English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tubing

Best translation match:
English Vietnamese
tubing
* danh từ
- ống, hệ thống ống
- sự đặt ống

Probably related with:
English Vietnamese
tubing
ống ;
tubing
ống ;

May be synonymous with:
English English
tubing; tube
conduit consisting of a long hollow object (usually cylindrical) used to hold and conduct objects or liquids or gases

May related with:
English Vietnamese
boiler-tube
* danh từ
- ống nồi hơi
drainage-tube
* danh từ
- (y học) ống dẫn lưu
dripping-tube
* danh từ
- ống nhỏ giọt
dropping-tube
* danh từ
- ống nhỏ giọt
electron tube
* danh từ
- ống điện tử
eustachian tube
* danh từ
- (giải phẫu) vòi Ot-tát
inner tube
* danh từ
- săm (xe)
launching-tube
* danh từ
- ống phóng thuỷ lôi
speaking-tube
* danh từ
- ống nói
test-tube
* danh từ
- (hoá học) ống thử
!test-tube baby
- đứa bé thụ tinh nhân tạo
torpedo-tube
* danh từ
- ống phóng ngư lôi
tubing
* danh từ
- ống, hệ thống ống
- sự đặt ống
vacuum-tube
-valve)
/'vækjuəm'vælv/
* danh từ
- (rađiô) đèn chân không
acorn tube
- (Tech) đèn hạt dẻ
afterglow tube
- (Tech) đèn lưu ảnh
bantam tube
- (Tech) đèn tí hon
baseless tube
- (Tech) đèn không đế
braun tube
- (Tech) ống tia điện tử
clamping tube
- (Tech) đèn kẹp
electron beam tube
- (Tech) ống tia điện tử
electron discharge tube
- (Tech) ống phóng điện tử
electron image tube
- (Tech) ống hình điện tử
electron indicator tube
- (Tech) ống chỉ báo điện tử
electron oscillation tube
- (Tech) ống dao động điện tử
electron ray tube
- (Tech) ống tia điện tử
electron tube instrument
- (Tech) đồ đo kiểu đèn điện tử
electron tube transducer
- (Tech) bộ hoán năng đèn điện tử
electron wave tube
- (Tech) đèn sóng điện tử
electronic image tube
- (Tech) ống hình điện tử
electronic recording tube (er tube)
- (Tech) ống ghi điện tử
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: