English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: shoplifter

Best translation match:
English Vietnamese
shoplifter
* danh từ
- kẻ cắp giả làm khách mua hàng

May be synonymous with:
English English
shoplifter; booster; lifter
a thief who steals goods that are in a store

May related with:
English Vietnamese
shoplifter
* danh từ
- kẻ cắp giả làm khách mua hàng
shoplifting
* danh từ
- sự ăn cắp ở các cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: