English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: pockety

Best translation match:
English Vietnamese
pockety
* tính từ
- (ngành mỏ) có nhiều túi quặng
- (hàng không) có nhiều lỗ hổng không khí

May related with:
English Vietnamese
pockety
* tính từ
- (ngành mỏ) có nhiều túi quặng
- (hàng không) có nhiều lỗ hổng không khí
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: