English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gallantly

Best translation match:
English Vietnamese
gallantly
* phó từ
- gan dạ, dũng cảm
- nịnh đầm, lịch sự với phụ nữ; lả lơi

Probably related with:
English Vietnamese
gallantly
chiến đấu để ;
gallantly
chiến đấu để ;

May be synonymous with:
English English
gallantly; chivalrously
in a gallant manner

May related with:
English Vietnamese
gallantly
* phó từ
- gan dạ, dũng cảm
- nịnh đầm, lịch sự với phụ nữ; lả lơi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: