ̀ ; n bay ; n bà ; n bô ; n bô ́ ; n ca ; n câ ; n câ ̣ u ; n cô ; n cậu ; n em ; n gì ; n hay ; n la ̀ tôi ; n ma ; n ma ̀ y ; n ma ̀ ; n mày ; n ngươ ; n ngươ ̀ ; n ngươi ; n như ; n ; n ông thi ; n ông thi ̀ ; n ông ; na ; na ̀ ng ; na ̀ ; nay anh ; nay cô ; nay nga ; nay nga ̀ ; nay ; ng anh ; ng ba ; ng ba ̀ ; ng ba ̣ n ; ng ba ̣ ; ng bạn ; ng chu ́ ng ta ; ng co ; ng co ̀ ; ng con ; ng câ ; ng câ ̣ u ; ng câ ̣ ; ng còn ; ng cô ; ng em ; ng ma ; ng ma ̀ ; ng mày ; ng nga ; ng sơ ; ng sơ ̣ ; ng ta ; ng ông ; nga ; nga ̀ i ; nga ̀ ; nga ́ ; nga ̣ c ; nga ̣ ; ngay ; nghe anh ; nghe bác ; nghe bạn ; nghe chú ; nghe có ; nghe cô ; nghe cậu ; nghe này ; nghe tôi ; nghe ; nghe được ; nghĩ anh ; nghĩ là em ; nghĩ là ông ; nghĩ tớ ; nghĩ ; nghề ; nghỉ ; ngài biết ; ngài có thể ; ngài có ; ngài cũng ; ngài cứ ; ngài không ; ngài ko ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nghe ; ngài ngươi ; ngài nè ; ngài vậy ; ngài xong ; ngài ; ngài đã ; ngài đó ; ngài được ; ngài ở ; ngày anh sẽ ; ngày anh ; ngày có ; ngày ; ngüöi ; ngưoi ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; ngươi biết ; ngươi chi ; ngươi chính ; ngươi còn ; ngươi có ; ngươi cũng ; ngươi giờ ; ngươi không ; ngươi là người ; ngươi là ; ngươi lại ; ngươi mà ; ngươi một ; ngươi nghĩ ngươi là ; ngươi như ; ngươi ra ; ngươi sao ; ngươi sẽ ; ngươi thì sao ; ngươi thì ; ngươi thể ; ngươi tưởng ; ngươi tưởng đó ; ngươi tốt ; ngươi vẫn ; ngươi vậy ; ngươi ; ngươi đa ; ngươi đa ̃ ; ngươi đi ; ngươi đâu ; ngươi đây ngươi thật là ; ngươi đây ; ngươi đã ; ngươi đó ; ngươi được ; ngươi đấy ; ngươi ở ; người anh ; người ba ; người biết ; người bà ; người bạn ; người cháu ; người chắc ; người chị ; người con ; người các anh đi ; người các ; người còn ; người có ; người cô ; người cậu ; người của anh ; người của sếp ; người của tôi ; người của ; người cứ ; người dám ; người em ; người gì ; người hiểu ; người hãy ; người không ; người làm ơn ; người lại ; người muội ; người mà anh ; người mà ; người mày ; người mình ; người mĩ các anh ; người ngài ; người ngươi ; người như ; người nào ; người này ; người nói ; người sớm ; người ta phải ; người ta ; người thì ; người thôi ; người thấy ; người vậy ; người ; người ông ; người đây ; người đó sẽ ; người đó ; người ấy ; ngốc ; ngồi ; nh câ ; nh câ ́ ; nhanh ; nhau không ; nhau ngươi ; nhau ; nhe ; nhe ́ ; nhi ; nhiên ; nhiêu ; nhà anh ; nhà bạn ; nhà cháu ; nhà con ; nhà em ; nhà mình ; nhà mẹ ; nhà ngüöi ; nhà ngươi ; nhà ; nhân ; nhé anh bạn ; nhé ; nhìn anh ; nhìn chú ; nhìn cô ; nhìn cậu ; nhìn mày ; nhìn ngài ; nhìn ra ; nhìn ; nhìn ông ; nhóc con ; nhóc sẽ ; nhóc ; như anh ; như ba ; như ba ̣ ; như bạn ; như bố có thể ; như bố có ; như bố ; như chúng ta ; như chúng ; như con ; như các bạn ; như câ ; như cô ta ; như cô ; như cậu ; như em ; như không ; như ma ; như mày ; như mô ; như mọi người ; như ngươi ; như quý vị ; như thật ; như thế ; như tôi ; như vâ ; như vậy anh ; như vậy ; như ; như ông ; như đã ; như ̃ ; nhưng anh như ; nhưng anh ; nhưng bà ; nhưng bạn cũng ; nhưng bạn ; nhưng ca ̉ con ; nhưng chi ; nhưng chi ̉ ; nhưng chu ; nhưng cháu ; nhưng chúng ta ; nhưng chúng ; nhưng chị ; nhưng con ; nhưng các bạn ; nhưng các em ; nhưng các ngài ; nhưng các ngươi ; nhưng câ ; nhưng câ ̣ ; nhưng cô ; nhưng cậu ; nhưng em ; nhưng huynh ; nhưng mà chị ; nhưng mà cô ; nhưng mà ; nhưng mày ; nhưng mình ; nhưng mẹ ; nhưng ngươi ; nhưng như ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng tao ; nhưng tôi ; nhưng ; nhưng ông ; nhưng đừng ; nhất ; nhận ; nhỉ ; nhớ là ; nhớ ; nhờ ; những gì cô ; những ; những ông ; no ; nong ; nori ; nuối ; nàng anh ; nàng cô ; nàng không ; nàng là ; nàng vừa ; nàng ; nàng đó ; nào anh ; nào bạn ; nào cháu ; nào các ; nào cô ; nào cậu ; nào em ; nào không ; nào mà anh ; nào mà bạn ; nào mà cô ; nào mà cậu ; nào mày ; nào mình ; nào nghe ; nào người ; nào nhà bạn ; nào rồi cô ; nào rồi em ; nào thầy ; nào ; nào ông cũng ; nào ông ; nào đó mà anh ; nào đấy các cô ; này anh ; này anh đã ; này bạn ; này chàng ; này con ; này các bạn ; này các con ; này các người ; này cô ; này cũng ; này cậu ; này của nàng ; này của ; này của ông ; này em ; này gặp ; này lại ; này mà ; này mày ; này ngài ; này ngươi ; này như anh ; này sẽ ; này thì ; này thật ; này vào ; này ; này ông ; này đã ; này đó quả ; này để ; nè ; nê ; nê ́ u anh ; nê ́ u ; nê ́ ; nên anh ; nên bạn ; nên cô ; nên em ; nên mày ; nên ; nó có ; nó cần ; nó cứ ; nó không phải là một ; nó không phải là ; nó là ; nó rồi ; nó ; nó đây ; nói anh ; nói các chàng trai của cậu ; nói các chàng trai của cậu đã ; nói cô ; nói em ; nói gì ; nói là ; nói lại ; nói ngươi đấy ; nói ra ; nói với ông ; nói ; nói ông ; nằm ; nếu anh có ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu bà ; nếu bạn ; nếu cháu ; nếu chị ; nếu con ; nếu các anh còn ; nếu các anh ; nếu các bạn ; nếu các cậu ; nếu các ; nếu còn ; nếu có ; nếu cô có phải ; nếu cô có ; nếu cô em ; nếu cô mà ; nếu cô ; nếu cậu ; nếu em ; nếu hai người ; nếu hắn ; nếu họ ; nếu không anh ; nếu không cô ; nếu không em ; nếu mà ; nếu mày ; nếu mình ; nếu mọi thứ ; nếu mọi ; nếu ngươi ; nếu như ; nếu những ; nếu tôi ; nếu ; nếu ông ; nếu đây ; nếu đã ; nổi ; nửa ; nữa chúng ; nữa con ; nữa ; oh ; ohh ; ohhh ; p em ; p ; ph ; pha ; phiền ; phu ; phu ́ ; phát ; phí ; phòng đi ; phải a ; phải anh là ; phải anh ; phải chàng ; phải chị ; phải con ; phải có ; phải cô ; phải cậu ; phải em ; phải không ; phải mày ; phải mình ; phải nghe ; phải rồi ; phải ; phải à ; phải ông là ; phải ông ; phụ vương ; phụ ; prewitt ; quan ; quanh ; quay ; quen ; quá cậu ; quá ; quên ; quí vị sẽ ; quí vị với ; quí vị ; quí ; quý cô ; quý của ; quý ngài ; quý vi ; quý vị nghe ; quý vị ; quý vị ở ; quý ; quý ông ; quả ; quảng ; quỷ ; qúi vị ; qúi ; ra anh ; ra bạn ; ra cháu ; ra chúng ; ra các cô ; ra các ngươi ; ra cô ; ra cậu ; ra em em ; ra em ; ra huynh ; ra mày ; ra ngươi ; ra rồi ; ra thế ; ra ; ra ông ; ra đây ; revi ; ryan ; ráng ; rô ; rõ có ; rõ là ; rõ ; rảnh ; rất ; rằng anh ; rằng em ; rồi anh em ; rồi anh ; rồi bà ; rồi bác ; rồi bạn ; rồi cha ; rồi cháu ; rồi chứ ; rồi con ; rồi các người ; rồi có ; rồi cô ; rồi cậu ; rồi em ; rồi hai ; rồi lại ; rồi mi ; rồi mà ; rồi mày ; rồi mình ; rồi mẹ ; rồi ngài ; rồi ngươi ; rồi nó ; rồi thì ông ; rồi ; rồi ông ; rồi đâu ; rồi đúng không ; rồi đấy ; sao ai ; sao anh ; sao bà không ; sao bà ; sao bạn ; sao bệ ; sao chúng ; sao con lại ; sao con ; sao câ ; sao cô ; sao cậu ; sao em lại ; sao em ; sao không ; sao lại ; sao ma ; sao ma ̀ ; sao mà ; sao mày ; sao thì cậu ; sao thế ; sao tôi cũng ; sao tôi cũng đang ; sao tôi ; sao ; sao ông lại ; sao ông ; sao đâu ; sau ; sinh ; squirt ; stumpy ; suy ; sát ; sơ có ; sơ cũng ; sơ ; sơ đã ; sơ ̣ ; sư huynh ; sư không ; sư ; sư ̣ ; sẵn ; sẽ cho người ; sẽ là ; sẽ ; sếp có ; sếp ; số người ngươi ; sử ; sự anh ; sự em ; t anh ; t ca ́ c anh ; t con ; t câ ; t cô ; t em ; t la ; t ma ; t ma ̀ ; t mi ; t ngươi ; t vơ ; t vơ ̀ i ; t vơ ̀ ; t ông ; ta biết ; ta bạn ; ta chỉ ; ta co ; ta có thể ; ta có ; ta cần ; ta cứ ; ta ha ; ta ha ̃ ; ta không ; ta mà ; ta phải ; ta ra ; ta sẽ ; ta thêm ; ta thấy ; ta thậm ; ta vẫn ; ta xem ; ta ; ta đang ; ta đi ; ta đánh ; ta đã ; ta được ; ta ̀ ; ta ̉ i bô ; ta ̉ i bô ̣ ; ta ̣ ; tao cho cậu ; tao và ; tao ; tay mình ; tay ; th ; tha ; thanh ; thay ; theo anh ; theo ; thi anh ; thi ; thi ̀ anh ; thi ̀ ba ; thi ̀ ba ̣ n ; thi ̀ ba ̣ ; thi ̀ câ ̣ u ; thi ̀ ; thi ̀ ông ; thiệu ; thành ; thâ ; thâ ́ y ; thâ ́ ; thâ ̣ ; thân ; thêm ; thì anh lại ; thì anh ; thì bà ; thì bạn ; thì cha ; thì cháu ; thì chúng ta ; thì chúng tôi ; thì chúng ; thì chị ; thì coi như ; thì coi ; thì con ; thì các anh ; thì các bạn ; thì các em ; thì các ; thì có ; thì cô ; thì cũng ; thì cả ; thì cậu cũng ; thì cậu lại ; thì cậu ; thì cứ ; thì em ; thì là chúng ta ; thì là cô ; thì là ; thì mi ; thì mày ; thì mày được ; thì ngài ; thì ngươi ; thì người ; thì người đó ; thì như người ; thì nàng ; thì ra chúng ; thì ra mày ; thì ra ngươi ; thì ra ; thì sơ ; thì ta ; thì tao ; thì tôi ; thì việc của em ; thì ; thì ông mới ; thì ông ; thì đó là mày ; thì đó ; thì đúng ; thì đừng ; thích thì ; thích ; thím ; thôi chú ; thôi chú đã làm ; thôi chú đã ; thôi cậu ; thôi nào ; thôi này ; thôi sao ; thôi ; thă ; thă ̉ ; thư ; thương ; thường ; thượng ; thả ; thất ; thấy anh ; thấy con ; thấy có ; thấy cô ; thấy cậu ; thấy em ; thấy là ; thấy mình ; thấy người ; thấy thằng ; thấy vậy ; thấy ; thấy ông ; thần ; thầy cô ; thầy sẽ ; thầy vẫn ; thầy ; thầy ở ; thậm ; thận ; thật bạn ; thật là ; thật mà ; thật sự anh ; thật ; thắng ; thằng mọi ; thằng ; thế anh ; thế con ; thế cô ; thế cậu ; thế là bạn ; thế là bạn đã ; thế là ; thế mà cũng ; thế mà ngươi ; thế mà ; thế mày ; thế nào anh ; thế nào cô ; thế nào rồi cô ; thế nào rồi em ; thế nào ; thế nào ông ; thế này ; thế thì chúng ta ; thế thì ; thế vì ; thế ; thế ông ; thề cô ; thể anh ; thể bạn ; thể các bạn ; thể cô ; thể em ; thể mình ; thể nào thầy ; thể ông ; thỉnh ; thỏa ; thủ ; thứ hai ; thứ mà bạn ; thứ mà ông ; thứ ; thứyou ; thử ; thực ; timo ; tin anh ; tin ; tiêm ; tiếp ; tiền ; tra ; trong anh ; trong con ; trong các ; trong khi ông ; trong ; trò ; trò đó ; trông anh ; trông chị ; trông con ; trông các vị ; trông cô ; trông cậu ; trông em ; trông mày ; trông ngài ; trông ; trông ông ; trúng ; trước nhé ; trước ; trước đến ; trả ; trọng ; trở ; trừ khi anh ; tu ; tu ̣ i ; tu ̣ ; tuân ; tâm ; tên bạn ; tên cô ; tên kia ; tên ngươi ; tên ; tìm ; tí ; tính ; tôi anh ; tôi biết anh là ai ; tôi biết cậu ; tôi biết ; tôi bị ; tôi chưa ; tôi chắc ; tôi co ; tôi co ́ ; tôi câu ; tôi có thể nói cho ông ; tôi cô ; tôi cũng rất ; tôi cũng ; tôi cần cô ; tôi hứa là ; tôi hứa ; tôi không ; tôi là ; tôi lại ; tôi muốn nói ; tôi muốn ; tôi mọi người ; tôi nghe ; tôi nghĩ các anh ; tôi nghĩ các người ; tôi nghĩ là ông ; tôi nói ông ; tôi sao ; tôi sẽ ; tôi thâ ; tôi thì ; tôi thấy cậu ; tôi thấy ; tôi tưởng anh ; tôi xin ; tôi ; tôi đang ; tôi đây ; tôi đã nói cô ; tôi đã ; tôi đó ; tôi được ; tùy anh ; tùy ; tướng ; tưởng ; tạ ; tại anh ; tại huynh ; tại sao ; tại ; tại ông mà ; tại ông ; tạm ; tất cả các bạn ; tất cả quý vị ; tất cả ; tất ; tập ; tật ; tặc ; tỉnh ; tối ; tốt của ; tốt hả ; tốt ; tổn ; tớ biết ; tớ không ; tớ ; tới ; tụi bay ; tụi bây ; tụi con ; tụi mày phải ; tụi mày ; tụi này ; tụi tao ; tụi ; tức là chú ; tức là ; tức ; từ ; tự anh ; tự anh đi ; tự cô ; tự cậu ; tự ; tỷ ; u anh ; u ba ; u ba ̣ n ; u ba ̣ ; u cha ; u cha ̀ ; u co ; u con ; u cô ; u em ; u ma ; u ma ̀ ; u mày ; u ngươi ; u ta ; u ; u ông ; u ̉ ng ; u ̉ ; uhm ; uống ; va ; va ̀ anh ; va ̀ ; vi ; vi ̀ nga ; vi ̀ nga ̀ i ; vi ̀ nga ̀ ; vi ̀ đây ; việc anh ; việc bà ; việc bạn ; việc cô ; việc của em ; việc em ; việc ; vui lòng ; vui ; vuốt ; và anh sẽ ; và anh ; và bác ; và bây ; và bạn ; và bọn ; và bốc ; và cháu ; và chính ông là ; và con ; và các bạn ; và các người ; và có ; và cô ; và cậu ; và cậu đã ; và cậu đã đã ; và em cũng ; và em ; và giờ ; và mày ; và mẹ ; và ngài ; và ngươi ; và nàng ; và nếu ; và phải ; và rồi thì ông ; và tôi ; và ; và ông ; và đã ; và đó ; vài ; vào ; vào đây ông ; vâ ; vâng anh cũng ; vâng anh ; vâng cậu ; vâng ; vì anh ; vì bà ; vì bạn ; vì cháu ; vì con ; vì cô ; vì cậu ; vì em còn ; vì em ; vì giờ ; vì mày ; vì thế mà ; vì thế ; vì ; vì ông ; ví ; vòng ; vô ; vú ; văng ; vơ ; vơ ̀ i ; vơ ̀ ; vương ; vẫn ; vậy anh ; vậy bà ; vậy bạn ; vậy cháu ; vậy chúng ta ; vậy chúng ; vậy chắc ông ; vậy con ; vậy các anh ; vậy còn ; vậy cô ; vậy cậu ; vậy em ; vậy không ; vậy là anh ; vậy là cô ; vậy là cậu ; vậy là em ; vậy là ; vậy là ông ; vậy mà anh ; vậy mà ông ; vậy ngươi ; vậy người ; vậy nhóc con ; vậy nếu cô ; vậy nữa ; vậy ra anh ; vậy ta ; vậy thì anh ; vậy thì các anh ; vậy thì em ; vậy ; vậy ông ; về con ; về cô ; về cậu ; về em ; về ; vị còn ; vị có ; vị ; với anh em là như ; với anh em là ; với anh em ; với anh ; với bạn ; với cháu ; với con ; với các bạn ; với các ngươi ; với các người ; với cô ; với cậu ; với em ; với họ ; với mày ; với mình ; với ; với ông ; vụ ; vừa ; waco ; way ; x ; xem ; xin cô ; xin cậu ; xin người ; xin ; xin ông ; xong ; xuống ; xảy ra ; y anh ; y câ ̣ u ; y cô ; y ; y ông ; yên ; yêu anh ; yêu các bạn ; yêu cô ; yêu em ; yêu ma ; yêu ; ¡ n ; ¡ ; ­ u ; ­ ; ° ; ¹ ; à mà ; à ; àh ; ê ; ó ; ô ; ô ̀ ; ô ̉ ; ôi ; ông ai ; ông anh ; ông ba ; ông ba ̀ ; ông biết ; ông bà ; ông bác này ; ông bác ; ông bạn ; ông bạn đó ; ông bị ; ông chi ; ông chi ̉ ; ông cho ; ông chính ; ông chúng ; ông chỉ ; ông chứ ; ông coi ; ông câ ; ông câ ̀ ; ông còn ; ông có ; ông cô ; ông cũng ; ông cả ; ông cảm thấy ; ông cảm ; ông cậu ; ông cứ ; ông em ; ông giờ ; ông hả ; ông không ; ông ko ; ông luôn ; ông là có ; ông là ; ông làm ; ông lại còn ; ông lại ; ông mà ; ông một ; ông mới ; ông mới được ; ông ngài ; ông nhưng ; ông này ; ông nè ; ông nó ; ông nói ; ông nữa ; ông phải ; ông quá ; ông ra ; ông rồi mà ; ông rồi ; ông sao ; ông sau ; ông sẽ chỉ còn là ; ông sẽ ; ông ta ; ông ta đã ; ông thi ; ông thi ̀ ; ông thì ; ông thôi ; ông thôi đó ; ông thấy ; ông thấy được ; ông thầy ; ông thật là ; ông thật ; ông thằng chó ; ông và ; ông vẫn ; ông vậy ; ông về ; ông với ; ông ; ông à ; ông ông ; ông đang ; ông đi nữa ; ông đi ; ông đây ; ông đã bố ; ông đã có ; ông đã ra ; ông đã ; ông đã được ; ông đó ; ông được ; ông đấy ; ông đến ; ông đứng ; ông ấy ; ông ở ; úy ; ý anh ; ý cô ; ý cậu ; ý em ; ý không ; ý ngươi ; ý tôi ; ý ; ý ông ; ăn ; đa ; đang tràn ; đang ; đi bọn ; đi mà ; đi nữa ; đi sao ; đi ; đi đồ ; đi ̣ ; điên ; điều cô ; điều gì anh ; điều ; điều đó ; điện hạ có ; điện hạ ; điện ; đu ; đu ́ ng ; đu ́ ; đáng ; đánh ; đâu anh ; đâu cô ; đâu mày ; đâu ; đây bạn ; đây con ; đây cậu ; đây không ; đây là ; đây mà ; đây thì ; đây ; đây ông ; đây để ; đã cô ; đã nói ; đã tao ; đã xem ; đã ; đèn ; đò ; đó anh ; đó bạn ; đó chỉ ; đó con ; đó các anh ; đó có ; đó cô ; đó cậu ; đó em ; đó không ; đó là anh ; đó là bạn ; đó là cậu ; đó là mày ; đó là một ; đó là vì bạn ; đó là ; đó là ông ; đó lại ; đó mà anh ; đó mà bạn ; đó mà cậu ; đó mày ; đó mấy người ; đó ngươi ; đó nhé ; đó nàng ; đó quý ; đó quả ; đó ra ; đó sao ; đó ta ; đó thì anh ; đó thì ; đó ; đó ông có ; đó ông ; đô ; đô ̀ ; đôi ; đùng ; đúng không ; đúng là anh ; đúng là em ; đúng là mày ; đúng là ; đúng rồi ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng ; đơn ; đưa ; được anh ; được bạn ; được bố ; được chúng ta ; được các anh ; được cô ; được cậu ; được em ; được huynh ; được không ; được là ông ; được mày ; được mình ; được mẹ ; được ngươi ; được người ; được nhưng ; được rồi ; được ; được ông ; đại ca ; đại ca ơi ; đại ; đấy các cô ; đấy cô ; đấy em ; đấy ; đầu anh ; đầu mày ; đằng ; đặt ; đếm ; đến bạn ; đến con ; đến khi cậu ; đến ta ; đến ; đề ; để bạn ; để có ; để em ; để nói ; để ; để ông ; đệ không ; đệ ; định ; đọc ; đối ; đồ ba ; đồ con ; đồ em ; đồ mới ; đồ ; đồng ; đỡ ; đụng ; đủ ; đứa ; đứng lại ; đứng ; đừng có ; đừng nói là ông ; đừng ; ơn ba ; ơn chu ; ơn con ; ơn mo ; ơn nga ; ơn nhe ; ơn ; ơn ông ; ơncám ; ư ; ̀ a ; ̀ anh ba ; ̀ anh co ; ̀ anh co ́ ; ̀ anh ; ̀ ba ; ̀ ba ̀ ; ̀ ba ̣ n ; ̀ ba ̣ ; ̀ bạn ; ̀ ca ; ̀ ca ́ c anh ; ̀ ca ́ c ngươ ; ̀ ca ́ c ngươ ̀ i ; ̀ ca ́ c ngươ ̀ ; ̀ ca ́ c ; ̀ ca ́ ; ̀ cha ; ̀ chi ; ̀ chi ̣ ; ̀ chu ; ̀ chu ́ ng ; ̀ chu ́ ; ̀ co ; ̀ con ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ u em ; ̀ câ ̣ u ; ̀ câ ̣ ; ̀ cô ma ; ̀ cô ma ̀ ; ̀ cô ; ̀ cô ́ ; ̀ em la ; ̀ em la ̣ i ; ̀ em la ̣ ; ̀ em ; ̀ ha ; ̀ ha ̃ ; ̀ hai ; ̀ i anh ; ̀ i ba ; ̀ i ba ̣ n ; ̀ i ba ̣ ; ̀ i co ; ̀ i co ́ ; ̀ i em ; ̀ i ngươi ; ̀ i u ; ̀ i u ̉ ng ; ̀ i u ̉ ; ̀ i ; ̀ không sơ ; ̀ la ; ̀ la ̀ ; ̀ ma ; ̀ ma ̀ y ; ̀ ma ̀ ; ̀ me ; ̀ me ̣ ; ̀ mi ; ̀ mi ̀ ; ̀ mo ̣ i ngươ ; ̀ mo ̣ i ngươ ̀ i ; ̀ mo ̣ i ngươ ̀ ; ̀ n anh ; ̀ n ba ; ̀ n ba ̀ ; ̀ n bô ; ̀ n bô ́ ; ̀ n ca ; ̀ n cô ; ̀ n em ; ̀ n ma ; ̀ n ma ̀ y ; ̀ n ma ̀ ; ̀ n ; ̀ n ông thi ; ̀ n ông thi ̀ ; ̀ ng anh ; ̀ ng ba ; ̀ ng ba ̀ ; ̀ ng ba ̣ n ; ̀ ng ba ̣ ; ̀ ng bạn ; ̀ ng chu ́ ng ta ; ̀ ng co ; ̀ ng con ; ̀ ng câ ; ̀ ng câ ̣ u ; ̀ ng còn ; ̀ ng cô ; ̀ ng em ; ̀ ng nga ; ̀ ng ; ̀ ng ông ; ̀ nga ; ̀ nga ̀ i ; ̀ nga ̀ ; ̀ ngươi ; ̀ như ; ̀ tôi ; ̀ u anh ; ̀ u ; ̀ u ông ; ̀ y cô ; ̀ y ; ̀ ; ̀ ông ; ̀ đa ; ́ a ; ́ anh ; ́ ba ; ́ ba ̀ ; ́ ba ́ t ; ́ ba ́ ; ́ ba ̣ n ; ́ ba ̣ ; ́ bô ; ́ c anh ; ́ c ba ; ́ c ba ̣ n ; ́ c ba ̣ ; ́ c bạn ; ́ c câ ; ́ c câ ̣ u ; ́ c câ ̣ ; ́ c cô câ ; ́ c em ; ́ c ngươi ; ́ c ; ́ ca ; ́ ca ́ c ; ́ ca ́ ; ́ cha ; ́ cha ́ ; ́ chi ; ́ chi ́ ; ́ chu ; ́ co ; ́ co ́ ; ́ con ; ́ câ ; ́ câ ̣ u ; ́ câ ̣ ; ́ cô ; ́ em ; ́ hai ; ́ huynh ; ́ i anh ; ́ i ba ; ́ i con ; ́ i câ ; ́ i câ ̣ ; ́ i cô ; ́ i cậu ; ́ i em ; ́ i ma ; ́ i ma ́ ; ́ i mi ; ́ i ; ́ i ông nhưng ; ́ i ông ; ́ không ; ́ m ; ́ ma ; ́ ma ̀ con ; ́ ma ̀ y ; ́ ma ̀ y đi ; ́ ma ̀ ; ́ n anh ; ́ n câ ; ́ n câ ̣ u ; ́ n cô ; ́ n ngươ ; ́ n ngươ ̀ ; ́ n ngươi ; ́ n ; ́ n ông ; ́ ng bạn ; ́ ng em ; ́ ng ma ; ́ ng ma ̀ ; ́ ng ta ; ́ ngươi ; ́ như câ ; ́ nê ; ́ nê ́ ; ́ p ; ́ t anh ; ́ t ca ́ c anh ; ́ t cô ; ́ t la ; ́ t ma ; ́ t ma ̀ ; ́ t ngươi ; ́ t ; ́ thi ; ́ thâ ; ́ u anh ; ́ u ba ; ́ u ba ̣ n ; ́ u ba ̣ ; ́ u cha ; ́ u cha ̀ ; ́ u con ; ́ u cô ; ́ u em ; ́ u ngươi ; ́ u ta ; ́ u ; ́ y anh ; ́ y câ ̣ u ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ́ ơn ; ̃ anh ; ̃ ba ; ̃ ba ̉ ; ̃ câ ; ̃ câ ̀ ; ̃ câ ̣ ; ̃ cô ; ̃ cậu có ; ̃ cậu ; ̃ i anh ; ̃ i bạn ; ̃ ma ; ̃ ma ̀ ; ̃ ng anh ; ̃ y ; ̃ ông ; ̉ a anh ; ̉ a ; ̉ anh ngay ; ̉ anh ; ̉ ba ; ̉ ba ̣ n ; ̉ ba ̣ ; ̉ ca ́ c ba ; ̉ ca ́ c ba ̣ ; ̉ cha ; ̉ cha ́ ; ̉ con ; ̉ câ ; ̉ câ ̣ ; ̉ cô ; ̉ em ; ̉ i anh ; ̉ i bô ; ̉ i bô ̣ ; ̉ i em ; ̉ i ông ; ̉ n cô ; ̉ n la ̀ tôi ; ̉ n như ; ̉ ng anh ; ̉ ng co ; ̉ ng co ̀ ; ̉ ng câ ; ̉ ng câ ̣ ; ̉ ng sơ ; ̉ ng sơ ̣ ; ̉ nga ; ̉ ngươi ; ̉ u anh ; ̉ u ; ̉ y ; ̉ ông ; ̣ anh ; ̣ c cha ; ̣ c cha ́ ; ̣ c câ ; ̣ c em ; ̣ c la ̀ câ ̣ u ; ̣ c ; ̣ cha ; ̣ chi ; ̣ chi ̉ ; ̣ câ ; ̣ câ ̣ ; ̣ cô ; ̣ em ; ̣ ha ; ̣ i anh ; ̣ i bây ; ̣ i ca ; ̣ i ca ́ ; ̣ i câ ̣ u ; ̣ i cô ; ̣ i ngươ ; ̣ i ngươ ̀ ; ̣ i sau ; ̣ i ; ̣ i ông ; ̣ không ; ̣ m ; ̣ ma ; ̣ n anh ; ̣ n bay ; ̣ n hay ; ̣ n ma ; ̣ n ma ̀ ; ̣ n ngươi ; ̣ n ; ̣ nga ; ̣ nga ̀ ; ̣ ngươi ; ̣ p em ; ̣ t mi ; ̣ t ngươi ; ̣ t vơ ; ̣ t vơ ̀ i ; ̣ t vơ ̀ ; ̣ u anh ; ̣ u ba ; ̣ u co ; ̣ u cô ; ̣ u ; ̣ y ông ; ̣ ; ̣ ông ; ạ ; ạnh ; ấy không ; ốc ; ốn ; ống ; ồ ; ổn ; ổng ; ở lại ; ở một chỗ ; ở ; ở đâu ; ở đây con ; ở đây ; ở đó con ; ở đó mày ; ở đó ; ừ ; 不能笑喔 ; 想阿傑怎麼不去找他呢 ; 我在武功學校裡學的那叫功夫 ; 決賽當天戰況非常激烈 ; 筆沒水了 ; 那五百萬你不會忘了吧 ;
you
a anh ; a con ; a có ; a cô ; a cậu ; a cứ ; a huynh ; a la ; a ma ; a ma ̀ ; a ra ; a ; a ông ; agenor ; ah ; ai bắt ngươi ; ai có ; ai cậu ; ai không ; ai là ; ai lại ; ai ma ; ai ta ; ai ; ai đó ; an toàn nhưng ông thì ; an ; ang ; anh a ; anh anh ; anh ba ; anh ba ̣ n ; anh ba ̣ ; anh biết anh ; anh biết em ; anh biết ; anh bạn anh ; anh bạn ; anh c ; anh ca ; anh ca ̉ ; anh cha ; anh cha ̉ ; anh cha ̣ ; anh chi ; anh chi ̉ ; anh chi ̣ ; anh cho ; anh chàng này ; anh chàng ; anh chính ; anh chắc ; anh chỉ ; anh chị em ; anh chị thì ; anh chị ; anh chịu ; anh co ; anh co ́ ; anh con ; anh câ ; anh câ ̀ n ; anh câ ̀ ; anh còn gì ; anh còn ; anh có thể ; anh có ; anh cũng chơi ; anh cũng ; anh cứ ; anh em biết ; anh em con ; anh em cái ; anh em là như ; anh em là ; anh em mà ; anh em mày ; anh em nữa ; anh em thì ; anh em thể ; anh em vậy ; anh em ; anh giờ này ; anh giờ ; anh gặp em ; anh hay ; anh hãy ; anh không có ; anh không thể ; anh không thể ở ; anh không ; anh không được ; anh la ; anh la ̀ ; anh luôn ; anh là ai ; anh là ngươi ; anh là người ; anh là thật ; anh là ; anh làm ; anh lên ; anh lại làm bạn ; anh lại làm ; anh lại ; anh lắm ; anh ma ; anh ma ̀ ; anh muốn ; anh mà cũng ; anh mà ; anh mày ; anh một ; anh mới chính là người ; anh mới ; anh ngay ; anh nghe ; anh nghĩ ; anh ngồi ; anh nhiều ; anh nhé ; anh nhìn ; anh như ; anh này ; anh nè ; anh nên ; anh nói là anh ; anh nói mà ; anh nói vậy ; anh nói ; anh nếu anh cứ ; anh nếu anh ; anh nữa mà ; anh nữa ; anh phải ; anh quá ; anh ra ; anh rồi ; anh sao cho ; anh sao ; anh sau ; anh sẽ có ; anh sẽ ; anh sự ; anh t ; anh ta là ; anh ta mà ; anh ta ; anh thi ; anh thâ ; anh thì ; anh thì được ; anh thì đừng ; anh thích ; anh thôi ; anh thấy ; anh thật ; anh thế nào ; anh thế này thì ; anh thế này ; anh thế ; anh thể ; anh tôi ; anh tư ; anh tư ̀ ; anh tưởng em ; anh tự cho ; anh tự ; anh va ; anh và cô ; anh và nghe anh ; anh và tôi ; anh và ; anh vâ ; anh vâ ̃ n ; anh vâ ̃ ; anh vâng ; anh vì anh bay nguy ; anh vẫn ; anh vậy ; anh về ; anh vừa ; anh yêu ; anh ; anh à ; anh àh ; anh đa ; anh đa ̃ ; anh đang ; anh đi ; anh đi đâu ; anh đi đâu đó ; anh điều ; anh đâu ; anh đây là một ; anh đây là ; anh đây ; anh đã nói là anh ; anh đã ; anh đó ; anh đúng là ; anh đúng ; anh được không ; anh được ; anh đấy ; anh đến ; anh đừng ; anh ơn ; anh ấy ; anh ở ; anh ừ ; ank ; are ; athéna ; b ; ba chúng ; ba con ; ba không có con ; ba trò ; ba vị ; ba ; ba ̀ cô ; ba ̀ không ; ba ̀ ; ba ́ t ; ba ́ ; ba ̉ ; ba ̣ n ; ba ̣ ; ban có ; ban ; bao giờ anh ; bao giờ em ; bao ; bay ; bay đâu ; biến ; biết anh ; biết bạn ; biết con ; biết các bạn ; biết huynh ; biết mình ; biết vậy ; biết ; biết ông ; biết đâu anh ; biệt ; blanche ; bo ; bo ̣ n bay ; bo ̣ ; boom ; buddy ; buổi ; bà biết gì ; bà biết ; bà chắc ; bà chị không ; bà chị ; bà chọn ; bà con ; bà còn ; bà có ; bà cô ; bà cũng ; bà cậu ; bà không ; bà lại ; bà mà ; bà một mình ; bà mới phải ; bà như ; bà nói ; bà sẽ ; bà thì ; bà về ; bà ; bà à ; bà ông ; bà đi ; bà đã ; bà đó ; bà được ; bà ấy ; bày ; bác bạn ; bác coi ; bác là ; bác mà ; bác sẽ ; bác ; báo ; bây giờ anh ; bây giờ cậu ; bây giờ em ; bây giờ ngươi ; bây giờ thì anh ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây giờ ông ; bây ; bên ; bình ; bô ; bô ̀ câ ; bô ̀ câ ̣ ; bô ́ ; bô ́ đa ; bô ̣ anh ; bô ̣ ; băng ; bước ; bạn anh ; bạn biết ; bạn bác ; bạn bạn có ; bạn bạn ; bạn bị ; bạn chi ; bạn cho biết ; bạn cho ; bạn chính ; bạn chưa ; bạn chắc ; bạn chỉ ; bạn co ; bạn các ; bạn còn ; bạn có thể ; bạn có ; bạn có được ; bạn cô ; bạn cũng có ; bạn cũng sẽ ; bạn cũng ; bạn cả ; bạn cảm ; bạn cậu ; bạn của chúng ; bạn của ; bạn hay ; bạn hãy ; bạn khi ; bạn không ; bạn luôn ; bạn là ; bạn làm ; bạn lại ; bạn mà anh ; bạn mà ; bạn mày ; bạn mới ; bạn nghe ; bạn người ; bạn nhìn ; bạn như ; bạn nào ; bạn này ; bạn nên ; bạn nói ; bạn nữa ; bạn phải ; bạn sẽ ; bạn thì lại ; bạn thì ; bạn thấy ; bạn thật ; bạn thế nào ; bạn thế ; bạn thể ; bạn tự ; bạn và con ; bạn vì ; bạn vì điều ; bạn vì điều đó ; bạn ; bạn đang ; bạn đi ; bạn điều này ; bạn điều ; bạn đây ; bạn đã ; bạn đó ; bạn đúng ; bạn được ; bạn để ; bạn ở ; bạn ở đây ; bản có ; bản thân ; bản ; bảo bạn ; bảo cậu ; bảo ; bậy ; bắn ; bắt ; bắt được ; bằng ; bệ hạ ; bệ ; bệnh ; bị các ông ; bị ; bọn anh ; bọn bay ; bọn bây ; bọn con ; bọn cô ; bọn em sẽ ; bọn em ; bọn họ ; bọn mi ; bọn mày nhiều ; bọn mày ; bọn mình ; bọn ngươi ; bọn này ; bọn tao ; bọn tôi ; bọn ; bỏ cả ; bỏ ; bố biết con ; bố cháu ; bố chỉ có ; bố chỉ ; bố con anh ; bố con ; bố còn ; bố còn đi ; bố có thể ; bố có ; bố cũng ; bố cả ; bố của ; bố không ; bố là ; bố me ; bố mà ; bố mày ; bố mẹ có ; bố mẹ ; bố phải ; bố sẽ ; bố tao ; bố ; bố đã ; bồ ; bồ đó ; bộ anh ; bộ câu ; bộ mày ; bộ ngươi ; bộ ; bởi ; bức ; c anh ; c ba ; c ba ̣ n ; c ba ̣ ; c bà ; c bạn ; c cha ; c cha ́ ; c câ ; c câ ̣ ; c cô câ ; c em ; c ngươi ; c ; c ­ ; c ái ; c đu ; c đu ́ ; ca ; ca ̀ c anh ; ca ̀ i ; ca ̀ ; ca ́ c anh ; ca ́ c ba ; ca ́ c ba ̣ ; ca ́ c con ; ca ́ c câ ; ca ́ c câ ̣ ; ca ́ c cô ; ca ́ c em ; ca ́ c ngươ ; ca ́ c ngươ ̀ ; ca ́ c ngươi ; ca ́ c người ; ca ́ c ; ca ́ c ông ; ca ́ i ; ca ́ ; ca ̉ m ; ca ̉ ; cam ; can ; cao ; cha c ; cha chính ; cha chúng ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cũng ; cha của ; cha em ; cha không ; cha m ; cha mà ; cha mày ; cha mẹ ; cha ra ; cha thì ; cha ; cha được ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; cha ́ u ; cha ́ ; cha ̉ ; cha ̣ ; chaú ; chi bà ; chi cậu ; chi ; chi ́ nh ba ; chi ́ nh ba ̀ ; chi ́ ; chi ̉ ; chi ̣ câ ́ m ; chi ̣ ; chiến ; chiếu ; cho anh em ; cho anh ; cho biết ; cho bà ; cho bạn biết ; cho bạn ; cho bố ; cho cháu ; cho chú ; cho chúng ; cho con ; cho các bạn ; cho các em ; cho các ngươi ; cho câ ; cho cô mà ; cho cô ; cho cả ; cho cậu ; cho em ; cho grace ; cho ma ; cho mi ; cho mày ; cho mẹ ; cho ngài ; cho ngươi ; cho người ; cho thấy cô ; cho thấy ; cho thầy ; cho tôi câu trả ; cho tôi ; cho ; cho ông chứ ; cho ông ; chu ; chu ́ ma ; chu ́ ma ̀ ; chu ́ ng ma ; chu ́ ng ma ̀ ; chu ́ ng ta ; chu ́ ; chuyê ̣ n ; chuyê ̣ ; chuyện bạn ; chuyện em ; chuyện này ; chuyện ; chuyện ông ; chuyện đó thì anh ; chuyện đó ; chuẩn ; chàng có ; chàng làm ; chàng sao ; chàng ; chào ; chào ông ; cháu cháu ; cháu có ; cháu cũng ; cháu của ; cháu là ; cháu lại ; cháu lắm ; cháu mà ; cháu nghe ; cháu nhé ; cháu như ; cháu nhất ; cháu này ; cháu nè ; cháu phải ; cháu ra ; cháu rồi ; cháu sẽ ; cháu thôi ; cháu vậy ; cháu ; cháu à ; cháu đã ; cháu đó ; cháu được ; cháu đấy ; cháuc ; chë ; chính anh là người ; chính anh ; chính bà ; chính bạn ; chính bố ; chính cháu ; chính chị ; chính các anh ; chính các bạn ; chính cô ; chính cậu ; chính em ; chính hai ; chính là cô ; chính là ông ; chính mày ; chính mình ; chính ngài ; chính ngươi ; chính người ; chính ; chính ông ; chî có ; chî ; chó ; chú có ; chú em ; chú là ; chú lại ; chú mày không ; chú mày là ; chú mày ; chú tao thì ; chú tao ; chú thì ; chú ; chú ý ; chú đã ; chúa công ; chúa ; chúc ; chúng bây ; chúng bạn ; chúng có ; chúng mày ; chúng sẽ ; chúng ta chỉ ; chúng ta có ; chúng ta là ; chúng ta ; chúng ta đã ; chúng tôi ; chúng tôi đến với anh ; chúng ; chút ; chă ́ c chi ; chă ́ c chi ̣ ; chĩ ; chơi ; chư vị ; chư ; chư ́ ng ; chư ́ ; chưa bao ; chưa ; chạy ; chảy ; chấm ; chấp ; chắc anh cũng ; chắc anh ; chắc bà ; chắc bạn ; chắc cháu ; chắc chú ; chắc chị ; chắc con ; chắc các bạn ; chắc cô ; chắc cô đã biết ; chắc cô đã ; chắc cậu ; chắc em ; chắc hai cô ; chắc huynh ; chắc là anh ; chắc là ; chắc mày ; chắc mẹ ; chắc mọi ; chắc ngài ; chắc ; chắc ông ; chẳng phải là ; chẳng phải ; chẳng ; chết ; chỉ anh ; chỉ có anh ; chỉ có em thôi ; chỉ có ; chỉ cô ; chỉ cần ; chỉ cậu ; chỉ là ; chỉ mày ; chỉ mấy người các ngươi ; chỉ tại em ; chỉ ; chỉ ông ; chị biết ; chị con ; chị còn ; chị có thể làm ; chị có thể ; chị có ; chị cũng ; chị cậu ; chị em cô ; chị em ; chị mọi ; chị mời ; chị sau ; chị thì ; chị thật ; chị tôi ; chị và ; chị về ; chị yêu anh ta ; chị ; chị đã ; chị đấy ; chịu ; chổ ; chỗ ngay ; chỗ ; chờ ; chờ đã ; chờ ở ; chờ ở đó ; chứ anh ; chứ không ; chứ ; chừ ; chửi ; clyde ; co ; co ̀ n ; co ̀ ; co ́ anh ; co ́ nga ; co ́ nga ̀ ; co ́ ; coi mấy người ; coi như ; coi ; con anh ; con bạn ; con c ; con cha ; con cha ̣ ; con cháu ; con chưa ; con coi ; con con ; con các ; con câ ; con câ ̀ ; con còn ; con có thể ; con có ; con cũng ; con cơ ; con cưng ; con em ; con hả ; con không ; con là con ; con là ; con làm ; con lại ; con mà ; con mình ; con một ; con người bạn ; con người con ; con người cô ; con người em ; con người mình ; con người ngài ; con người ; con nhân ; con nhé ; con như ; con này ; con nè ; con nữa ; con phải ; con ra ; con rồi ; con rồi đó ; con sẽ ; con sẽ được ; con thì ; con thôi ; con thật ; con tránh ; con tưởng ; con và ; con vẫn ; con vậy ; con ; con à ; con đi ; con đâu ; con đây ; con đã ; con đó ; con được ; con đấy ; cu ; cà ; càng ; cá bạn ; cá cô ; cá người ; các anh biết ; các anh bạn ; các anh chị ; các anh có thể ; các anh có ; các anh kia ; các anh là ; các anh này ; các anh phải ; các anh sẽ ; các anh thì phải ; các anh thì sao ; các anh thì ; các anh ; các anh đang ; các anh được ; các ban ; các bà ; các bác ; các bạn biết ; các bạn chỉ ; các bạn có ; các bạn cũng sẽ ; các bạn cũng ; các bạn không còn ; các bạn không ; các bạn là ; các bạn làm ; các bạn lại ; các bạn một ; các bạn mới ; các bạn ngày ; các bạn như ; các bạn này ; các bạn sẽ ; các bạn thì ; các bạn thấy ; các bạn thế này ; các bạn thế ; các bạn về ; các bạn ; các bạn điều này ; các bạn điều ; các bạn đã ; các bạn đó ; các bạn được ; các bạn ở ; các cha ; các chàng ; các cháu ; các chú ; các chị ; các con có ; các con ; các con được ; các cô cậu ; các cô không ; các cô ; các cưng ; các cậu có ; các cậu cũng ; các cậu thế nào ; các cậu thế ; các cậu ; các cậu đã ; các cậu được ; các em cũng ; các em ; các em đang ; các em đã ; các hạ ; các mẹ con ; các ng ; các ngài ; các ngươi biết ; các ngươi cho ; các ngươi là ; các ngươi mà ; các ngươi như ; các ngươi nữa ; các ngươi phải ; các ngươi thì ; các ngươi thể nào ; các ngươi thể ; các ngươi y ; các ngươi ; các ngươi đang ; các ngươi đi ; các ngươi đâu ; các ngươi được ; các ngươi đến ; các người còn ; các người có ; các người không ; các người là ; các người lại ; các người lắm ; các người sẽ ; các người thậm ; các người ; các người đã ; các người đó ; các nhà ; các nàng ; các quý ; các thầy ; các trò ; các vị ; các vị đi ; các ; các ông anh ; các ông bà ; các ông có ; các ông ngài ; các ông ; các đệ ; cái anh ; cái con ; cái gì ; cái gì đây ; cái mà chúng ta ; cái này xem ; cái ; cái ông ; cái ông ấy ; cám ơn anh anh ; cáng ; câ ; câ ̀ n ; câ ̀ ; câ ́ ; câ ̣ u cha ; câ ̣ u co ; câ ̣ u co ́ ; câ ̣ u la ; câ ̣ u la ̀ ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u đa ; câ ̣ u đa ̃ ; câ ̣ ; câm ; câu ta ; câu vui ; câu ; câu đâu ; cây ; còn ai ; còn anh là ; còn anh thì ; còn anh ; còn bà ; còn bác ; còn cháu thì ; còn cháu ; còn chúng ; còn chị ; còn con ; còn các ; còn có ; còn cô lại ; còn cô thì ; còn cô ; còn cậu ; còn em là ; còn em ; còn gì ; còn không ; còn lại ; còn mày thì ; còn mày ; còn mình ông ; còn mẹ ; còn ngươi ; còn này ; còn nếu bạn ; còn nếu ; còn tôi ; còn ; còn ông ; còn đi ; có ai ; có ai đó ; có anh ; có con ; có các bạn thấy ; có các bạn ; có cô ; có cần ; có cậu ; có em ; có gì anh ; có gì ; có hai ; có khi ; có lẽ cậu ; có muốn ; có mà cậu ; có mày ; có một ; có nghĩ là em ; có ngươi ; có người ; có nàng ; có phải anh ; có phải con ; có phải em ; có phải mày ; có phải ông bà ; có phải ông ; có sao ; có thề cô ; có thể em ; có thể ; có thể ông ; có tớ ; có ; có ông ; có điều gì anh ; cô biết ; cô bị ; cô cho ; cô chính ; cô chú ; cô chắc mình ; cô chắc ; cô chỉ ; cô chị ; cô co ; cô co ́ ; cô con ; cô câ ; cô còn ; cô có hiểu khi cô ; cô có thể ; cô có ; cô cô ; cô cũng ; cô cả ; cô cậu ; cô của cậu ; cô cứ ; cô em ; cô giờ ; cô gặp ; cô hai ; cô hãy ; cô hả cô ; cô hả ; cô hẳn ; cô khi cô ; cô khi ; cô không biết ; cô không ; cô la ; cô la ̣ ; cô luôn ; cô luôn đó ; cô là ai ; cô là chị ; cô là cô ; cô là ; cô làm việc ; cô làm việc đó ; cô làm ; cô làm được rồi ; cô lên ; cô lúc này ; cô lúc ; cô lại ; cô ma ; cô ma ̀ ; cô muốn nói ; cô muốn ; cô mà cậu ; cô mà ; cô mấy ; cô một ; cô mới ; cô nghe ; cô như ; cô nàng ; cô nào ; cô này ; cô nè ; cô nên ; cô phải ; cô ra ; cô ra đây ; cô rồi ; cô sao ; cô sau ; cô sẽ là người ; cô sẽ phải ; cô sẽ ; cô ta ; cô ta ở ; cô thâ ; cô thì ; cô thôi ; cô thấy ; cô thật ; cô thực sự có ; cô thực sự ; cô thực ; cô trông ; cô tốt ; cô vẫn ; cô vậy ; cô về ; cô ; cô à ; cô ông có nghe thấy ; cô đi ; cô đây ; cô đã ; cô đó ; cô đúng không ; cô đúng ; cô được ; cô đấy ; cô đến ; cô đừng ; cô ́ ; cô ̉ ; cô ̣ ; cô ấy ; cô ở ; côn ; công rồi ; công việc ; công ; cùng anh ; cú ; căm ; cũng có ; cũng không ; cũng phải ; cũng thấy vậy ; cũng ; cũng được ; cũng đừng ; cơ thể bạn ; cơ thể ; cơ ; cư ; cưng phải ; cưng ; cạu ; cả anh nữa ; cả anh ; cả bà ; cả bạn và bố ; cả bạn ; cả chú ; cả chứ ; cả con ; cả các anh ; cả các ; cả có ; cả cô ; cả cậu ; cả em ; cả hai chúng ta ; cả hai ; cả mày ; cả mọi ; cả ngươi ; cả người ; cả ; cả ông ; cảm thấy ; cảm ; cảm ơn ; cấp ; cầm ; cần anh ; cần phải ; cần ; cậu bạn ; cậu bảo ; cậu bọn tôi ; cậu chi ; cậu cho ; cậu chắc ; cậu chỉ ; cậu còn ; cậu có bao ; cậu có thể ; cậu có ; cậu cũng ; cậu cậu có biết không ; cậu cậu có biết ; cậu cậu có ; cậu cậu ; cậu em của ; cậu em ; cậu giờ ; cậu gặp ; cậu không ; cậu không đó ; cậu là hãy ; cậu là người ; cậu là ; cậu làm ; cậu lúc nào ; cậu lúc ; cậu lại ; cậu lắm ; cậu mà nói ; cậu mà ; cậu một ; cậu mới ; cậu ngay ; cậu nhé ; cậu nhìn ; cậu như vậy ; cậu như ; cậu này ; cậu nè ; cậu phải ; cậu ra ; cậu rất ; cậu rồi ; cậu sao ; cậu sau ; cậu sẽ ; cậu ta lên ; cậu ta ; cậu theo ; cậu thì không ; cậu thì làm ; cậu thì ; cậu thôi ; cậu thật sự ; cậu thật ; cậu thế này thì ; cậu thế này ; cậu thế ; cậu trong ; cậu tôi ; cậu tự ; cậu và ; cậu vào ; cậu vào đó ; cậu vẫn ; cậu vậy ; cậu ; cậu đang ; cậu đây cậu ; cậu đây ; cậu đã ; cậu đã đã ; cậu đó ; cậu được ; cậu đấy chứ ; cậu đấy ; cậu đừng ; cậu ấy ; cậy ; cố con ; cố ; cổ ; củ ; của anh anh ; của anh ta ; của anh và ; của anh ; của anh đó ; của bà ; của bác ; của bạn ; của cháu ; của chị ; của con ; của các anh ; của các bạn ; của các ; của cô ; của cậu ; của em mình ; của em ; của hai ; của hoàng ; của mi ; của mày ; của mình ; của mấy người ; của mẹ ; của ngài ; của ngươi ; của nhau ; của nàng ; của nàng đó ; của nó ; của ta ; của tôi anh ; của tôi là ; của tôi ; của tụi ; của ông là ; của ông ; của đệ ; cứ như cô ; cứ phải ; cứ thế này ; cứ thế ; cứ ; cứ để tôi ; cứu ; cực ; dam ; dau ; di ; di ̀ ; doug ; dám ; dì có ; dì ; dù ; dùm ; dùng ; dĩ ; dường ; dạo này ; dẹp ; dụng ; ellie ; em anh ; em biết anh ; em biết chị ; em biết nhưng em không ; em biết ; em bà ; em cha ; em cha ̣ ; em cho ; em chính ; em chưa ; em chỉ ; em chứ ; em co ; em co ́ ; em câ ; em còn ; em có ; em cô ; em cả ; em cần ; em cứ ; em em không ; em em ; em i ; em khi ; em không ; em la ; em la ̣ i ; em la ̣ ; em là ; em làm ; em lúc ; em lại ; em mà anh có ; em mà ; em mình ; em mới là người ; em ngay ; em nhiều ; em nhé ; em như ; em nhưng ; em này ; em nè ; em nữa ; em phải ; em ra ; em rồi ; em sau ; em sẽ ; em t ; em thì ; em thôi ; em thấy ; em thật rõ ; em thế ; em tôi ; em vui ; em vâ ; em vâ ̃ n ; em vâ ̃ ; em vậy ; em về ; em yêu ; em ; em à ; em đang ; em đi ; em đâu ; em đây ; em đã ; em đó ; em được ; em đấy ; em đến ; em ở ; emmeline ; etienne ; frank ; gia ; giãy ; giúp ; giơ ̀ ; giải ; giấy ; giết ; giỏi ; giống ; giờ anh lại ; giờ anh ; giờ bà ; giờ bạn ; giờ bệ ; giờ cháu ; giờ chú ; giờ con ; giờ cô ; giờ cậu ; giờ của anh ; giờ của con ; giờ em ; giờ mày ; giờ ngài ; giờ ngươi ; giờ này ; giờ nó ; giờ thì anh ; giờ thì bạn ; giờ thì ; giờ ; giờ ông lại ; giờ ông ; giỡn ; giữ ; grace ; gunner ; gì anh ; gì bạn ; gì cho anh ; gì các anh ; gì cô ; gì cậu ; gì em ; gì hả ; gì khác ; gì không ; gì mi ; gì mi ̀ ; gì mà cậu ; gì mà ; gì mày ; gì mình ; gì ta ; gì thì anh ; gì thì bạn ; gì thế ; gì tôi ; gì tụi ; gì ; gì ông ; gì đó ; gần ; gần đây ; gặp anh ; gặp cô ; gặp cậu ; gặp em ; gặp lại anh ; gặp tôi ; gặp ; gặp ông ; gọi ; gửi ; ha ; ha ̀ ; ha ̃ y ; ha ̃ ; ha ̣ ; hai anh chi ; hai anh có ; hai anh em ; hai anh ; hai bạn ; hai bố mẹ ; hai cháu ; hai chú ; hai chúng ; hai con ; hai cô ; hai cậu ; hai em ; hai ngươ ; hai ngươ ̀ i ; hai ngươ ̀ ; hai ngươi ; hai người ; hai người đó ; hai ta ; hai vị ; hai ; hai ông ; hai đứa ; hay anh ; hay bạn ; hay cô ; hay em ; hay là ; hay sao ; hay ; hay ông ; hello ; hey ; hiểu ; holidays ; home ; horcrux ; hoàng ; hoặc ; huynh lại ; huynh một ; huynh nói ; huynh ra ; huynh thì ; huynh ; huynh đã ; hân ; hãm ; hãy nói ; hãy ; hãy đi ; hình ; hít ; hòng ; hôm nay ; hôm nay đến ; hôm ; hön ; hơn anh ; hư ; hạ ; hạnh ; hả ; hắn chỉ ; hắn câu ; hắn lại ; hắn lần ; hắn mới ; hắn ta trông ; hắn ta ; hắn ; hắn ông ; hẳn bạn ; hẳn các bạn ; hẳn cô ; hẳn em ; hẳn ngài ; hẳn ông ; hẹn ; hết anh ta ; hết vậy ; hết ; họ sẽ ; họ thấy ; họ ; học ; hồi ; hủ ; hứa ; i anh ; i ba ; i ba ̣ n ; i ba ̣ ; i bây ; i bô ; i bô ̣ ; i bạn ; i ca ; i ca ́ c câ ; i co ; i co ́ ; i con ; i câ ; i câ ̣ u ; i câ ̣ ; i cô ; i cậu ; i em ; i khi ; i la ; i ma ; i ma ̀ ba ; i ma ̀ ba ̣ ; i ma ̀ ; i ma ́ ; i mi ; i mày ; i ngươi ; i sau ; i ; i ông nhưng ; i ông ; isabella ; joe ; kelly ; khi a ; khi anh ; khi bạn ; khi chú ; khi chúng ta ; khi chúng ; khi con ; khi có ; khi cô ; khi cậu còn ; khi cậu ; khi em ; khi gặp cậu ; khi mà anh ; khi mày ; khi ngài ; khi ngươi ; khi ta ; khi ; khi ông ; khi đã ; khoảng ; khoẻ ; không ai nhìn thấy cháu ; không ai ; không anh ; không bao giờ em ; không biết ; không bạn ; không bị ; không bố ; không chỉ ; không co ; không co ́ ; không con ; không có gì anh ; không có nghĩ là em ; không có ; không có ông ; không cần ; không cậu ; không cứ ; không gì ; không muốn gặp ; không ngài ; không nào ; không phải anh ; không phải cậu ; không sao ; không thì cháu ; không thằng ; không thể ; không tốt hả ; không ; không được ; khỏe ; khốn thật ; khốn ; kia ; kiếm ; kiếp ; ko hả ; ko nhìn ; ko phải ; ko vậy ; ko ; kìa ; kưng ; kẻo ; kết ; kể ; la ; la ̀ anh ; la ̀ chu ; la ̀ chu ́ ; la ̀ cô ; la ̀ em ; la ̀ tôi ; la ̀ ; la ̃ ; la ̣ i sau ; la ̣ i ; la ̣ ; lai ; larry ; liệu anh ; liệu cậu ; liệu tôi ; liệu ; luôn có ; luôn ; ly ; ly ́ ; là anh ; là bà ; là bây ; là bạn anh ; là bạn cũng ; là bạn ; là bố ; là cha ; là cháu ; là chú ; là chúng ta ; là chúng ; là chắc anh ; là chị ; là con không ; là con ; là các anh ; là các bạn ; là các cậu ; là các người ; là các ; là các ông ; là có ; là cô ; là cậu có ; là cậu thì cậu ; là cậu ; là của anh ; là của em ; là của tôi ; là em ; là em đấy ; là gì anh ; là khi ; là không ; là lúc anh ; là lúc bạn ; là lại ; là mày ; là mình ; là mấy ; là mẹ ; là một người ; là mụ ; là ngài ; là ngươi ; là người bạn ; là người ; là nàng ; là nó ; là nếu ; là quý ; là sẽ ; là tao ; là thầy ; là trông ; là tụi mày ; là vì bạn ; là vậy ; là ; là ông không ; là ông ; là ông ông ; là đã ; là đúng ; là đồ ; làm anh ; làm bạn ; làm các bạn ; làm cô ; làm em ; làm gì thế ; làm lại ; làm sao con ; làm sao ; làm thế ; làm ; làm đi ; làm ơn ; lãng ; lão ; lén ; lên ; lòng trông ; lòng ; lông ; lúc anh ; lúc bạn ; lúc cô ; lúc nào ; lúc này anh ; lúc này cậu ; lúc nãy ; lúc thua ; lúc ; lúc đó cô ; lúc đó cậu ; lúc đó mày ; lúc đó ; lúc đó ông ; lúc được ; lũ các ; lũ ; lại anh ; lại bạn ; lại cho anh ; lại cho bạn ; lại con ; lại các anh ; lại còn ; lại có ; lại cô ; lại em ; lại hai ; lại là anh ; lại là ; lại là ông ; lại mi ; lại muốn ; lại mẹ ; lại mọi ; lại một mình ; lại nói ; lại sau ; lại ; lại ông ; lại đi ; lại đây ; lại đúng ; lấn ; lấy ; lần sau ; lần ; lần ông ; lắm các ; lắm cậu ; lắm ; lắng ; lằng ; lẽ bạn ; lẽ cậu ; lẽ phải ; lẽ ra ; lẽ ; lệnh ; lỗi ; lời ; lừa ; m ba ; m ba ̣ n ; m ba ̣ ; m ; m ¹ ; ma ; ma ̀ ba ; ma ̀ ba ̣ n ; ma ̀ ba ̣ ; ma ̀ con ; ma ̀ câ ; ma ̀ cô ; ma ̀ em ; ma ̀ mi ; ma ̀ tao ; ma ̀ y thi ; ma ̀ y thi ̀ ; ma ̀ y ; ma ̀ y đi ; ma ̀ ; ma ́ ; ma ̃ ; mai ; makunga ta ; mang ; mark ; mau ; mav ; maverick ; may la ; may la ̀ ; may ; me ; me ̣ ; mi không ; mi là ; mi lại ; mi mà ; mi nữa ; mi ; mi đã ; mi đó ; mi ̀ nh ; mi ̀ ; mike ; mmm ; mo ̣ i ngươ ; mo ̣ i ngươ ̀ ; mo ̣ i ; mo ̣ ; mong anh ; mong cô ; mua ; muô ; muô ́ ; muốn cậu ; muốn gặp ; muốn ; muội lại ; muội ; mà ai ; mà anh chị ; mà anh ; mà biết ; mà bà ; mà bạn có ; mà bạn luôn ; mà bạn lại ; mà bạn phải ; mà bạn và con ; mà bạn ; mà bố ; mà cha ; mà cháu ra ; mà cháu ; mà chính là cậu ; mà chú ; mà chúng mày ; mà chúng ta ; mà chúng ; mà chị ; mà con ; mà các anh ; mà các bạn ; mà các cô cậu ; mà các cậu ; mà các em ; mà các ngươi ; mà các người ; mà các vị ; mà các ; mà các ông ; mà còn ; mà có anh ; mà cô ; mà cô đã ; mà cả ngươi ; mà cậu ; mà em ; mà hai người ; mà huynh nói ; mà họ ; mà luôn ; mà là họ ; mà là ; mà là ông ; mà lại ; mà mày ; mà mình ; mà mẹ ; mà mọi ; mà nghe ; mà ngài ; mà ngươi vẫn ; mà ngươi ; mà người ta ; mà người ; mà nhớ ; mà nếu em ; mà quen ; mà quí vị ; mà quí ; mà quý ; mà sơ ; mà ta ; mà tôi ; mà tớ ; mà vẫn ; mà ; mà ông có ; mà ông ; mày bạn ; mày c ; mày chỉ ; mày chứ ; mày con ; mày còn ; mày có thể ; mày có ; mày cũng ; mày cần ; mày giờ ; mày hãy ; mày hả ; mày không có ; mày không ; mày không được ra ; mày không được ; mày luôn ; mày là ; mày làm ; mày lại ; mày lắm ; mày mà không ; mày mà ra ; mày mà ; mày một ; mày như ; mày này ; mày nói là ; mày nói ; mày nữa ; mày phải ; mày quá ; mày ra ; mày rồi ; mày sao ; mày sẽ ; mày thì ; mày thì được ; mày thôi ; mày trong ; mày trông ; mày tự ; mày vậy ; mày với ; mày ; mày à ; mày đây ; mày đã ; mày đó ; mày được ; mày đấy ; má ; máy ; mã ; mãi ; mình bạn ; mình cháu ; mình con ; mình có ; mình cô ; mình cậu ; mình em ; mình không ; mình là bạn ; mình là như ; mình là ; mình mi ; mình mày ; mình ngươi ; mình như ; mình phải ; mình sẽ ; mình thì ; mình vậy ; mình ; mình đi ; mình đã ; míi ng ; míi ; móc ; món ; mô ̣ t ; mô ̣ ; mùi ; mất ; mấy anh ; mấy bạn ; mấy bồ ; mấy cháu ; mấy con ; mấy cô ; mấy cưng ; mấy cậu ; mấy em ; mấy người ; mấy người đã ; mấy nhóc ; mấy vị ; mấy ; mấy ông ; mấy đứa ; mập ; mặt ; mẹ con ; mẹ còn ; mẹ có ; mẹ cậu ; mẹ giờ ; mẹ quá ; mẹ rồi ; mẹ và ; mẹ ; mẹ đã ; mẹ được ; mẹ đấy ; mọi chuyện ; mọi khi cha ; mọi ngày ; mọi người có ; mọi người lại ; mọi người phải ; mọi người ; mọi người ở ; mọi ; một chút ; một chỗ ; một con ; một cái ; một cậu ; một lúc ; một lần ; một mình cô ; một mình ; một người bạn ; một người ; một thằng ; một ; mới mình ; mời anh ra ; mời anh ; mời các ; mời cô ; mời cậu ; mời ; mời ông ; mở ; mợ ; mụ ta ; mụ ; n anh ; n ba ; n ba ̀ ; n bay ; n bà ; n bô ; n bô ́ ; n câ ; n câ ̣ u ; n cô ; n cậu ; n em ; n gì ; n hay ; n la ̀ tôi ; n ma ; n ma ̀ y ; n ma ̀ ; n mày ; n nga ; n ngươ ; n ngươ ̀ ; n ngươi ; n tha ; n tha ̀ ; n ; n ông thi ; n ông thi ̀ ; n ông ; na ; na ̀ ng ; na ̀ ; nay anh ; nay cô ; nay nga ; nay nga ̀ ; ng anh ; ng ba ; ng ba ̀ ; ng ba ̣ n ; ng ba ̣ ; ng bạn ; ng chu ́ ng ta ; ng co ; ng co ̀ ; ng con ; ng câ ; ng câ ̣ u ; ng câ ̣ ; ng còn ; ng cô ; ng em ; ng ma ; ng ma ̀ ; ng mày ; ng nga ; ng sơ ; ng sơ ̣ ; ng ta ; ng thâ ; ng thâ ́ ; ng ° ; ng ông ; nga ; nga ̀ i ; nga ̀ ; nga ̣ c ; nga ̣ ; ngay ; nghe anh ; nghe bác ; nghe bạn ; nghe chú ; nghe có ; nghe cô ; nghe cậu ; nghe này ; nghe tôi ; nghe ; nghe được ; nghĩ anh ; nghĩ là em ; nghĩ là ông ; nghĩ tớ ; nghĩ ; nghề ; nghỉ ; ngài có thể ; ngài có ; ngài cũng ; ngài cứ ; ngài không ; ngài ko ; ngài là ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nghe ; ngài ngươi ; ngài nè ; ngài vậy ; ngài xong ; ngài ; ngài đã ; ngài đó ; ngài được ; ngài ở ; ngày anh ; ngày có ; ngày ; ngüöi ; ngưoi ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ i đa ; ngươ ̀ i đa ̃ ; ngươ ̀ ; ngươi biết ; ngươi chi ; ngươi chính ; ngươi chỉ ; ngươi còn ; ngươi có ; ngươi cũng ; ngươi giờ ; ngươi không ; ngươi là người ; ngươi là ; ngươi lại ; ngươi mà ; ngươi một ; ngươi nghĩ ngươi là ; ngươi như ; ngươi ra ; ngươi sao ; ngươi sẽ ; ngươi sẽ được ; ngươi thì sao ; ngươi thì ; ngươi thể ; ngươi tưởng ; ngươi tưởng đó ; ngươi tốt ; ngươi vẫn ; ngươi vậy ; ngươi ; ngươi đa ; ngươi đa ̃ ; ngươi đang ; ngươi đi ; ngươi đâu ; ngươi đây ngươi thật là ; ngươi đây ; ngươi đã ; ngươi đó ; ngươi được ; ngươi đấy ; ngươi ở ; người anh ; người anh ở ; người ba ; người biết ; người bà ; người bạn ; người cháu ; người chắc ; người chị ; người con ; người các anh đi ; người các ; người có ; người cô ; người cậu ; người của anh ; người của sếp ; người của tôi ; người của ; người cứ ; người dám ; người em ; người gì ; người hiểu ; người hãy ; người không ; người làm ơn ; người lại ; người muốn ; người muội ; người mà anh ; người mà ; người mày ; người mình ; người mĩ các anh ; người ngài ; người ngươi ; người nào ; người này ; người nói ; người ra ; người sớm ; người ta phải ; người ta ; người thì ; người thôi ; người thấy ; người vậy ; người ; người ông ; người đây ; người đó sẽ ; người đó ; người ấy ; ngắn ; ngốc ; ngồi ; ngụm ; nh câ ; nh câ ́ ; nha ; nhanh ; nhau không ; nhau ngươi ; nhau ; nhe ; nhe ́ ; nhi ; nhiên ; nhiêu ; nhà anh ; nhà bạn ; nhà cháu ; nhà con ; nhà em ; nhà mình ; nhà mẹ ; nhà ngüöi ; nhà ngươi ; nhà ; nhát ; nhân ; nhé anh bạn ; nhé ; nhìn anh ; nhìn chú ; nhìn cô ; nhìn cậu ; nhìn mày ; nhìn ngài ; nhìn thấy ; nhìn ; nhìn ông ; nhóc con ; nhóc sẽ ; nhóc ; như anh ; như ba ; như ba ̣ ; như bà ; như bạn ; như bố có thể ; như bố có ; như bố ; như chúng ta ; như chúng ; như con ; như các bạn ; như câ ; như cô làm ; như cô ta ; như cô ; như cậu ; như em ; như không ; như ma ; như mày ; như mọi người ; như ngươi ; như quý vị ; như thế ; như tôi ; như vâ ; như vậy anh ; như vậy ; như ; như ông ; như đã ; nhưng anh như ; nhưng anh ; nhưng bây ; nhưng bạn cũng ; nhưng bạn ; nhưng ca ̉ con ; nhưng chi ; nhưng chi ̉ ; nhưng cháu ; nhưng chúng ta ; nhưng chúng ; nhưng chị ; nhưng con ; nhưng các bạn ; nhưng các em ; nhưng các ngài ; nhưng các ngươi ; nhưng câ ; nhưng câ ̣ ; nhưng cô ; nhưng cậu ; nhưng em ; nhưng huynh ; nhưng mà chị ; nhưng mà cô ; nhưng mà ; nhưng mày ; nhưng mình ; nhưng mẹ ; nhưng ngươi ; nhưng như ; nhưng nó ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng tao ; nhưng thôi ; nhưng thật ; nhưng tôi ; nhưng ; nhưng ông ; nhưng đừng ; nhất ; nhận ; nhỉ ; nhớ là ; nhớ ; nhờ ; những ai ; những gì cô ; những gì ; những ; những ông ; nickname ; no ; nori ; nàng anh ; nàng cô ; nàng không ; nàng là ; nàng vừa ; nàng ; nàng đó ; nào anh ; nào bạn ; nào cháu ; nào các ; nào cô ; nào cậu ; nào em ; nào không ; nào mà anh ; nào mà bạn ; nào mà cô ; nào mà cậu ; nào mày ; nào mình ; nào nghe ; nào nhà bạn ; nào rồi cô ; nào rồi em ; nào thầy ; nào ; nào ông cũng ; nào ông ; nào đó mà anh ; nào đấy các cô ; này anh ; này anh đã ; này bạn ; này chàng ; này con ; này các bạn ; này các con ; này các người ; này có ; này cô ; này cũng ; này cậu ; này của nàng ; này của ông ; này em ; này gặp ; này lại ; này mà ; này mày ; này ngài ; này ngươi ; này sẽ ; này thật ; này và ; này vào ; này ; này ông ; này đó quả ; này để ; nãy ; nè ; nê ; nê ́ u anh ; nê ́ u ; nê ́ ; nên anh ; nên bạn ; nên cô ; nên em ; nên mày ; nên ; nó chỉ ; nó có ; nó cần ; nó cứ ; nó không phải là một ; nó không phải là ; nó rồi ; nó với ; nó ; nó đây ; nói anh ; nói chuyện ; nói cô ; nói gì ; nói là ; nói ngươi đấy ; nói này của ; nói này ; nói ra ; nói với ông ; nói ; nói ông ; nắm ; nằm ; nếu anh có ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu bà ; nếu bạn ; nếu cháu ; nếu chị ; nếu con ; nếu các anh còn ; nếu các anh ; nếu các cậu ; nếu các ; nếu còn ; nếu có ; nếu cô có phải ; nếu cô có ; nếu cô em ; nếu cô mà ; nếu cô ; nếu cậu ; nếu em ; nếu hai người ; nếu hắn ; nếu họ ; nếu không anh ; nếu không cô ; nếu không em ; nếu mà ; nếu mày ; nếu mình ; nếu mọi thứ ; nếu mọi ; nếu ngươi ; nếu như ; nếu những ; nếu tôi ; nếu ; nếu ông ; nếu đây ; nếu đã ; nổi ; nửa ; nữ ; nữa chúng ; nữa con ; nữa ; oh ; ohh ; ohhh ; okay ; p em ; p ; ph ; pha ; pha ̉ ; phiền ; phát ; phí ; phía ; phòng đi ; phă ; phă ̉ ; phải a ; phải anh là ; phải anh ; phải chàng ; phải chị ; phải con ; phải có ; phải cô ; phải cậu ; phải em ; phải không ; phải mày ; phải mình ; phải nghe ; phải nói ; phải rồi ; phải vẫn ; phải ; phải à ; phải ông là ; phải ông ; phụ vương ; phụ ; popie ; prewitt ; quan ; quanh ; quay ; quen ; quá cậu ; quá ; quên ; quí vị sẽ ; quí vị với ; quí vị ; quí ; quý cô ; quý của ; quý ngài ; quý vi ; quý vị nghe ; quý vị ; quý vị ở ; quý ; quý ông ; quả là ; quả ; quảng ; quỷ ; qúi vị ; qúi ; ra anh ; ra bạn ; ra cháu ; ra chúng ; ra con ; ra các cô ; ra các ngươi ; ra cô ; ra cậu ; ra em em ; ra em ; ra hai ; ra huynh ; ra khi ; ra mày ; ra ngươi ; ra sao ; ra thế ; ra ; ra ông ; ra đây ; revi ; ruffnut ; russell ; ráng ; rô ; rô ̀ ; rõ có ; rõ là người ; rõ là ; rõ ; rảnh ; rất có ; rất ; rầy ; rằng anh ; rằng em ; rồi anh em ; rồi anh ; rồi bà ; rồi bác ; rồi bạn ; rồi cha ; rồi cháu ; rồi chứ ; rồi con ; rồi các người ; rồi có ; rồi cô ; rồi cậu ; rồi em ; rồi hai ; rồi lại ; rồi mi ; rồi mà ; rồi mày ; rồi mình ; rồi mẹ ; rồi ngài ; rồi ngươi ; rồi nó ; rồi phải ; rồi thì ông ; rồi ; rồi ông ; rồi đâu ; rồi đúng không ; rồi đấy ; san ; sao ai ; sao anh ; sao bà không ; sao bà ; sao bạn ; sao bệ ; sao bồ không ; sao bồ ; sao con lại ; sao con ; sao cô ; sao cậu ; sao cứ ; sao em lại ; sao em ; sao không ; sao lại ; sao ma ; sao ma ̀ ; sao mà ; sao mày ; sao thì cậu ; sao thế ; sao tôi cũng ; sao tôi cũng đang ; sao tôi ; sao ; sao ông lại ; sao ông ; sao đâu ; sao đó ; sau ; sinh ; squirt ; stumpy ; suy ; sát ; sơ có ; sơ cũng ; sơ ; sơ đã ; sơ ́ ; sơ ̣ ; sư huynh ; sư không ; sư ; sẵn ; sẽ cho người ; sẽ ; sếp có ; sếp ; số người ngươi ; sớm ; sử ; sự anh ; sự em ; t anh ; t ca ; t ca ́ c anh ; t con ; t câ ; t cô ; t em ; t la ; t ma ; t ma ̀ ; t mi ; t ngươi ; t ông ; t đu ; ta biết ; ta bạn ; ta chỉ cần ; ta co ; ta co ́ ; ta có thể ; ta có ; ta cần ; ta cứ ; ta ha ; ta ha ̃ ; ta không ; ta muốn ; ta mà ; ta ph ; ta phải ; ta ra ; ta sẽ ; ta thêm ; ta thấy ; ta thậm ; ta trò ; ta vẫn ; ta xem ; ta ; ta đang ; ta đi ; ta đánh ; ta đã ; ta được ; ta ̉ i bô ; ta ̉ i bô ̣ ; tao cho cậu ; tao và ; tao ; tay mình ; tay ; ted ; th ; tha ; tha ̀ ; thanh ; thay ; the ; theo anh ; theo ; thi anh ; thi ; thi ̀ anh ; thi ̀ ba ; thi ̀ ba ̣ n ; thi ̀ ba ̣ ; thi ̀ câ ̣ u ; thi ̀ ; thi ̀ ông ; thi ́ ; thiên ; thiệt ; thiệu ; thua ; thành ; thâ ; thâ ́ y ; thâ ́ ; thâ ̣ ; thân ; thæt là ; thæt ; thêm một ; thêm ; thì anh lại ; thì anh ; thì bà ; thì bạn ; thì cha ; thì cháu ; thì chúng ta ; thì chúng tôi ; thì chúng ; thì chị ; thì coi như ; thì coi ; thì con ; thì các anh ; thì các bạn ; thì các em ; thì các ; thì cô ; thì cũng ; thì cả ; thì cậu cũng ; thì cậu lại ; thì cậu ; thì cứ ; thì em ; thì là chúng ta ; thì là cô ; thì là ; thì mi ; thì mày ; thì mày được ; thì mọi ; thì ngài ; thì ngươi ; thì người ; thì người đó ; thì như người ; thì nàng ; thì ra chúng ; thì ra cô ; thì ra mày ; thì ra ngươi ; thì sơ ; thì ta ; thì tao ; thì tôi ; thì việc của em ; thì ; thì ông mới ; thì ông ; thì đó là mày ; thì đó ; thì đúng ; thì đừng ; thí ; thích thì ; thích ; thích đó ; thím ; thôi chú ; thôi chú đã làm ; thôi chú đã ; thôi cậu ; thôi nào ; thôi sao ; thôi ; thă ; thă ̉ ; thư ; thương ; thường ; thượng ; thả ; thất ; thấy anh ; thấy con ; thấy có ; thấy cô ; thấy cậu ; thấy em ; thấy là ; thấy mình ; thấy người ; thấy thằng ; thấy vậy ; thấy ; thấy ông ; thầy cô ; thầy sẽ ; thầy vẫn ; thầy ; thầy ở ; thậm ; thận ; thật bạn ; thật là ; thật mà ; thật sự anh ; thật ; thắng ; thằng mọi ; thằng ; thế anh ; thế con ; thế cô ; thế cậu ; thế là bạn ; thế là bạn đã ; thế là ; thế mà cũng ; thế mà ngươi ; thế mà ; thế mày ; thế nào anh ; thế nào cô ; thế nào rồi cô ; thế nào rồi em ; thế nào ; thế nào ông ; thế này ; thế thì chúng ta ; thế thì ; thế vì ; thế ; thế ông ; thế đó ; thề cô ; thể anh ; thể bạn ; thể các bạn ; thể cô ; thể em ; thể mình ; thể nào thầy ; thể ông ; thỉnh ; thọc ; thỏa ; thở ; thủ ; thứ hai ; thứ mà bạn ; thứ mà ông ; thứ ; thứyou ; thử ; thực ; timo ; tin anh ; tin ; tiêm ; tiến ; tiếp ; tiền ; tra làm ; tra ; trong anh ; trong con ; trong khi ông ; tránh ; trò ; trò đó ; trông anh ; trông chị ; trông con ; trông các vị ; trông cô ; trông cậu ; trông em ; trông mày ; trông ngài ; trông ; trông ông ; trúng ; trước nhé ; trước ; trước đến ; trả ; trở ; trừ khi anh ; tu ; tu ̣ i ma ; tu ̣ i ma ̀ ; tu ̣ ; tuân ; tâm ; tên bạn ; tên cô ; tên của ; tên kia ; tên ngươi ; tên tôi ; tên ; tìm ; tí ; tính ; tôi anh ; tôi biết anh là ai ; tôi biết cậu ; tôi biết ; tôi chưa ; tôi chắc anh ; tôi co ; tôi co ́ ; tôi câ ; tôi câu trả ; tôi có thể ; tôi có ; tôi cô ; tôi cũng rất ; tôi cũng ; tôi cần cô ; tôi cần ; tôi hứa là ; tôi hứa ; tôi không nói ; tôi không nói được ; tôi không ; tôi là ; tôi lại ; tôi muô ; tôi muốn nói ; tôi muốn ; tôi mọi người ; tôi nghe ; tôi nghĩ các anh ; tôi nghĩ các người ; tôi nghĩ là ông ; tôi nói ông ; tôi sẽ ; tôi thâ ; tôi thì ; tôi thấy cậu ; tôi thấy ; tôi tưởng anh ; tôi với ; tôi xin ; tôi ; tôi đây ; tôi đã nói cô ; tôi đã ; tôi đó ; tôi được ; tùy anh ; tùy ; tăng ; tướng ; tưởng ; tạ ; tại anh ; tại huynh ; tại sao ; tại ông mà ; tại ông ; tạm ; tất cả các bạn ; tất cả quý vị ; tất cả ; tất ; tập ; tật ; tặc ; tối ; tốt của ; tốt hả ; tốt ; tổn ; tớ không ; tớ ; tới ; tụi bay ; tụi bây ; tụi con ; tụi mày phải ; tụi mày ; tụi này ; tụi tao ; tụi ; tức là chú ; tức là ; tức ; từ ; tự anh ; tự anh đi ; tự cô ; tự cậu ; tự ; tỷ ; u anh ; u ba ; u ba ̣ n ; u ba ̣ ; u bô ; u bô ́ ; u cha ; u cha ̀ ; u chu ; u chu ́ ; u co ; u con ; u cô ; u em ; u ma ; u mo ; u mo ̣ ; u mày ; u ngươi ; u ta ; u ; u ông ; u đi ; u đu ; u đu ́ ; uh ; uhm ; uống ; va ; va ̀ anh ; va ̀ ; vi ̀ nga ; vi ̀ nga ̀ i ; vi ̀ nga ̀ ; vi ̀ đây ; việc anh ; việc bà ; việc bạn ; việc cô ; việc của em ; việc em ; việc ; vui ; vuốt ; và anh sẽ ; và anh ; và bác ; và bây ; và bạn ; và bọn ; và bốc ; và cháu ; và chính ông là ; và con ; và các bạn ; và các người ; và có ; và cô ; và cậu ; và cậu đã ; và cậu đã đã ; và em cũng ; và em ; và giờ ; và mày ; và mẹ ; và ngài ; và ngươi ; và nàng ; và nếu ; và phải ; và rồi thì ông ; và tôi ; và ; và ông ; và đã ; vài ; vào ; vào đây ông ; vâ ; vâ ̣ ; vâng anh cũng ; vâng anh ; vâng ; vãi ; vì anh ; vì bà ; vì bạn ; vì cháu ; vì con ; vì cô ; vì cậu ; vì em còn ; vì em ; vì mày ; vì thế mà ; vì thế ; vì ; vì ông ; ví ; vòng ; vô ; vú ; văng ; vương ; vẫn ; vậy anh ; vậy bà ; vậy bạn ; vậy cháu ; vậy chúng ta ; vậy chúng ; vậy chắc ông ; vậy con ; vậy các anh ; vậy còn ; vậy cô ; vậy cậu ; vậy em ; vậy không ; vậy là anh ; vậy là cô ; vậy là cậu ; vậy là em ; vậy là ; vậy là ông ; vậy mà anh ; vậy mà ông ; vậy ngài ; vậy ngươi ; vậy người ; vậy nhóc con ; vậy nếu cô ; vậy nữa ; vậy ra anh ; vậy ta ; vậy thì anh ; vậy thì các anh ; vậy thì em ; vậy ; vậy ông ; về chúng ; về con ; về cô ; về cậu ; về em ; về ; vị còn ; vị có ; vị ; với anh em là như ; với anh em là ; với anh em ; với anh ; với bạn ; với cháu ; với con ; với các bạn ; với các ngươi ; với các người ; với cô ; với cậu ; với em ; với họ ; với mày ; với mình ; với người ; với ; với ông ; vụ ; vừa ; waco ; way ; wolf ; x ; xem tôi ; xem ; xin cô ; xin cậu ; xin người ; xin ; xin ông ; xong ; xuống ; xảy ra ; y anh ; y câ ̣ u ; y cô ; y ; y ông ; yên ; yêu anh ; yêu các bạn ; yêu cô ; yêu em ; yêu ; yểm ; ¡ i ; ¡ n ; ¡ ; ­ u ; ­ ; ® ; ° ; ¹ ; à mà ; à ; àh ; ê ; ëng ; ðể ; ó ; ô ; ô ̀ ; ô ̉ ; ôi ; ông ai ; ông anh ; ông ba ; ông ba ̀ ; ông biết ; ông bà ; ông bác này ; ông bác ; ông bạn ; ông bạn đó ; ông bị ; ông chi ; ông chi ̉ ; ông cho ; ông chính ; ông chúng ; ông chỉ ; ông chứ ; ông coi ; ông còn ; ông có ; ông cũng ; ông cả ; ông cảm thấy ; ông cảm ; ông cậu ; ông cứ ; ông em ; ông giờ ; ông hả ; ông không ; ông ko ; ông luôn ; ông là có ; ông là ; ông là ông ; ông làm ; ông lại còn ; ông lại ; ông mà ; ông một ; ông mới ; ông mới được ; ông ngài ; ông nhưng ; ông này ; ông nè ; ông nó ; ông nói ; ông nữa ; ông phải ; ông quá ; ông ra ; ông rồi mà ; ông rồi ; ông sao ; ông sau ; ông sẽ chỉ còn là ; ông sẽ ; ông ta ; ông ta đã ; ông thi ; ông thi ̀ ; ông thì ; ông thôi ; ông thôi đó ; ông thấy ; ông thấy được ; ông thầy ; ông thật là ; ông thật ; ông thằng chó ; ông và ; ông vẫn ; ông vậy ; ông về ; ông với ; ông ; ông à ; ông ông ; ông đang ; ông đi nữa ; ông đi ; ông đây ; ông đã bố ; ông đã có ; ông đã ra ; ông đã ; ông đã được ; ông đó ; ông được ; ông đấy ; ông đến ; ông đứng ; ông ấy ; ông ở ; úy ; ý anh ; ý cô ; ý cậu ; ý em ; ý không ; ý ngươi ; ý tôi ; ý ; ý ông ; ăn ; đ ; đa ; đa ́ ; đang tràn ; đang ; đi bọn ; đi con ; đi mà ; đi nữa ; đi sao ; đi ; đi đồ ; đi ̣ ; điên ; điều cô ; điều gì anh ; điều ; điều đó ; điện hạ có ; điện hạ ; điện ; đu ; đu ̀ ; đu ́ ng ; đu ́ ; đu ̉ ; đu ̣ ; đáng ; đánh ; đâm ; đâu anh ; đâu cô ; đâu mày ; đâu mẹ ; đâu ; đây bạn ; đây co ; đây con ; đây cậu ; đây không ; đây là ; đây mà ; đây thì ; đây ; đây ông ; đây để ba ; đã cô ; đã nói ; đã tao ; đã xem ; đã ; đã đến ; đèn ; đò ; đó anh ; đó bạn ; đó chúng ; đó chưa ; đó chỉ ; đó chứ ; đó con ; đó các anh ; đó có hai ; đó có ; đó cô ; đó cậu ; đó em ; đó hãy ; đó khi ; đó không ; đó là anh ; đó là bạn ; đó là cậu ; đó là mày ; đó là một ; đó là vì bạn ; đó là ; đó là ông ; đó lại ; đó mà anh ; đó mà bạn ; đó mà cậu ; đó mày ; đó mấy người ; đó ngươi ; đó nhé ; đó nàng ; đó quý ; đó quả ; đó ra ; đó sao ; đó ta ; đó thì anh ; đó thì ; đó ; đó ông có ; đó ông ; đô ; đô ̀ ; đô ̣ ; đôi ; đùa ; đùng ; đúng không ; đúng là anh ; đúng là em ; đúng là mày ; đúng là ; đúng rồi ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng ; đơn ; đưa ; được anh ; được bạn ; được bố ; được chúng ta ; được clyde ; được các anh ; được cô ; được cậu ; được em ; được huynh ; được không ; được là ông ; được mày ; được mình ; được mẹ ; được ngươi ; được người ; được rồi ; được ; được ông ; được đặt ; đại ca ; đại ca ơi ; đại ; đại úy ; đấm ; đấy các cô ; đấy em ; đấy ; đầu anh ; đầu mày ; đằng ; đằng ấy ; đặt ; đếm ; đến bạn ; đến con ; đến khi cậu ; đến ta ; đến ; đề ; để bạn ; để có ; để em ; để nói ; để ; để ông ; đệ không ; đệ ; địch ; định ; đọc ; đối ; đồ ba ; đồ con ; đồ em ; đồ mới ; đồ ; đồng ; đỡ ; đụng ; đủ ; đứa ; đứng lại ; đứng ; đừng có ; đừng nói là ông ; đừng nói ; đừng ; ơn ba ; ơn chu ; ơn con ; ơn mo ; ơn nga ; ơn nhe ; ơn ; ơn ông ; ơn đã ; ơncám ; ư ; ̀ ai ; ̀ anh ba ; ̀ anh co ; ̀ anh co ́ ; ̀ anh ; ̀ ba ; ̀ ba ̀ ; ̀ ba ̣ n ; ̀ ba ̣ ; ̀ bô ; ̀ bô ́ ; ̀ bạn ; ̀ ca ́ c anh ; ̀ ca ́ c câ ; ̀ ca ́ c ngươ ; ̀ cha ; ̀ cha ́ ; ̀ chi ; ̀ chi ̣ ; ̀ chu ; ̀ chu ́ ng ; ̀ chu ́ ; ̀ co ; ̀ co ́ ; ̀ con ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ u ; ̀ câ ̣ ; ̀ cô ma ; ̀ cô ma ̀ ; ̀ cô ; ̀ em la ; ̀ em la ̣ i ; ̀ em la ̣ ; ̀ em ; ̀ ha ; ̀ ha ̃ ; ̀ hai ; ̀ i anh ; ̀ i ba ; ̀ i ba ̣ n ; ̀ i ba ̣ ; ̀ i co ; ̀ i co ́ ; ̀ i em ; ̀ i ngươi ; ̀ i ; ̀ ma ; ̀ ma ̀ y ; ̀ ma ̀ ; ̀ me ; ̀ me ̣ ; ̀ mi ; ̀ mi ̀ ; ̀ mo ̣ i ngươ ; ̀ n anh ; ̀ n ba ; ̀ n ba ̀ ; ̀ n bô ; ̀ n bô ́ ; ̀ n cô ; ̀ n em ; ̀ n ma ; ̀ n ma ̀ y ; ̀ n ma ̀ ; ̀ n ; ̀ n ông thi ; ̀ n ông thi ̀ ; ̀ ng anh ; ̀ ng ba ; ̀ ng ba ̀ ; ̀ ng ba ̣ n ; ̀ ng ba ̣ ; ̀ ng bạn ; ̀ ng co ; ̀ ng con ; ̀ ng câ ; ̀ ng câ ̣ u ; ̀ ng còn ; ̀ ng cô ; ̀ ng em ; ̀ ng nga ; ̀ ng ; ̀ ng ông ; ̀ nga ; ̀ nga ̀ i ; ̀ nga ̀ ; ̀ ngươi ; ̀ như ; ̀ sơ ; ̀ sơ ́ ; ̀ thi ; ̀ thi ̀ ; ̀ tôi ; ̀ u anh ; ̀ u ; ̀ u ông ; ̀ y cô ; ̀ ; ̀ ông ; ́ anh ; ́ ba ; ́ ba ̀ ; ́ ba ́ t ; ́ ba ́ ; ́ ba ̣ n ; ́ ba ̣ ; ́ bô ; ́ c anh ; ́ c ba ; ́ c ba ̣ n ; ́ c ba ̣ ; ́ c bạn ; ́ c câ ; ́ c câ ̣ ; ́ c cô câ ; ́ c em ; ́ c ngươi ; ́ c ; ́ ca ; ́ ca ́ c ; ́ ca ́ ; ́ ca ̉ ; ́ cha ; ́ cha ́ ; ́ chi ; ́ cho ; ́ co ; ́ co ́ ; ́ con ; ́ câ ; ́ câ ̣ u ; ́ câ ̣ ; ́ cô ; ́ em ; ́ hai ngươ ; ́ hai ngươ ̀ ; ́ huynh ; ́ i anh ; ́ i ba ; ́ i con ; ́ i câ ; ́ i câ ̣ ; ́ i cô ; ́ i cậu ; ́ i em ; ́ i ma ; ́ i ma ́ ; ́ i mi ; ́ i ; ́ i ông nhưng ; ́ i ông ; ́ ma ; ́ ma ̀ con ; ́ ma ̀ y ; ́ ma ̀ y đi ; ́ ma ̀ ; ́ n anh ; ́ n câ ; ́ n câ ̣ u ; ́ n cô ; ́ n nga ; ́ n ngươ ; ́ n ngươ ̀ ; ́ n ngươi ; ́ n tha ; ́ n tha ̀ ; ́ n ; ́ n ông ; ́ na ; ́ ng bạn ; ́ ng em ; ́ ng ma ; ́ ng ma ̀ ; ́ ng ta ; ́ nga ; ́ nga ̀ ; ́ nghe ; ́ ngươi ; ́ như câ ; ́ nê ; ́ nê ́ ; ́ p ; ́ t anh ; ́ t ca ; ́ t cô ; ́ t la ; ́ t ma ; ́ t ma ̀ ; ́ t ngươi ; ́ t ; ́ t ông ; ́ t đu ; ́ thâ ; ́ u anh ; ́ u ba ; ́ u ba ̣ n ; ́ u ba ̣ ; ́ u bô ; ́ u bô ́ ; ́ u cha ; ́ u cha ̀ ; ́ u chu ; ́ u chu ́ ; ́ u co ; ́ u con ; ́ u cô ; ́ u em ; ́ u ma ; ́ u mo ; ́ u mo ̣ ; ́ u ngươi ; ́ u ta ; ́ u ; ́ u đi ; ́ u đu ; ́ u đu ́ ; ́ y anh ; ́ y câ ̣ u ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ́ ơn ; ̃ anh ; ̃ ba ; ̃ ba ̉ ; ̃ câ ; ̃ câ ̀ ; ̃ câ ̣ ; ̃ cô ; ̃ cô ́ ; ̃ cậu có ; ̃ cậu ; ̃ i anh ; ̃ i bạn ; ̃ ma ; ̃ ma ̀ ; ̃ ng anh ; ̃ y ; ̃ đu ; ̉ a anh ; ̉ a ma ; ̉ a ma ̀ ; ̉ anh ngay ; ̉ anh ; ̉ ba ; ̉ ba ̣ n ; ̉ ba ̣ ; ̉ cha ; ̉ cha ́ ; ̉ co ; ̉ co ́ ; ̉ con ; ̉ câ ; ̉ câ ̣ ; ̉ cô ; ̉ em ; ̉ ha ; ̉ ha ̣ ; ̉ i anh ; ̉ i bô ; ̉ i bô ̣ ; ̉ i em ; ̉ i ông ; ̉ ly ; ̉ ly ́ ; ̉ n cô ; ̉ n la ̀ tôi ; ̉ ng anh ; ̉ ng co ; ̉ ng co ̀ ; ̉ ng câ ; ̉ ng câ ̣ ; ̉ ng sơ ; ̉ ng sơ ̣ ; ̉ nga ; ̉ ngươi ; ̉ u anh ; ̉ u ; ̉ y ; ̉ ; ̉ ông ; ̉ ơn ; ̣ anh ; ̣ c cha ; ̣ c cha ́ ; ̣ c câ ; ̣ c em ; ̣ c ; ̣ c đu ; ̣ c đu ́ ; ̣ ca ; ̣ ca ́ ; ̣ cha ; ̣ co ; ̣ co ́ ; ̣ con ; ̣ câ ; ̣ câ ̣ ; ̣ cô ; ̣ em ; ̣ ha ; ̣ i anh ; ̣ i bây ; ̣ i ca ; ̣ i câ ̣ u ; ̣ i cô ; ̣ i sau ; ̣ i ; ̣ i ông ; ̣ không ; ̣ ma ; ̣ me ; ̣ me ̣ ; ̣ n anh ; ̣ n hay ; ̣ n ma ; ̣ n ma ̀ ; ̣ n ngươi ; ̣ n ; ̣ nga ; ̣ nga ̀ ; ̣ ngươi ; ̣ p em ; ̣ t mi ; ̣ t ngươi ; ̣ thi ; ̣ thi ́ ; ̣ u anh ; ̣ u co ; ̣ u cô ; ̣ u ; ̣ y ông ; ̣ ; ̣ ông ; ạ ; ạnh ; ố ; ốc ; ốn ; ống ; ồ ; ổn ; ổng ; ở lại ; ở một chỗ ; ở ; ở đâu ; ở đây con ; ở đây ; ở đó con ; ở đó mày ; ở đó ; ở đằng ; ừ ;

May related with:
English Vietnamese
you
* đại từ
- anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
=you all know that...+ tất cả các anh đều biết rằng...
=he spoke of you+ hắn ta nói về anh
=if I were you+ nếu tôi là anh
=you there what is your name?+ anh kia, tên anh là gì?
- ai, người ta
=you never can tell+ ai biết đâu được
you
a anh ; a có ; a cô ; a cậu ; a cứ ; a huynh ; a la ; a ra ; a ; a ông ; a ̣ ; agenor ; ah ; ai bắt ngươi ; ai cậu ; ai không ; ai là ; ai lại ; ai ma ; ai ta ; ai ; ai đó ; an toàn nhưng ông thì ; an ; ang ; anh a ; anh anh ; anh ba ; anh ba ̣ n ; anh ba ̣ ; anh biết anh ; anh biết em ; anh biết ; anh bạn ; anh c ; anh ca ; anh ca ̉ ; anh cha ; anh cha ̉ ; anh cha ̣ ; anh chi ; anh chi ̉ ; anh chi ̣ ; anh cho ; anh chàng này ; anh chàng ; anh chính ; anh chắc ; anh chỉ ; anh chị em ; anh chị thì ; anh chị ; anh chịu ; anh co ; anh co ́ ; anh con ; anh câ ; anh câ ̀ n ; anh câ ̀ ; anh còn gì ; anh còn ; anh có thể ; anh có ; anh cũng chơi ; anh cũng ; anh cậu ; anh cứ ; anh em biết ; anh em con ; anh em cái ; anh em là như ; anh em là ; anh em mà ; anh em mày ; anh em thì ; anh em thể ; anh em vậy ; anh em ; anh em được ; anh giờ này ; anh giờ ; anh gặp em ; anh hai ; anh hay nhưng không phải lúc này ; anh hay nhưng không phải lúc ; anh hay ; anh hãy ; anh không có ; anh không thể ; anh không thể ở ; anh không ; anh không được ; anh la ; anh la ̀ ; anh luôn ; anh là ai ; anh là một ; anh là ngươi ; anh là người ; anh là thật ; anh là ; anh làm ; anh lên ; anh lại làm bạn ; anh lại làm ; anh lại ; anh lắm ; anh ma ; anh ma ̀ ; anh muốn ; anh mà cũng ; anh mà ; anh mày ; anh một ; anh mới chính là người ; anh mới ; anh ngay ; anh nghe ; anh nghĩ ; anh ngồi ; anh nhiều ; anh nhé ; anh nhìn ; anh như ; anh này ; anh nè ; anh nên ; anh nói là anh ; anh nói mà ; anh nói vậy ; anh nói ; anh nếu anh cứ ; anh nếu anh ; anh nữa mà ; anh nữa ; anh phải ; anh quá ; anh ra ; anh rồi ; anh sao cho ; anh sao ; anh sau ; anh sẽ có ; anh sẽ ; anh sự ; anh t ; anh ta là ; anh ta mà ; anh ta ; anh thi ; anh thâ ; anh thì không ; anh thì ; anh thì được ; anh thì đừng ; anh thích ; anh thôi ; anh thấy ; anh thật ; anh thế nào ; anh thế này thì ; anh thế này ; anh thế ; anh thể ; anh tôi ; anh tư ; anh tư ̀ ; anh tưởng em ; anh tự cho ; anh tự ; anh va ; anh và cô ; anh và nghe anh ; anh và tôi ; anh và ; anh vâ ; anh vâ ̃ n ; anh vâ ̃ ; anh vâng ; anh vì anh bay nguy ; anh vẫn ; anh vậy ; anh về ; anh vừa ; anh yêu ; anh ; anh à ; anh àh ; anh đa ; anh đa ̃ ; anh đang ; anh đi ; anh đi đâu ; anh đi đâu đó ; anh điều ; anh đâu ; anh đây là một ; anh đây là ; anh đây ; anh đã nói là anh ; anh đã ; anh đó ; anh đúng là ; anh đúng ; anh được không ; anh được ; anh đấy ; anh đến ; anh đừng ; anh ơn ; anh ấy ; anh ở ; anh ừ ; ank ; are ; ba chúng ; ba con ; ba không có con ; ba trò ; ba vị ; ba ; ba ̀ cô ; ba ̀ không ; ba ̀ ; ba ́ t ; ba ́ ; ba ̉ ; ba ̣ n ba ; ba ̣ n ba ̉ ; ba ̣ n ; ba ̣ ; ban có ; ban ; bao giờ anh ; bao giờ em ; bao ; bay ; bay đâu ; biến ; biết anh ; biết bạn ; biết con ; biết các bạn ; biết huynh ; biết mình ; biết vậy ; biết ; biết ông ; biết đâu anh ; biệt ; blanche ; bo ; buổi ; bà biết gì ; bà biết ; bà chắc ; bà chị không ; bà chị ; bà chọn ; bà con ; bà còn ; bà có ; bà cô ; bà cũng ; bà cậu ; bà không ; bà là ; bà lại ; bà mà ; bà một mình ; bà mới phải ; bà như ; bà nói ; bà sẽ ; bà thì ; bà về ; bà ; bà à ; bà ông ; bà đi ; bà đã ; bà đó ; bà được ; bà ấy ; bày ; bác bạn ; bác coi ; bác là ; bác mà ; bác ; báo ; bây giờ anh ; bây giờ cậu ; bây giờ em ; bây giờ ngươi ; bây giờ thì anh ; bây giờ thì ; bây giờ ; bây giờ ông ; bây ; bên ; bình ; bô ; bô ̀ câ ; bô ̀ câ ̣ ; bô ́ ; bô ́ đa ; bô ̣ anh ; bô ̣ ; băng ; bước ; bạn anh ; bạn biết ; bạn bác ; bạn bạn có ; bạn bạn ; bạn bị ; bạn chi ; bạn cho biết ; bạn cho ; bạn chính ; bạn chưa ; bạn chắc ; bạn chỉ ; bạn co ; bạn các ; bạn còn ; bạn có thể ; bạn có ; bạn có được ; bạn cô ; bạn cũng có ; bạn cũng sẽ ; bạn cũng ; bạn cả ; bạn cảm ; bạn cậu ; bạn của chúng ; bạn của ; bạn hay ; bạn hãy ; bạn khi ; bạn không ; bạn luôn ; bạn là ; bạn làm ; bạn lại ; bạn mà anh ; bạn mà ; bạn mày ; bạn mới ; bạn nghe ; bạn người ; bạn nhìn ; bạn như ; bạn nào ; bạn này ; bạn nên ; bạn nói ; bạn nữa ; bạn phải ; bạn sẽ ; bạn thì lại ; bạn thì ; bạn thấy ; bạn thật ; bạn thế nào ; bạn thế ; bạn thể ; bạn tự ; bạn và con ; bạn vì ; bạn vì điều ; bạn vì điều đó ; bạn ; bạn đang ; bạn đi ; bạn điều này ; bạn điều ; bạn đây ; bạn đã ; bạn đó ; bạn đúng ; bạn được ; bạn để ; bạn ở ; bạn ở đây ; bản có ; bản thân ; bản ; bảo bạn ; bảo cậu ; bảo ; bậy ; bắn ; bắt ; bằng ; bệ hạ ; bệ ; bệnh ; bị các ông ; bị ; bọn anh ; bọn bay ; bọn bây ; bọn con ; bọn cô ; bọn em sẽ ; bọn em ; bọn họ ; bọn mi ; bọn mày nhiều ; bọn mày ; bọn mình ; bọn ngươi ; bọn này ; bọn ; bỏ ; bố biết con ; bố cháu ; bố con anh ; bố con ; bố còn ; bố còn đi ; bố có thể ; bố có ; bố cũng ; bố cả ; bố của ; bố không ; bố là ; bố me ; bố mà ; bố mày ; bố mẹ có ; bố mẹ ; bố phải ; bố sẽ ; bố tao ; bố ; bố đã ; bồ ; bồ đó ; bộ anh ; bộ câu ; bộ mày ; bộ ngươi ; bộ ; bởi ; bởi đó mới phải trốn họ con ; bức ; c anh ; c ba ; c ba ̣ n ; c ba ̣ ; c bà ; c bạn ; c cha ; c cha ́ ; c câ ; c câ ̣ u ; c câ ̣ ; c cô câ ; c em ; c la ̀ câ ̣ u ; c nga ; c nga ̀ ; c ngươi ; c ; c ­ ; c ái ; ca ; ca ̀ c anh ; ca ̀ i ; ca ̀ ; ca ́ c anh ; ca ́ c ba ; ca ́ c ba ̣ n ; ca ́ c ba ̣ ; ca ́ c cha ́ u ; ca ́ c con ; ca ́ c câ ; ca ́ c câ ̣ u ; ca ́ c câ ̣ ; ca ́ c cô ; ca ́ c em ; ca ́ c ngươ ; ca ́ c ngươ ̀ i ; ca ́ c ngươ ̀ ; ca ́ c ngươi ; ca ́ c người ; ca ́ c ; ca ́ c ông ; ca ́ i ; ca ́ ; ca ̉ m ; ca ̉ ; cao ; cha c ; cha chính ; cha chúng ; cha con ; cha có ; cha cô ; cha cũng ; cha em ; cha không ; cha m ; cha mà ; cha mày ; cha mẹ ; cha ra ; cha thì ; cha ; cha được ; cha ̀ ng ; cha ̀ ; cha ́ u ; cha ́ ; cha ̣ ; chaú ; chi bà ; chi cậu ; chi ; chi ́ nh ba ; chi ́ nh ba ̀ ; chi ́ ; chi ̉ ; chi ̣ câ ́ m ; chi ̣ ; chiến ; chiếu ; cho anh em ; cho anh hai ; cho anh ; cho biết ; cho bạn biết ; cho bạn ; cho bố ; cho cháu ; cho chúng ; cho con ; cho các bạn ; cho các em ; cho các ngươi ; cho cô mà ; cho cô ; cho cả ; cho cậu ; cho em ; cho ma ; cho mi ; cho mày ; cho mẹ ; cho ngài ; cho ngươi ; cho người ; cho thấy cô ; cho thầy ; cho tôi câu ; cho tôi ; cho ; cho ông chứ ; cho ông ; chu ; chu ́ ma ; chu ́ ma ̀ ; chu ́ ng ma ; chu ́ ng ma ̀ ; chu ́ ng ta ; chu ́ ng ; chu ́ ; chu ̉ ng ; chu ̉ ; chuyê ̣ n ; chuyê ̣ ; chuyện bạn ; chuyện em ; chuyện này ; chuyện ; chuyện ông ; chuyện đó thì anh ; chuyện đó ; chuẩn ; chàng làm ; chàng sao ; chàng ; chào ; chào ông ; cháu cháu ; cháu có ; cháu cũng ; cháu của ; cháu là ; cháu lại ; cháu lắm ; cháu mà ; cháu nghe ; cháu nhé ; cháu như ; cháu nhất ; cháu này ; cháu nè ; cháu phải ; cháu ra ; cháu rồi ; cháu sẽ ; cháu thôi ; cháu vậy ; cháu ; cháu à ; cháu đã ; cháu đó ; cháu được ; cháu đấy ; cháuc ; chë ; chính anh là người ; chính anh ; chính bà ; chính bạn ; chính bố ; chính cháu ; chính chị ; chính các anh ; chính các bạn ; chính cô ; chính cậu ; chính em ; chính hai ; chính là cô ; chính là ông ; chính mày ; chính mình ; chính ngài ; chính ngươi ; chính người ; chính ; chính ông ; chî ; chó ; chú có ; chú em ; chú là ; chú lại ; chú mày không ; chú mày là ; chú mày ; chú tao thì ; chú tao ; chú thì ; chú ; chú ý ; chú đã ; chúa công ; chúa ; chúc ; chúng bây ; chúng bạn ; chúng em ; chúng mày ; chúng sẽ ; chúng ta chỉ ; chúng ta có ; chúng ta là ; chúng ta ; chúng ta đã ; chúng tôi ; chúng tôi đến với anh ; chúng ; chút ; chă ́ c chi ; chă ́ c chi ̣ ; chĩ ; chơi ; chư vị ; chư ; chư ́ ; chưa bao ; chưa ; chảy ; chấp ; chắc anh cũng ; chắc anh ; chắc bà ; chắc bạn ; chắc cháu ; chắc chú ; chắc chị ; chắc con ; chắc các bạn ; chắc cô ; chắc cô đã biết ; chắc cô đã ; chắc cậu ; chắc em ; chắc hai cô ; chắc huynh ; chắc là anh ; chắc là ; chắc mày ; chắc mẹ ; chắc mọi ; chắc ngài ; chắc ; chắc ông ; chẳng phải là ; chẳng phải ; chẳng ; chết ; chỉ anh ; chỉ có anh ; chỉ có em thôi ; chỉ có ; chỉ cô ; chỉ cần ; chỉ cậu ; chỉ là ; chỉ mày ; chỉ mấy người các ngươi ; chỉ tại em ; chỉ ; chỉ ông ; chị biết ; chị con ; chị còn ; chị có thể làm ; chị có thể ; chị có ; chị cũng ; chị cậu ; chị em cô ; chị em ; chị mọi ; chị mời ; chị sau ; chị thì ; chị thật ; chị tôi ; chị và ; chị về ; chị yêu anh ta ; chị ; chị đã ; chị đấy ; chịu ; chổ ; chỗ ngay ; chỗ ; chờ ; chờ đã ; chờ ở ; chờ ở đó ; chứ anh ; chứ ; chừ ; chửi ; co ; co ̀ n ; co ̀ ; co ́ anh ; co ́ nga ; co ́ nga ̀ ; co ́ ; coi mấy người ; coi như ; coi ; con anh ; con bạn ; con c ; con cha ; con cha ̣ ; con cháu ; con chưa ; con coi ; con con ; con các ; con câ ; con câ ̀ ; con còn ; con có thể ; con có ; con cũng ; con cơ ; con em ; con hai ; con hả ; con không ; con là con ; con là ; con làm ; con lại ; con mà ; con mình ; con một ; con người bạn ; con người con ; con người cô ; con người em ; con người mình ; con người ngài ; con người ; con nhân ; con nhé ; con như ; con này ; con nè ; con nói ; con nữa ; con phải ; con ra ; con rồi ; con rồi đó ; con sẽ ; con sẽ được ; con thì ; con thôi ; con thật ; con tránh ; con tưởng ; con và ; con vẫn ; con vậy ; con ; con à ; con đi ; con đâu ; con đây ; con đã ; con đó ; con được ; con đấy ; cu ; cà ; cá bạn ; cá cô ; cá người ; cá ; các anh biết ; các anh bạn ; các anh chị ; các anh có thể ; các anh có ; các anh kia ; các anh là ; các anh này ; các anh phải ; các anh sẽ ; các anh thì phải ; các anh thì sao ; các anh thì ; các anh ; các anh đang ; các anh được ; các ban ; các bà ; các bác ; các bạn biết ; các bạn chỉ ; các bạn có ; các bạn cũng sẽ ; các bạn cũng ; các bạn không còn ; các bạn không ; các bạn là ; các bạn làm ; các bạn lại ; các bạn một ; các bạn mới ; các bạn ngày ; các bạn như ; các bạn này ; các bạn sẽ ; các bạn thì ; các bạn thấy ; các bạn thế này ; các bạn thế ; các bạn về ; các bạn ; các bạn điều này ; các bạn điều ; các bạn đã ; các bạn đó ; các bạn được ; các bạn ở ; các cha ; các chàng ; các cháu ; các chú ; các chị ; các con có ; các con ; các con được ; các cô cậu ; các cô không ; các cô ; các cưng ; các cậu có ; các cậu cũng ; các cậu thế nào ; các cậu thế ; các cậu ; các cậu đã ; các cậu được ; các em cũng ; các em ; các em đang ; các em đã ; các hạ ; các mẹ con ; các ng ; các ngài ; các ngươi biết ; các ngươi cho ; các ngươi là ; các ngươi mà ; các ngươi như ; các ngươi nữa ; các ngươi phải ; các ngươi thì ; các ngươi thể nào ; các ngươi thể ; các ngươi y ; các ngươi ; các ngươi đang ; các ngươi đi ; các ngươi đâu ; các ngươi được ; các ngươi đến ; các người còn ; các người có ; các người không ; các người là ; các người lại ; các người lắm ; các người sẽ ; các người ; các người đã ; các người đó ; các nhà ; các nàng ; các quý ; các thầy ; các trò ; các vị ; các vị đi ; các ; các ông anh ; các ông bà ; các ông có ; các ông ngài ; các ông ; các đệ ; cái anh ; cái con ; cái gì ; cái gì đây ; cái mà chúng ta ; cái này xem ; cái ; cái ông ; cái ông ấy ; cám ơn anh anh ; cám ơn ; câ ; câ ̀ n ; câ ̀ ; câ ́ ; câ ̉ ; câ ̣ u cha ; câ ̣ u co ; câ ̣ u co ́ ; câ ̣ u em ; câ ̣ u la ; câ ̣ u la ̀ ; câ ̣ u ta ; câ ̣ u ; câ ̣ u đa ; câ ̣ u đa ̃ ; câ ̣ ; câu ta ; câu vui ; câu ; câu đâu ; còn ai ; còn anh là ; còn anh thì ; còn anh ; còn bà ; còn bác ; còn cháu thì ; còn cháu ; còn chúng ; còn chị ; còn con ; còn các ; còn có ; còn cô lại ; còn cô thì ; còn cô ; còn cậu ; còn em là ; còn em ; còn gì ; còn không ; còn lại ; còn mày thì ; còn mày ; còn mình ông ; còn mẹ ; còn ngươi ; còn nhìn ; còn này ; còn nếu bạn ; còn nếu ; còn ; còn ông ; còn đi ; có ai trông đáng ; có ai ; có ai đó ; có anh ; có con ; có các bạn thấy ; có các bạn ; có cô ; có cần ; có cậu ; có em ; có gì anh ; có gì ; có khi ; có lẽ cậu ; có muốn ; có mà cậu ; có mày ; có một ; có nghĩ là em ; có ngươi ; có nàng ; có phải anh ; có phải con ; có phải em ; có phải ; có phải ông bà ; có phải ông ; có sao ; có thề cô ; có thể em ; có thể ; có thể ông ; có tớ ; có ; có ông ; có điều gì anh ; cô anh ; cô biết ; cô bị ; cô cho ; cô chính ; cô chú ; cô chắc mình ; cô chắc ; cô chỉ ; cô chị ; cô co ; cô co ́ ; cô con ; cô câ ; cô câ ̀ ; cô còn ; cô có hiểu khi cô ; cô có thể ; cô có ; cô cô ; cô cũng ; cô cả ; cô cậu ; cô của cậu ; cô cứ ; cô em ; cô giờ ; cô gặp ; cô hai ; cô hãy ; cô hả cô ; cô hả ; cô hẳn ; cô khi cô ; cô khi ; cô không biết ; cô không ; cô la ; cô la ̣ ; cô luôn ; cô luôn đó ; cô là ai ; cô là chị ; cô là cô ; cô là ; cô làm việc ; cô làm việc đó ; cô làm ; cô làm được rồi ; cô lên ; cô lúc này ; cô lúc ; cô lại ; cô ma ; cô ma ̀ ; cô muốn nói ; cô muốn ; cô mà cậu ; cô mà ; cô mấy ; cô một ; cô mới ; cô nghe ; cô như ; cô nàng ; cô nào ; cô này ; cô nè ; cô nên ; cô phải ; cô ra ; cô ra đây ; cô rồi ; cô sao ; cô sau ; cô sẽ là người ; cô sẽ phải ; cô sẽ ; cô ta bị ; cô ta ; cô ta ở ; cô thâ ; cô thì ; cô thôi ; cô thấy ; cô thật ; cô thực sự có ; cô thực sự ; cô thực ; cô trông ; cô tốt ; cô vẫn ; cô vậy ; cô về ; cô ; cô à ; cô ông có nghe thấy ; cô đây ; cô đã ; cô đó ; cô đúng không ; cô đúng ; cô được ; cô đấy ; cô đến ; cô đừng ; cô ́ ; cô ̉ ; cô ̣ ; cô ấy ; cô ở ; côn ; công rồi ; công việc ; công ; cùng anh ; cú ; căm ; cũng có ; cũng không ; cũng phải ; cũng thấy vậy ; cũng ; cũng đừng ; cơ thể bạn ; cơ thể ; cơ ; cư ; cưng phải ; cưng ; cạu ; cả anh nữa ; cả anh ; cả bà ; cả bạn và bố ; cả bạn ; cả chú ; cả chứ ; cả con ; cả các anh ; cả các ; cả có ; cả cô ; cả cậu ; cả em ; cả hai chúng ta ; cả hai ; cả mày ; cả mọi ; cả ngươi ; cả người ; cả ; cả ông ; cảm thấy cô ấy anh ; cảm ; cấp ; cầm ; cần anh ; cần phải ; cần ; cậu bạn ; cậu bảo ; cậu chi ; cậu cho ; cậu chắc ; cậu chỉ ; cậu còn ; cậu có bao ; cậu có thể ; cậu có ; cậu cũng ; cậu cậu có biết không ; cậu cậu có biết ; cậu cậu có ; cậu cậu ; cậu em của ; cậu em ; cậu giờ ; cậu gặp ; cậu không ; cậu là hãy ; cậu là người ; cậu là ; cậu làm ; cậu lúc nào ; cậu lúc ; cậu lại ; cậu lắm ; cậu mà nói ; cậu mà ; cậu một ; cậu mới ; cậu ngay ; cậu nhé ; cậu nhìn ; cậu như vậy ; cậu như ; cậu nhận ; cậu này ; cậu nè ; cậu phải ; cậu ra ; cậu rất ; cậu rồi ; cậu sao ; cậu sau ; cậu sẽ ; cậu ta lên ; cậu ta ; cậu theo ; cậu thì biết gì ; cậu thì biết ; cậu thì không ; cậu thì làm ; cậu thì ; cậu thôi ; cậu thật sự ; cậu thật ; cậu thế này thì ; cậu thế này ; cậu thế ; cậu trong ; cậu tôi ; cậu tự ; cậu vào ; cậu vào đó ; cậu vẫn ; cậu vậy ; cậu ; cậu đang ; cậu đây cậu ; cậu đây ; cậu đã ; cậu đã đã ; cậu đó ; cậu được ; cậu đấy chứ ; cậu đấy ; cậu đừng ; cậu ấy ; cậy ; cố con ; cố ; cổ ; củ ; của anh anh ; của anh ta ; của anh và ; của anh ; của anh đó ; của bà ; của bác ; của bạn ; của cháu ; của chị ; của con ; của các anh ; của các bạn ; của các ; của các ông ; của cô ; của cậu ; của em cho ; của em mình ; của em ; của hai ; của mi ; của mày ; của mình ; của ngài ; của ngươi ; của nhau ; của nàng ; của nó ; của ta ; của tao ; của tôi anh ; của tôi là ; của tôi ; của tụi ; của ông là ; của ông ; cứ như cô ; cứ phải ; cứ thế này ; cứ thế ; cứ ; cứ để tôi ; cứu ; cực ; dam ; dau ; di ; di ̀ ; doug ; dám ; dì có ; dì ; dù ; dùng ; dĩ ; dạo này ; dụng ; em anh ; em biết anh ; em biết chị ; em biết nhưng em không ; em biết ; em bà ; em cha ; em cha ̣ ; em cho ; em chính ; em chưa ; em chỉ ; em chứ ; em co ; em co ́ ; em câ ; em còn ; em có ; em cô ; em cả ; em cần ; em cứ ; em em không ; em em ; em i ; em khi ; em không ; em la ; em la ̣ i ; em la ̣ ; em là ; em làm ; em lúc ; em lại ; em mà anh có ; em mà ; em mình ; em mới là người ; em ngay ; em nhiều ; em nhé ; em như ; em nhưng ; em này ; em nè ; em nữa ; em phải ; em ra ; em rồi ; em sau ; em sẽ ; em t ; em thì ; em thôi ; em thấy ; em thật rõ ; em thế ; em tôi ; em vui ; em vâ ; em vâ ̃ n ; em vâ ̃ ; em vậy ; em về ; em yêu ; em ; em à ; em đang ; em đi ; em đâu ; em đây ; em đã ; em đó ; em được ; em đấy ; em đến ; em ở ; emmeline ; frank ; gia ; giãy ; giúp ; giơ ̀ ; giải ; giấy ; giết ; giỏi ; giống ; giờ anh lại ; giờ anh ; giờ bà ; giờ bạn ; giờ bệ ; giờ cháu ; giờ chú ; giờ con ; giờ cô ; giờ cậu ; giờ của anh ; giờ của con ; giờ em ; giờ mày ; giờ mấy ; giờ ngài ; giờ ngươi ; giờ này ; giờ nó ; giờ thì anh ; giờ thì bạn ; giờ thì ; giờ ; giờ ông lại ; giờ ông ; giữ ; gì anh ; gì bạn ; gì cho anh ; gì các anh ; gì cô ; gì cậu ; gì em ; gì hả ; gì không ; gì mi ; gì mi ̀ ; gì mà cậu ; gì mày ; gì mình ; gì ta ; gì thì anh ; gì thì bạn ; gì thế ; gì tôi ; gì tụi ; gì ; gì ông ; gì đó ; gần ; gần đây ; gặp anh ; gặp cô ; gặp cậu ; gặp em ; gặp lại anh ; gặp ; gặp ông ; gọi ; gửi ; ha ; ha ̃ y ; ha ̃ ; hai anh chi ; hai anh có ; hai anh em ; hai anh ; hai bạn ; hai bố mẹ ; hai cháu ; hai con ; hai cô ; hai cậu ; hai em ; hai ngươ ; hai ngươ ̀ i ; hai ngươ ̀ ; hai ngươi ; hai người ; hai người đó ; hai ta ; hai vị ; hai ; hai ông ; hai đứa ; hay anh ; hay cô ; hay em ; hay là ; hay sao ; hay ; hay ông ; hey ; hiểm ; hiểu ; horcrux ; hoàng ; hoặc ; huynh lại ; huynh một ; huynh ra ; huynh thì ; huynh ; huynh đã ; hân ; hãm ; hãy nói ; hãy ; hãy đi ; hình ; hít ; hòng ; hôm nay ; hôm nay đến ; hôm ; hă ; hơn anh ; hơn ; hư ; hạ ; hạnh ; hả ; hắn câu ; hắn lại ; hắn lần ; hắn mới ; hắn ta trông ; hắn ta ; hắn ; hắn ông ; hẳn bạn ; hẳn các bạn ; hẳn cô ; hẳn em ; hẳn ngài ; hẳn ông ; hẹn ; hết anh ta ; hết vậy ; hết ; họ sẽ ; họ thấy ; họ ; hồi ; i anh ; i ba ; i ba ̣ n ; i ba ̣ ; i bây ; i bô ; i bô ̣ ; i bạn ; i ca ; i ca ́ c câ ; i ca ́ ; i co ; i co ́ ; i con ; i câ ; i câ ̣ u ; i câ ̣ ; i cô ; i cậu ; i em ; i la ; i ma ; i ma ̀ ; i ma ́ ; i mi ; i mày ; i ngươ ; i ngươ ̀ ; i ngươi ; i sao ; i sau ; i u ; i u ̉ ng ; i u ̉ ; i ; i ông nhưng ; i ông ; isabella ; joe ; khi anh ; khi bạn ; khi chú ; khi chúng ta ; khi chúng ; khi con ; khi cô ; khi cậu còn ; khi cậu ; khi em ; khi gặp cậu ; khi mà anh ; khi mày ; khi ngài ; khi ngươi ; khi ta ; khi ; khi ông ; khi đã ; khoẻ ; không ai nhìn thấy cháu ; không ai ; không anh ; không bao giờ em ; không biết ; không bạn ; không bị ; không bố ; không chỉ ; không con ; không cái gì ; không cái ; không có gì anh ; không có nghĩ là em ; không có ; không có ông ; không cậu ; không muốn gặp ; không ngài ; không nào ; không phải anh ; không phải cậu ; không sơ ; không thì cháu ; không thằng ; không thể ; không tốt hả ; không ; không đó ; không được ; khẩn ; khỏe ; khốn ; kia ; kiếm ; ko hả ; ko nhìn ; ko phải ; ko vậy ; ko ; kìa ; kẻo ; kết ; kể ; la ; la ̀ anh ; la ̀ chu ; la ̀ chu ́ ; la ̀ cô ; la ̀ em ; la ̀ tôi ; la ̀ ; la ̣ i sau ; la ̣ i ; la ̣ ; liệu anh ; liệu cậu ; liệu tôi ; liệu ; luôn có ; luôn ; ly ; là anh ; là bà ; là bây ; là bạn anh ; là bạn cũng ; là bạn ; là bố ; là cha ; là cháu ; là chính ; là chú ; là chúng ta ; là chúng ; là chắc anh ; là chị ; là con không ; là con ; là các anh ; là các bạn ; là các cậu ; là các người ; là các ; là các ông ; là có ; là cô ; là cậu có ; là cậu thì cậu ; là cậu ; là của anh ; là của cậu ; là của em ; là của tôi ; là em ; là em đấy ; là gì anh ; là khi ; là không ; là lúc anh ; là lúc bạn ; là lại ; là mày ; là mình ; là mấy ; là mẹ ; là một người ; là mụ ; là ngài ; là ngươi ; là người bạn ; là người ; là nàng ; là nó ; là nếu ; là quý ; là sẽ ; là tao ; là thầy ; là trông ; là tụi mày ; là vì bạn ; là vậy ; là ; là ông không ; là ông ; là ông ông ; là đã ; là đúng ; làm anh ; làm bạn ; làm các ; làm cô ; làm em ; làm lại ; làm sao con ; làm sao ; làm thế ; làm ; làm đi ; làm ơn ; lãng ; lão ; lên ; lòng trông ; lòng ; lúc anh ; lúc bạn ; lúc cô ; lúc nào cũng ; lúc nào ; lúc này anh ; lúc này cậu ; lúc nãy ; lúc ; lúc đó cô ; lúc đó cậu ; lúc đó mày ; lúc đó ; lúc đó ông ; lũ các ; lũ ; lại anh ; lại bạn ; lại cho anh ; lại cho bạn ; lại con ; lại các anh ; lại còn ; lại có ; lại cô ; lại em ; lại hai ; lại là anh ; lại là ; lại là ông ; lại mi ; lại muốn ; lại mẹ ; lại mọi ; lại một mình ; lại nói ; lại sau ; lại thích ; lại ; lại ông ; lại đây ; lại đúng ; lấn ; lấy ; lần ; lần ông ; lắm các ; lắm cậu ; lắm ; lắng ; lằng ; lẽ bạn ; lẽ cậu ; lẽ ra ; lẽ ; lỗi ; lời ; lừa ; m ba ; m ba ̣ n ; m ba ̣ ; m ; m ¹ ; ma ; ma ̀ ba ; ma ̀ ba ̣ n ; ma ̀ ba ̣ ; ma ̀ bô ; ma ̀ con ; ma ̀ câ ; ma ̀ cô ; ma ̀ tao ; ma ̀ u ; ma ̀ y thi ; ma ̀ y thi ̀ ; ma ̀ y ; ma ̀ y đi ; ma ̀ ; ma ́ ; ma ̣ ; mai ; makunga ta ; mang ; mau ra ; mau ; maverick ; may la ; may la ̀ ; may ; me ; me ̣ co ; me ̣ ; mi không ; mi là ; mi lại ; mi mà ; mi nữa ; mi ; mi đã ; mi đó ; mi ̀ nh ; mi ̀ ; mi ̃ ; mike ; mo ; mo ́ ; mo ̣ i ngươ ; mo ̣ i ngươ ̀ i ; mo ̣ i ngươ ̀ ; mo ̣ i ; mo ̣ ; mong anh ; mong cô ; mong ; mua ; muốn cậu ; muốn gặp ; muốn nói em ; muốn ; muội ; mà ai ; mà anh chị ; mà anh ; mà biết ; mà bà ; mà bạn có ; mà bạn luôn ; mà bạn lại ; mà bạn phải ; mà bạn và con ; mà bạn ; mà bố ; mà cha ; mà cháu ra ; mà cháu ; mà chính là cậu ; mà chú ; mà chúng mày ; mà chúng ta ; mà chúng ; mà chị ; mà con ; mà các anh ; mà các bạn ; mà các cô cậu ; mà các cậu ; mà các em ; mà các ngươi ; mà các người ; mà các vị ; mà các ; mà các ông ; mà còn ; mà có anh ; mà cô ; mà cô đã ; mà cả ngươi ; mà cậu ; mà em ; mà họ ; mà luôn ; mà là họ ; mà là ; mà là ông ; mà lại ; mà mày ; mà mình ; mà mẹ ; mà mọi ; mà nghe ; mà ngài ; mà ngươi vẫn ; mà ngươi ; mà người ta ; mà người ; mà nhớ ; mà nếu em ; mà quen ; mà quí vị ; mà quí ; mà quý ; mà sơ ; mà ta ; mà tôi ; mà tớ ; mà vẫn ; mà ; mà ông có ; mà ông ; mày bạn ; mày c ; mày chỉ ; mày chứ ; mày con ; mày còn ; mày có thể ; mày có ; mày cũng ; mày cần ; mày giờ ; mày hãy ; mày hả ; mày không có ; mày không ; mày không được ra ; mày không được ; mày luôn ; mày là ; mày làm ; mày lại ; mày lắm ; mày mà không ; mày mà ra ; mày mà ; mày một ; mày như ; mày này ; mày nói là ; mày nói ; mày nữa ; mày phải ; mày quá ; mày ra ; mày rồi ; mày sao ; mày sẽ ; mày thì ; mày thì được ; mày thôi ; mày trong ; mày trông ; mày tự ; mày vậy ; mày với ; mày ; mày à ; mày đây ; mày đã ; mày đó ; mày được ; mày đấy ; má ; máy ; mã ; mãi ; mình bạn ; mình cháu ; mình con ; mình có ; mình cô ; mình cậu ; mình em ; mình không ; mình là bạn ; mình là như ; mình là ; mình mi ; mình mày ; mình như ; mình phải ; mình sẽ ; mình thì ; mình vậy ; mình ; mình đi ; mình đã ; míi ng ; míi ; móc ; món ; mô ; mô ̣ t ; mô ̣ ; mất ; mấy anh ; mấy bạn ; mấy bồ ; mấy cháu ; mấy con ; mấy cô ; mấy cưng ; mấy cậu ; mấy em ; mấy người ; mấy người đã ; mấy nhóc ; mấy vị ; mấy ; mấy ông ; mấy đứa ; mập ; mặt ; mẹ anh ; mẹ con ; mẹ còn ; mẹ có ; mẹ cậu ; mẹ giờ ; mẹ quá ; mẹ rồi ; mẹ ; mẹ được ; mẹ đấy ; mọi chuyện ; mọi khi cha ; mọi ngày ; mọi người có ; mọi người lại ; mọi người phải ; mọi người ; mọi người ở ; mọi ; một chàng ; một chút ; một chỗ ; một con ; một cái ; một cậu ; một lúc ; một lần ; một mình cô ; một mình ; một người bạn ; một người ; một thằng ; một tin ; một ; mới mình ; mời anh ra ; mời anh ; mời cô ; mời cậu ; mời ; mời ông ; mở ; mụ ta ; mụ ; n anh ; n ba ; n ba ̀ ; n bay ; n bà ; n bô ; n bô ́ ; n ca ; n câ ; n câ ̣ u ; n cô ; n cậu ; n em ; n gì ; n hay ; n la ̀ tôi ; n ma ; n ma ̀ y ; n ma ̀ ; n mày ; n ngươ ; n ngươ ̀ ; n ngươi ; n như ; n ; n ông thi ; n ông thi ̀ ; n ông ; na ; na ̀ ng ; na ̀ ; nay anh ; nay cô ; nay nga ; nay nga ̀ ; nay ; ng anh ; ng ba ; ng ba ̀ ; ng ba ̣ n ; ng ba ̣ ; ng bạn ; ng chu ́ ng ta ; ng co ; ng co ̀ ; ng con ; ng câ ; ng câ ̣ u ; ng câ ̣ ; ng còn ; ng cô ; ng em ; ng ma ; ng ma ̀ ; ng mày ; ng nga ; ng sơ ; ng sơ ̣ ; ng ta ; ng ông ; nga ; nga ̀ i ; nga ̀ ; nga ́ ; nga ̣ c ; nga ̣ ; ngay ; nghe anh ; nghe bác ; nghe bạn ; nghe chú ; nghe có ; nghe cô ; nghe cậu ; nghe này ; nghe tôi ; nghe ; nghe được ; nghĩ anh ; nghĩ là em ; nghĩ là ông ; nghĩ tớ ; nghĩ ; nghề ; nghỉ ; ngài biết ; ngài có thể ; ngài có ; ngài cũng ; ngài cứ ; ngài không ; ngài ko ; ngài lại ; ngài mà ; ngài nghe ; ngài ngươi ; ngài nè ; ngài vậy ; ngài xong ; ngài ; ngài đã ; ngài đó ; ngài được ; ngài ở ; ngày anh sẽ ; ngày anh ; ngày có ; ngày ; ngüöi ; ngưoi ; ngươ ; ngươ ̀ i ; ngươ ̀ ; ngươi biết ; ngươi chi ; ngươi chính ; ngươi còn ; ngươi có ; ngươi cũng ; ngươi giờ ; ngươi không ; ngươi là người ; ngươi là ; ngươi lại ; ngươi mà ; ngươi một ; ngươi nghĩ ngươi là ; ngươi như ; ngươi ra ; ngươi sao ; ngươi sẽ ; ngươi thì sao ; ngươi thì ; ngươi thể ; ngươi tưởng ; ngươi tưởng đó ; ngươi tốt ; ngươi vẫn ; ngươi vậy ; ngươi ; ngươi đa ; ngươi đa ̃ ; ngươi đi ; ngươi đâu ; ngươi đây ngươi thật là ; ngươi đây ; ngươi đã ; ngươi đó ; ngươi được ; ngươi đấy ; ngươi ở ; người anh ; người ba ; người biết ; người bà ; người bạn ; người cháu ; người chắc ; người chị ; người con ; người các anh đi ; người các ; người còn ; người có ; người cô ; người cậu ; người của anh ; người của sếp ; người của tôi ; người của ; người cứ ; người dám ; người em ; người gì ; người hiểu ; người hãy ; người không ; người làm ơn ; người lại ; người muội ; người mà anh ; người mà ; người mày ; người mình ; người mĩ các anh ; người ngài ; người ngươi ; người như ; người nào ; người này ; người nói ; người sớm ; người ta phải ; người ta ; người thì ; người thôi ; người thấy ; người vậy ; người ; người ông ; người đây ; người đó sẽ ; người đó ; người ấy ; ngốc ; ngồi ; nh câ ; nh câ ́ ; nhanh ; nhau không ; nhau ngươi ; nhau ; nhe ; nhe ́ ; nhi ; nhiên ; nhiêu ; nhà anh ; nhà bạn ; nhà cháu ; nhà con ; nhà em ; nhà mình ; nhà mẹ ; nhà ngüöi ; nhà ngươi ; nhà ; nhân ; nhé anh bạn ; nhé ; nhìn anh ; nhìn chú ; nhìn cô ; nhìn cậu ; nhìn mày ; nhìn ngài ; nhìn ra ; nhìn ; nhìn ông ; nhóc con ; nhóc sẽ ; nhóc ; như anh ; như ba ; như ba ̣ ; như bạn ; như bố có thể ; như bố có ; như bố ; như chúng ta ; như chúng ; như con ; như các bạn ; như câ ; như cô ta ; như cô ; như cậu ; như em ; như không ; như ma ; như mày ; như mô ; như mọi người ; như ngươi ; như quý vị ; như thật ; như thế ; như tôi ; như vâ ; như vậy anh ; như vậy ; như ; như ông ; như đã ; như ̃ ; nhưng anh như ; nhưng anh ; nhưng bà ; nhưng bạn cũng ; nhưng bạn ; nhưng ca ̉ con ; nhưng chi ; nhưng chi ̉ ; nhưng chu ; nhưng cháu ; nhưng chúng ta ; nhưng chúng ; nhưng chị ; nhưng con ; nhưng các bạn ; nhưng các em ; nhưng các ngài ; nhưng các ngươi ; nhưng câ ; nhưng câ ̣ ; nhưng cô ; nhưng cậu ; nhưng em ; nhưng huynh ; nhưng mà chị ; nhưng mà cô ; nhưng mà ; nhưng mày ; nhưng mình ; nhưng mẹ ; nhưng ngươi ; nhưng như ; nhưng nếu ; nhưng rồi ; nhưng tao ; nhưng tôi ; nhưng ; nhưng ông ; nhưng đừng ; nhất ; nhận ; nhỉ ; nhớ là ; nhớ ; nhờ ; những gì cô ; những ; những ông ; no ; nong ; nori ; nuối ; nàng anh ; nàng cô ; nàng không ; nàng là ; nàng vừa ; nàng ; nàng đó ; nào anh ; nào bạn ; nào cháu ; nào các ; nào cô ; nào cậu ; nào em ; nào không ; nào mà anh ; nào mà bạn ; nào mà cô ; nào mà cậu ; nào mày ; nào mình ; nào nghe ; nào người ; nào nhà bạn ; nào rồi cô ; nào rồi em ; nào thầy ; nào ; nào ông cũng ; nào ông ; nào đó mà anh ; nào đấy các cô ; này anh ; này anh đã ; này bạn ; này chàng ; này con ; này các bạn ; này các con ; này các người ; này cô ; này cũng ; này cậu ; này của nàng ; này của ; này của ông ; này em ; này gặp ; này lại ; này mà ; này mày ; này ngài ; này ngươi ; này như anh ; này sẽ ; này thì ; này thật ; này vào ; này ; này ông ; này đã ; này đó quả ; này để ; nè ; nê ; nê ́ u anh ; nê ́ u ; nê ́ ; nên anh ; nên bạn ; nên cô ; nên em ; nên mày ; nên ; nó có ; nó cần ; nó cứ ; nó không phải là một ; nó không phải là ; nó là ; nó rồi ; nó ; nó đây ; nói anh ; nói các chàng trai của cậu ; nói các chàng trai của cậu đã ; nói cô ; nói em ; nói gì ; nói là ; nói lại ; nói ngươi đấy ; nói ra ; nói với ông ; nói ; nói ông ; nằm ; nếu anh có ; nếu anh ta ; nếu anh ; nếu bà ; nếu bạn ; nếu cháu ; nếu chị ; nếu con ; nếu các anh còn ; nếu các anh ; nếu các bạn ; nếu các cậu ; nếu các ; nếu còn ; nếu có ; nếu cô có phải ; nếu cô có ; nếu cô em ; nếu cô mà ; nếu cô ; nếu cậu ; nếu em ; nếu hai người ; nếu hắn ; nếu họ ; nếu không anh ; nếu không cô ; nếu không em ; nếu mà ; nếu mày ; nếu mình ; nếu mọi thứ ; nếu mọi ; nếu ngươi ; nếu như ; nếu những ; nếu tôi ; nếu ; nếu ông ; nếu đây ; nếu đã ; nổi ; nửa ; nữa chúng ; nữa con ; nữa ; oh ; ohh ; ohhh ; p em ; p ; ph ; pha ; phiền ; phu ; phu ́ ; phát ; phí ; phòng đi ; phải a ; phải anh là ; phải anh ; phải chàng ; phải chị ; phải con ; phải có ; phải cô ; phải cậu ; phải em ; phải không ; phải mày ; phải mình ; phải nghe ; phải rồi ; phải ; phải à ; phải ông là ; phải ông ; phụ vương ; phụ ; prewitt ; quan ; quanh ; quay ; quen ; quá cậu ; quá ; quên ; quí vị sẽ ; quí vị với ; quí vị ; quí ; quý cô ; quý của ; quý ngài ; quý vi ; quý vị nghe ; quý vị ; quý vị ở ; quý ; quý ông ; quả ; quảng ; quỷ ; qúi vị ; qúi ; ra anh ; ra bạn ; ra cháu ; ra chúng ; ra các cô ; ra các ngươi ; ra cô ; ra cậu ; ra em em ; ra em ; ra huynh ; ra mày ; ra ngươi ; ra rồi ; ra thế ; ra ; ra ông ; ra đây ; revi ; ryan ; ráng ; rô ; rõ có ; rõ là ; rõ ; rảnh ; rất ; rằng anh ; rằng em ; rồi anh em ; rồi anh ; rồi bà ; rồi bác ; rồi bạn ; rồi cha ; rồi cháu ; rồi chứ ; rồi con ; rồi các người ; rồi có ; rồi cô ; rồi cậu ; rồi em ; rồi hai ; rồi lại ; rồi mi ; rồi mà ; rồi mày ; rồi mình ; rồi mẹ ; rồi ngài ; rồi ngươi ; rồi nó ; rồi thì ông ; rồi ; rồi ông ; rồi đâu ; rồi đúng không ; rồi đấy ; sao ai ; sao anh ; sao bà không ; sao bà ; sao bạn ; sao bệ ; sao chúng ; sao con lại ; sao con ; sao câ ; sao cô ; sao cậu ; sao em lại ; sao em ; sao không ; sao lại ; sao ma ; sao ma ̀ ; sao mà ; sao mày ; sao thì cậu ; sao thế ; sao tôi cũng ; sao tôi cũng đang ; sao tôi ; sao ; sao ông lại ; sao ông ; sao đâu ; sau ; sinh ; squirt ; stumpy ; suy ; sát ; sơ có ; sơ cũng ; sơ ; sơ đã ; sơ ̣ ; sư huynh ; sư không ; sư ; sư ̣ ; sẵn ; sẽ cho người ; sẽ là ; sẽ ; sếp có ; sếp ; số người ngươi ; sử ; sự anh ; sự em ; t anh ; t ca ́ c anh ; t con ; t câ ; t cô ; t em ; t la ; t ma ; t ma ̀ ; t mi ; t ngươi ; t vơ ; t vơ ̀ i ; t vơ ̀ ; t ông ; ta biết ; ta bạn ; ta chỉ ; ta co ; ta có thể ; ta có ; ta cần ; ta cứ ; ta ha ; ta ha ̃ ; ta không ; ta mà ; ta phải ; ta ra ; ta sẽ ; ta thêm ; ta thấy ; ta thậm ; ta vẫn ; ta xem ; ta ; ta đang ; ta đi ; ta đánh ; ta đã ; ta được ; ta ̀ ; ta ̉ i bô ; ta ̉ i bô ̣ ; ta ̣ ; tao cho cậu ; tao và ; tao ; tay mình ; tay ; th ; tha ; thanh ; thay ; theo anh ; theo ; thi anh ; thi ; thi ̀ anh ; thi ̀ ba ; thi ̀ ba ̣ n ; thi ̀ ba ̣ ; thi ̀ câ ̣ u ; thi ̀ ; thi ̀ ông ; thiệu ; thành ; thâ ; thâ ́ y ; thâ ́ ; thâ ̣ ; thân ; thêm ; thì anh lại ; thì anh ; thì bà ; thì bạn ; thì cha ; thì cháu ; thì chúng ta ; thì chúng tôi ; thì chúng ; thì chị ; thì coi như ; thì coi ; thì con ; thì các anh ; thì các bạn ; thì các em ; thì các ; thì có ; thì cô ; thì cũng ; thì cả ; thì cậu cũng ; thì cậu lại ; thì cậu ; thì cứ ; thì em ; thì là chúng ta ; thì là cô ; thì là ; thì mi ; thì mày ; thì mày được ; thì ngài ; thì ngươi ; thì người ; thì người đó ; thì như người ; thì nàng ; thì ra chúng ; thì ra mày ; thì ra ngươi ; thì ra ; thì sơ ; thì ta ; thì tao ; thì tôi ; thì việc của em ; thì ; thì ông mới ; thì ông ; thì đó là mày ; thì đó ; thì đúng ; thì đừng ; thích thì ; thích ; thím ; thôi chú ; thôi chú đã làm ; thôi chú đã ; thôi cậu ; thôi nào ; thôi này ; thôi sao ; thôi ; thă ; thă ̉ ; thư ; thương ; thường ; thượng ; thả ; thất ; thấy anh ; thấy con ; thấy có ; thấy cô ; thấy cậu ; thấy em ; thấy là ; thấy mình ; thấy người ; thấy thằng ; thấy vậy ; thấy ; thấy ông ; thần ; thầy cô ; thầy sẽ ; thầy vẫn ; thầy ; thầy ở ; thậm ; thận ; thật bạn ; thật là ; thật mà ; thật sự anh ; thật ; thắng ; thằng mọi ; thằng ; thế anh ; thế con ; thế cô ; thế cậu ; thế là bạn ; thế là bạn đã ; thế là ; thế mà cũng ; thế mà ngươi ; thế mà ; thế mày ; thế nào anh ; thế nào cô ; thế nào rồi cô ; thế nào rồi em ; thế nào ; thế nào ông ; thế này ; thế thì chúng ta ; thế thì ; thế vì ; thế ; thế ông ; thề cô ; thể anh ; thể bạn ; thể các bạn ; thể cô ; thể em ; thể mình ; thể nào thầy ; thể ông ; thỉnh ; thỏa ; thủ ; thứ hai ; thứ mà bạn ; thứ mà ông ; thứ ; thứyou ; thử ; thực ; timo ; tin anh ; tin ; tiêm ; tiếp ; tiền ; tra ; trong anh ; trong con ; trong các ; trong khi ông ; trong ; trò ; trò đó ; trông anh ; trông chị ; trông con ; trông các vị ; trông cô ; trông cậu ; trông em ; trông mày ; trông ngài ; trông ; trông ông ; trúng ; trước nhé ; trước ; trước đến ; trả ; trọng ; trở ; trừ khi anh ; tu ; tu ̣ i ; tu ̣ ; tuân ; tâm ; tên bạn ; tên cô ; tên kia ; tên ngươi ; tên ; tìm ; tí ; tính ; tôi anh ; tôi biết anh là ai ; tôi biết cậu ; tôi biết ; tôi bị ; tôi chưa ; tôi chắc ; tôi co ; tôi co ́ ; tôi câu ; tôi có thể nói cho ông ; tôi cô ; tôi cũng rất ; tôi cũng ; tôi cần cô ; tôi hứa là ; tôi hứa ; tôi không ; tôi là ; tôi lại ; tôi muốn nói ; tôi muốn ; tôi mọi người ; tôi nghe ; tôi nghĩ các anh ; tôi nghĩ các người ; tôi nghĩ là ông ; tôi nói ông ; tôi sao ; tôi sẽ ; tôi thâ ; tôi thì ; tôi thấy cậu ; tôi thấy ; tôi tưởng anh ; tôi xin ; tôi ; tôi đang ; tôi đây ; tôi đã nói cô ; tôi đã ; tôi đó ; tôi được ; tùy anh ; tùy ; tướng ; tưởng ; tạ ; tại anh ; tại huynh ; tại sao ; tại ; tại ông mà ; tại ông ; tạm ; tất cả các bạn ; tất cả quý vị ; tất cả ; tất ; tập ; tật ; tặc ; tỉnh ; tối ; tốt của ; tốt hả ; tốt ; tổn ; tớ biết ; tớ không ; tớ ; tới ; tụi bay ; tụi bây ; tụi con ; tụi mày phải ; tụi mày ; tụi này ; tụi tao ; tụi ; tức là chú ; tức là ; tức ; từ ; tự anh ; tự anh đi ; tự cô ; tự cậu ; tự ; tỷ ; u anh ; u ba ; u ba ̣ n ; u ba ̣ ; u cha ; u cha ̀ ; u co ; u con ; u cô ; u em ; u ma ; u ma ̀ ; u mày ; u ngươi ; u ta ; u ; u ông ; u ̉ ng ; u ̉ ; uhm ; uống ; va ; va ̀ anh ; va ̀ ; vi ; vi ̀ nga ; vi ̀ nga ̀ i ; vi ̀ nga ̀ ; vi ̀ đây ; việc anh ; việc bà ; việc bạn ; việc cô ; việc của em ; việc em ; việc ; vui lòng ; vui ; vuốt ; và anh sẽ ; và anh ; và bác ; và bây ; và bạn ; và bọn ; và bốc ; và cháu ; và chính ông là ; và con ; và các bạn ; và các người ; và có ; và cô ; và cậu ; và cậu đã ; và cậu đã đã ; và em cũng ; và em ; và giờ ; và mày ; và mẹ ; và ngài ; và ngươi ; và nàng ; và nếu ; và phải ; và rồi thì ông ; và tôi ; và ; và ông ; và đã ; và đó ; vài ; vào ; vào đây ông ; vâ ; vâng anh cũng ; vâng anh ; vâng cậu ; vâng ; vì anh ; vì bà ; vì bạn ; vì cháu ; vì con ; vì cô ; vì cậu ; vì em còn ; vì em ; vì giờ ; vì mày ; vì thế mà ; vì thế ; vì ; vì ông ; ví ; vòng ; vô ; vú ; văng ; vơ ; vơ ̀ i ; vơ ̀ ; vương ; vẫn ; vậy anh ; vậy bà ; vậy bạn ; vậy cháu ; vậy chúng ta ; vậy chúng ; vậy chắc ông ; vậy con ; vậy các anh ; vậy còn ; vậy cô ; vậy cậu ; vậy em ; vậy không ; vậy là anh ; vậy là cô ; vậy là cậu ; vậy là em ; vậy là ; vậy là ông ; vậy mà anh ; vậy mà ông ; vậy ngươi ; vậy người ; vậy nhóc con ; vậy nếu cô ; vậy nữa ; vậy ra anh ; vậy ta ; vậy thì anh ; vậy thì các anh ; vậy thì em ; vậy ; vậy ông ; về con ; về cô ; về cậu ; về em ; về ; vị còn ; vị có ; vị ; với anh em là như ; với anh em là ; với anh em ; với anh ; với bạn ; với cháu ; với con ; với các bạn ; với các ngươi ; với các người ; với cô ; với cậu ; với em ; với họ ; với mày ; với mình ; với ; với ông ; vụ ; vừa ; waco ; way ; x ; xem ; xin cô ; xin cậu ; xin người ; xin ; xin ông ; xong ; xuống ; xảy ra ; y anh ; y câ ̣ u ; y cô ; y ; y ông ; yên ; yêu anh ; yêu các bạn ; yêu cô ; yêu em ; yêu ma ; yêu ; ¡ n ; ¡ ; ­ u ; ­ ; ° ; ¹ ; à mà ; à ; àh ; ê ; ó ; ô ; ô ̀ ; ô ̉ ; ôi ; ông ai ; ông anh ; ông ba ; ông ba ̀ ; ông biết ; ông bà ; ông bác này ; ông bác ; ông bạn ; ông bạn đó ; ông bị ; ông chi ; ông chi ̉ ; ông cho ; ông chính ; ông chúng ; ông chỉ ; ông chứ ; ông coi ; ông câ ; ông câ ̀ ; ông còn ; ông có ; ông cô ; ông cũng ; ông cả ; ông cảm thấy ; ông cảm ; ông cậu ; ông cứ ; ông em ; ông giờ ; ông hả ; ông không ; ông ko ; ông luôn ; ông là có ; ông là ; ông làm ; ông lại còn ; ông lại ; ông mà ; ông một ; ông mới ; ông mới được ; ông ngài ; ông nhưng ; ông này ; ông nè ; ông nó ; ông nói ; ông nữa ; ông phải ; ông quá ; ông ra ; ông rồi mà ; ông rồi ; ông sao ; ông sau ; ông sẽ chỉ còn là ; ông sẽ ; ông ta ; ông ta đã ; ông thi ; ông thi ̀ ; ông thì ; ông thôi ; ông thôi đó ; ông thấy ; ông thấy được ; ông thầy ; ông thật là ; ông thật ; ông thằng chó ; ông và ; ông vẫn ; ông vậy ; ông về ; ông với ; ông ; ông à ; ông ông ; ông đang ; ông đi nữa ; ông đi ; ông đây ; ông đã bố ; ông đã có ; ông đã ra ; ông đã ; ông đã được ; ông đó ; ông được ; ông đấy ; ông đến ; ông đứng ; ông ấy ; ông ở ; úy ; ý anh ; ý cô ; ý cậu ; ý em ; ý không ; ý ngươi ; ý tôi ; ý ; ý ông ; ăn ; đa ; đang tràn ; đang ; đi bọn ; đi mà ; đi nữa ; đi sao ; đi ; đi đồ ; đi ̣ ; điên ; điều cô ; điều gì anh ; điều ; điều đó ; điện hạ có ; điện hạ ; điện ; đu ; đu ́ ng ; đu ́ ; đáng ; đánh ; đâu anh ; đâu cô ; đâu mày ; đâu ; đây bạn ; đây con ; đây cậu ; đây không ; đây là ; đây mà ; đây thì ; đây ; đây ông ; đây để ; đã cô ; đã nói ; đã tao ; đã xem ; đã ; đèn ; đò ; đó anh ; đó bạn ; đó chỉ ; đó con ; đó các anh ; đó có ; đó cô ; đó cậu ; đó em ; đó không ; đó là anh ; đó là bạn ; đó là cậu ; đó là mày ; đó là một ; đó là vì bạn ; đó là ; đó là ông ; đó lại ; đó mà anh ; đó mà bạn ; đó mà cậu ; đó mày ; đó mấy người ; đó ngươi ; đó nhé ; đó nàng ; đó quý ; đó quả ; đó ra ; đó sao ; đó ta ; đó thì anh ; đó thì ; đó ; đó ông có ; đó ông ; đô ; đô ̀ ; đôi ; đùng ; đúng không ; đúng là anh ; đúng là em ; đúng là mày ; đúng là ; đúng rồi ; đúng thế ; đúng vậy ; đúng ; đơn ; đưa ; được anh ; được bạn ; được bố ; được chúng ta ; được các anh ; được cô ; được cậu ; được em ; được huynh ; được không ; được là ông ; được mày ; được mình ; được mẹ ; được ngươi ; được người ; được nhưng ; được rồi ; được ; được ông ; đại ca ; đại ca ơi ; đại ; đấy các cô ; đấy cô ; đấy em ; đấy ; đầu anh ; đầu mày ; đằng ; đặt ; đếm ; đến bạn ; đến con ; đến khi cậu ; đến ta ; đến ; đề ; để bạn ; để có ; để em ; để nói ; để ; để ông ; đệ không ; đệ ; định ; đọc ; đối ; đồ ba ; đồ con ; đồ em ; đồ mới ; đồ ; đồng ; đỡ ; đụng ; đủ ; đứa ; đứng lại ; đứng ; đừng có ; đừng nói là ông ; đừng ; ơn ba ; ơn chu ; ơn con ; ơn mo ; ơn nga ; ơn nhe ; ơn ; ơn ông ; ơncám ; ư ; ̀ a ; ̀ anh ba ; ̀ anh co ; ̀ anh co ́ ; ̀ anh ; ̀ ba ; ̀ ba ̀ ; ̀ ba ̣ n ; ̀ ba ̣ ; ̀ bạn ; ̀ ca ; ̀ ca ́ c anh ; ̀ ca ́ c ngươ ; ̀ ca ́ c ngươ ̀ i ; ̀ ca ́ c ngươ ̀ ; ̀ ca ́ c ; ̀ ca ́ ; ̀ cha ; ̀ chi ; ̀ chi ̣ ; ̀ chu ; ̀ chu ́ ng ; ̀ chu ́ ; ̀ co ; ̀ con ; ̀ câ ; ̀ câ ̣ u em ; ̀ câ ̣ u ; ̀ câ ̣ ; ̀ cô ma ; ̀ cô ma ̀ ; ̀ cô ; ̀ cô ́ ; ̀ em la ; ̀ em la ̣ i ; ̀ em la ̣ ; ̀ em ; ̀ ha ; ̀ ha ̃ ; ̀ hai ; ̀ i anh ; ̀ i ba ; ̀ i ba ̣ n ; ̀ i ba ̣ ; ̀ i co ; ̀ i co ́ ; ̀ i em ; ̀ i ngươi ; ̀ i u ; ̀ i u ̉ ng ; ̀ i u ̉ ; ̀ i ; ̀ không sơ ; ̀ la ; ̀ la ̀ ; ̀ ma ; ̀ ma ̀ y ; ̀ ma ̀ ; ̀ me ; ̀ me ̣ ; ̀ mi ; ̀ mi ̀ ; ̀ mo ̣ i ngươ ; ̀ mo ̣ i ngươ ̀ i ; ̀ mo ̣ i ngươ ̀ ; ̀ n anh ; ̀ n ba ; ̀ n ba ̀ ; ̀ n bô ; ̀ n bô ́ ; ̀ n ca ; ̀ n cô ; ̀ n em ; ̀ n ma ; ̀ n ma ̀ y ; ̀ n ma ̀ ; ̀ n ; ̀ n ông thi ; ̀ n ông thi ̀ ; ̀ ng anh ; ̀ ng ba ; ̀ ng ba ̀ ; ̀ ng ba ̣ n ; ̀ ng ba ̣ ; ̀ ng bạn ; ̀ ng chu ́ ng ta ; ̀ ng co ; ̀ ng con ; ̀ ng câ ; ̀ ng câ ̣ u ; ̀ ng còn ; ̀ ng cô ; ̀ ng em ; ̀ ng nga ; ̀ ng ; ̀ ng ông ; ̀ nga ; ̀ nga ̀ i ; ̀ nga ̀ ; ̀ ngươi ; ̀ như ; ̀ tôi ; ̀ u anh ; ̀ u ; ̀ u ông ; ̀ y cô ; ̀ y ; ̀ ; ̀ ông ; ̀ đa ; ́ a ; ́ anh ; ́ ba ; ́ ba ̀ ; ́ ba ́ t ; ́ ba ́ ; ́ ba ̣ n ; ́ ba ̣ ; ́ bô ; ́ c anh ; ́ c ba ; ́ c ba ̣ n ; ́ c ba ̣ ; ́ c bạn ; ́ c câ ; ́ c câ ̣ u ; ́ c câ ̣ ; ́ c cô câ ; ́ c em ; ́ c ngươi ; ́ c ; ́ ca ; ́ ca ́ c ; ́ ca ́ ; ́ cha ; ́ cha ́ ; ́ chi ; ́ chi ́ ; ́ chu ; ́ co ; ́ co ́ ; ́ con ; ́ câ ; ́ câ ̣ u ; ́ câ ̣ ; ́ cô ; ́ em ; ́ hai ; ́ huynh ; ́ i anh ; ́ i ba ; ́ i con ; ́ i câ ; ́ i câ ̣ ; ́ i cô ; ́ i cậu ; ́ i em ; ́ i ma ; ́ i ma ́ ; ́ i mi ; ́ i ; ́ i ông nhưng ; ́ i ông ; ́ không ; ́ m ; ́ ma ; ́ ma ̀ con ; ́ ma ̀ y ; ́ ma ̀ y đi ; ́ ma ̀ ; ́ n anh ; ́ n câ ; ́ n câ ̣ u ; ́ n cô ; ́ n ngươ ; ́ n ngươ ̀ ; ́ n ngươi ; ́ n ; ́ n ông ; ́ ng bạn ; ́ ng em ; ́ ng ma ; ́ ng ma ̀ ; ́ ng ta ; ́ ngươi ; ́ như câ ; ́ nê ; ́ nê ́ ; ́ p ; ́ t anh ; ́ t ca ́ c anh ; ́ t cô ; ́ t la ; ́ t ma ; ́ t ma ̀ ; ́ t ngươi ; ́ t ; ́ thi ; ́ thâ ; ́ u anh ; ́ u ba ; ́ u ba ̣ n ; ́ u ba ̣ ; ́ u cha ; ́ u cha ̀ ; ́ u con ; ́ u cô ; ́ u em ; ́ u ngươi ; ́ u ta ; ́ u ; ́ y anh ; ́ y câ ̣ u ; ́ y ; ́ ; ́ ông ; ́ ơn ; ̃ anh ; ̃ ba ; ̃ ba ̉ ; ̃ câ ; ̃ câ ̀ ; ̃ câ ̣ ; ̃ cô ; ̃ cậu có ; ̃ cậu ; ̃ i anh ; ̃ i bạn ; ̃ ma ; ̃ ma ̀ ; ̃ ng anh ; ̃ y ; ̃ ông ; ̉ a anh ; ̉ a ; ̉ anh ngay ; ̉ anh ; ̉ ba ; ̉ ba ̣ n ; ̉ ba ̣ ; ̉ ca ́ c ba ; ̉ ca ́ c ba ̣ ; ̉ cha ; ̉ cha ́ ; ̉ con ; ̉ câ ; ̉ câ ̣ ; ̉ cô ; ̉ em ; ̉ i anh ; ̉ i bô ; ̉ i bô ̣ ; ̉ i em ; ̉ i ông ; ̉ n cô ; ̉ n la ̀ tôi ; ̉ n như ; ̉ ng anh ; ̉ ng co ; ̉ ng co ̀ ; ̉ ng câ ; ̉ ng câ ̣ ; ̉ ng sơ ; ̉ ng sơ ̣ ; ̉ nga ; ̉ ngươi ; ̉ u anh ; ̉ u ; ̉ y ; ̉ ông ; ̣ anh ; ̣ c cha ; ̣ c cha ́ ; ̣ c câ ; ̣ c em ; ̣ c la ̀ câ ̣ u ; ̣ c ; ̣ cha ; ̣ chi ; ̣ chi ̉ ; ̣ câ ; ̣ câ ̣ ; ̣ cô ; ̣ em ; ̣ ha ; ̣ i anh ; ̣ i bây ; ̣ i ca ; ̣ i ca ́ ; ̣ i câ ̣ u ; ̣ i cô ; ̣ i ngươ ; ̣ i ngươ ̀ ; ̣ i sau ; ̣ i ; ̣ i ông ; ̣ không ; ̣ m ; ̣ ma ; ̣ n anh ; ̣ n bay ; ̣ n hay ; ̣ n ma ; ̣ n ma ̀ ; ̣ n ngươi ; ̣ n ; ̣ nga ; ̣ nga ̀ ; ̣ ngươi ; ̣ p em ; ̣ t mi ; ̣ t ngươi ; ̣ t vơ ; ̣ t vơ ̀ i ; ̣ t vơ ̀ ; ̣ u anh ; ̣ u ba ; ̣ u co ; ̣ u cô ; ̣ u ; ̣ y ông ; ̣ ; ̣ ông ; ạ ; ạnh ; ấy không ; ốc ; ốn ; ống ; ồ ; ổn ; ổng ; ở lại ; ở một chỗ ; ở ; ở đâu ; ở đây con ; ở đây ; ở đó con ; ở đó mày ; ở đó ; ừ ; 不能笑喔 ; 想阿傑怎麼不去找他呢 ; 我在武功學校裡學的那叫功夫 ; 決賽當天戰況非常激烈 ; 筆沒水了 ; 那五百萬你不會忘了吧 ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: