English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gilded

Best translation match:
English Vietnamese
gilded
* tính từ
- mạ vàng
- giàu có
= gilded youth+thanh niên giàu có, hào hoa

Probably related with:
English Vietnamese
gilded
mạ vàng ;
gilded
mạ vàng ;

May be synonymous with:
English English
gilded; aureate; gilt; gold; golden
having the deep slightly brownish color of gold
gilded; meretricious; specious
based on pretense; deceptively pleasing
gilded; deluxe; grand; luxurious; opulent; princely; sumptuous
rich and superior in quality
gilded; gold; golden
made from or covered with gold

May related with:
English Vietnamese
gilding
* danh từ
- vàng mạ
- sự mạ vàng
gild-edged bonds
- (Econ) Trái phiếu chính phủ có giá trị cao.
gilded
* tính từ
- mạ vàng
- giàu có
= gilded youth+thanh niên giàu có, hào hoa
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: