English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gibbet

Best translation match:
English Vietnamese
gibbet
* danh từ
- giá treo cổ, giá phơi thây
=to die on the gibbet+ chết treo
- sự treo cổ, sự chết treo
- (kỹ thuật) cần trục
* ngoại động từ
- treo cổ
- nêu lên để dè bỉu, nêu lên để bêu riếu
=to be gibbeted in the press+ bị bêu riếu lên báo

May be synonymous with:
English English
gibbet; gallous; gallows tree; gallows-tree
alternative terms for gallows
gibbet; pillory
expose to ridicule or public scorn

May related with:
English Vietnamese
gibbet
* danh từ
- giá treo cổ, giá phơi thây
=to die on the gibbet+ chết treo
- sự treo cổ, sự chết treo
- (kỹ thuật) cần trục
* ngoại động từ
- treo cổ
- nêu lên để dè bỉu, nêu lên để bêu riếu
=to be gibbeted in the press+ bị bêu riếu lên báo
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: