English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: paseo

Best translation match:
English Vietnamese
paseo
* danh từ
- việc các người đấu bò dõng dạc bước vào trường đấu

Probably related with:
English Vietnamese
paseo
đi dạo ngày ;
paseo
đi dạo ngày ;

May be synonymous with:
English English
paseo; walk; walkway
a path set aside for walking

May related with:
English Vietnamese
paseo
* danh từ
- việc các người đấu bò dõng dạc bước vào trường đấu
paseo
đi dạo ngày ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: