English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: valetudinarian

Best translation match:
English Vietnamese
valetudinarian
* tính từ
- (y học) ốm yếu
- đang dưỡng bệnh
- quá lo lắng về sức khoẻ
* danh từ
- người ốm yếu
- người đang dưỡng bệnh
- người quá lo lắng về sức khoẻ

May be synonymous with:
English English
valetudinarian; valetudinary
of or relating to or characteristic of a person who is a valetudinarian

May related with:
English Vietnamese
valetudinarianism
* danh từ
- (y học) tình trạng hay đau ốm
- thói quá lo lắng về sức khoẻ của mình
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: