English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: bis

Best translation match:
English Vietnamese
bis
* phó từ
- lát nữa, lần thứ hai

Probably related with:
English Vietnamese
bis
bis ạ ;
bis
bis ạ ;

May related with:
English Vietnamese
bis
* phó từ
- lát nữa, lần thứ hai
bi-cmos
- (Tech) chất bán dẫn oxit kim thuộc bổ xung lưỡng cực
bi-directional
- (Tech) hai hướng, hai chiều
bi-additive
- song cộng tính
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: