English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ten

Best translation match:
English Vietnamese
ten
* tính từ
- mười, chục
=to be ten+ lên mười (tuổi)
* danh từ
- số mười
- nhóm mười, bộ mười
=in tens+ từng mười, từng bộ mười
- quân bài mười
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tờ mười đô la
!the upper ten
- tầng lớp quý tộc

Probably related with:
English Vietnamese
ten
ba ; bi ; chỉ mười ; chục ; có mười ; cũng là ; cũng ; cả chục ; cả mười ; cất ; giờ mười ; giờ ; gấp mười ; hình như mười ; hơn ; hận ; kho ; lấy ; mươ ; mươ ̀ ; mười giờ ; mười ngón ; mười người ; mười tuổi ; mười ; mười đồng ; rên ; số mười ; thập ; trong mười ; trong ; tôi ; tới mười ; xuống ; à ; đa ; đa ̃ ; đại ; đồng ; ở ;
ten
ba ; chỉ mười ; chục ; có mười ; cũng là ; cũng ; cả chục ; cả mười ; cất ; giờ mười ; gấp mười ; hình như mười ; hảo ; hận ; kho ; lúc ; lấy ; muôn ; mü ; mươ ; mươ ̀ ; mười giờ ; mười ngón ; mười người ; mười tuổi ; mười ; mười đồng ; sư ; số mười ; thập ; trong mười ; trong ; tới mười ; xuống ; đa ; đa ̃ ; đó ; đại ; đảm ; đất ; ở ;

May be synonymous with:
English English
ten; 10; decade; tenner; x
the cardinal number that is the sum of nine and one; the base of the decimal system
ten; ten-spot
one of four playing cards in a deck with ten pips on the face
ten; 10; x
being one more than nine

May related with:
English Vietnamese
tense
* danh từ
- (ngôn ngữ học) thời (của động từ)
=the present tense+ thời hiện tại
=the past tense+ thời quá khứ
* tính từ
- căng
=a tense wire+ sợi dây căng
- căng thẳng, găng
=tense situation+ tình hình căng thẳng
tenseness
* danh từ
- tình trạng căng
- tính căng thẳng
tensely
* phó từ
- một cách căng thẳng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: