English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wearily

Best translation match:
English Vietnamese
wearily
* phó từ
- rất mệt, mệt lử, kiệt sức (nhất là do cố gắng hoặc chịu đựng)
- không còn quan tâm đến, không còn hứng thú về cái gì; chán cái gì
- gây ra mệt mỏi, gây ra buồn chán
- tỏ ra mệt mỏi

May be synonymous with:
English English
wearily; tiredly
in a weary manner

May related with:
English Vietnamese
wearily
* phó từ
- rất mệt, mệt lử, kiệt sức (nhất là do cố gắng hoặc chịu đựng)
- không còn quan tâm đến, không còn hứng thú về cái gì; chán cái gì
- gây ra mệt mỏi, gây ra buồn chán
- tỏ ra mệt mỏi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: