English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: withers

Best translation match:
English Vietnamese
withers
* danh từ số nhiều
- u vai (ngựa)
!my withers are unwrung
- tôi không hề nao núng, tôi vẫn thn nhiên (mặc dù lời buộc tội...)

May related with:
English Vietnamese
withering
* tính từ
- héo, tàn úa (cây cỏ, hoa lá...)
- làm khô héo, làm héo hắt
- làm bối rối
=a withering look+ một cái nhìn làm bối rối
withers
* danh từ số nhiều
- u vai (ngựa)
!my withers are unwrung
- tôi không hề nao núng, tôi vẫn thn nhiên (mặc dù lời buộc tội...)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: