English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: gadoid

Best translation match:
English Vietnamese
gadoid
* tính từ
- (động vật học) (thuộc) họ cá tuyết, (thuộc) họ cá moruy
* danh từ
- (động vật học) cá thuộc họ cá tuyết, cá thuộc họ cá moruy

May be synonymous with:
English English
gadoid; gadoid fish
a soft-finned fish of the family Gadidae

May related with:
English Vietnamese
gadoid
* tính từ
- (động vật học) (thuộc) họ cá tuyết, (thuộc) họ cá moruy
* danh từ
- (động vật học) cá thuộc họ cá tuyết, cá thuộc họ cá moruy
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: