English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tubule

Best translation match:
English Vietnamese
tubule
* danh từ
- ống nhỏ

May related with:
English Vietnamese
tubulated
* tính từ
- hình ống
- (hoá học) có miệng để lắp ống
=tubulated retort+ bình cổ cong có miệng để lắp ống
tubule
* danh từ
- ống nhỏ
tubulous
* tính từ
- hình ống
- (thực vật học) có hoa hình ống
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: